18. Devlet Fotoğraf Yarışması

Ülkemizdeki Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın 18’.si düzenlenmektedir.

KATEGORİLER
İnsan ve yaşam
Tarihi yapılar
Deneysel çalışmalar

GENEL AÇIKLAMALAR
Fotoğraf Yarışması; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
Her katılımcı, belirlenen konularda daha önceden herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b. platformlarda düzlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş her kategoride en fazla 3 (üç)’er adet eseriyle yarışmaya katılabilir.
“İnsan ve yaşam”, “Tarihi yapılar”, “Deneysel çalışmalar” olarak belirlenen kategorilere ait fotoğrafların, ülkemiz sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, belirlenen kategorilerde kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları, yaklaşımı ve yorumu kullanmakta serbesttirler.
Daha önce düzenlenmiş olan ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişiler, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin v.b. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

ÇEVRİMİÇİ ( ONLINE ) BAŞVURU
Yarışma, çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
Katılımcılar, başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri ve görselleri sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
Söz konusu yarışmaya katılım sağlamak için, 24 Nisan – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında; https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresi üzerinden bu yıl ilk defa çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilerek gerçekleştirilecek olup, yarışmaya başvurmak için e-devlet şifresi gerekmektedir.
Yarışmaya resmi katılım için, çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısı alınarak; ıslak imzalı şekilde 22 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir. Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK EVRAKLAR VE FOTOĞRAFLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar; çevrimiçi (online) ortamda yüklenecektir.
Fotoğrafların kısa kenarı en az 1920 piksel, 300 dpi jpeg formatında yüklenmelidir. Seçici kurula sunulacak olan fotoğraflar, dosya boyutu 3 Mb geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğini belirtebilecek isim, logo, tarih, imza vb. işaretler bulunmamalıdır.
Katılımcılar, çevrimiçi ortamdaki bilgileri eksiksiz ve tam doldurarak, fotoğraflarını yüklemelidirler.
Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.
Sergiye girecek olan fotoğrafların fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ
Seçici Kurul, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.
“18. Devlet Fotoğraf Yarışması” Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (22 Haziran 2018) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

Seçici Kurul, 2018 yılı içerisinde başvuruları çevrimiçi (online) olarak değerlendirerek, her bir kategoriden ayrı ayrı 3 Başarı Ödülü ve en fazla 25 adet sergilenmeye değer görülen fotoğrafı belirler; sergiyi oluşturur.
Seçici Kurul, değerlendirme sırasında fotoğraflar dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
Seçici Kurul düzenlenen “18. Devlet Fotoğraf Yarışması” nın değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
Seçici Kurul ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER
18. Devlet Fotoğraf Yarışması’ nda,
Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç (3) adet fotoğraf için;
ayrı ayrı 6.000.-TL ve Başarı Belgesi,
Sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla yirmibeş (25) adet
fotoğraf için ise ayrı ayrı 500.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ilan edilecektir.
Başarı Ödülü alan sanatçılar başarı belgelerini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
Şartnamede belirtilen ödüller, (Başarı ödülü ve sergileme) yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2018 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

18. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ
Sergi, 2018 yılı içerisinde açılacaktır.
Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup, sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr , www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.

TELİF HAKKI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığından herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğrafçıya aittir.
Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Bakanlıktan izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

DİĞER HUSUSLAR
Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr ulaşılabilecektir.
Yarışmaya katılan adaylar; yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt içinde ve yurt dışında sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
Katılımcılar; https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ başvuru çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen e-devlet şifresi alarak yarışma başvuru sistemine üye olmak ve fotoğraf yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.
Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru formunun ıslak imzalı olarak belirtilen adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri: Asuman OLTAN-Neşe CEYHAN
Telefon: + 90 312 384 42 00/160 • Fax : + 90 312 384 22 07
Web: https://plastiksanat.kultur.gov.tr/, www.guzelsanatlar.gov.tr
E-posta: guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

Katılan Tüm Yarışmacılara Başarılar Dileriz.