17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı başvuruları açılıyor

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerimizin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi
örnekler olduğuna inanıyor ve onları görünür kılmak için çalışıyoruz.

9 Mayıs 2020 tarihinde eğitimde iyi örneklerle buluşmak için sizi Sabancı Üniversitesi Tuzla
Yerleşkesi’ne bekliyoruz.

Eğitimde iyi örneklerin peşine düşmüş herkesi, uygulamalarını konferansta paylaşmak için
başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Başvurularınızı kolaylaştırabilmek adına aşağıdaki etiketleri belirledik. Uygulamanız bu
etiketlerden birini veya birkaçını içerebilir. Başvuru sırasında bu etiketlerden en az birini
seçmelisiniz. Uygulamanızla ilgili olduğunu düşünüyorsanız birden fazla (en fazla üç) etiket
seçebilirsiniz.
Dil eğitimi
Düşünme becerileri
Erken çocukluk eğitimi
Fen ve matematik eğitimi
Fiziksel ortamlar
İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi
Meslekî ve teknik eğitim
Öğretmen gelişimi
Ölçme ve değerlendirme
Özel eğitim
Paydaş katılımı ve işbirliği
Sanat eğitimi
Sosyal bilimler
Sosyal duygusal beceriler
Spor ve hareket eğitimi
Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Uygulama hedef grubu aşağıdakilerden en az birini kapsamalıdır.
Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Özel eğitim
Öğretmen
Veli
Okul çalışanları

Bu alanlar dışında kalan projeleri bu konferansımızda değerlendiremeyeceğimizi üzülerek belirtiriz.
Ancak konferans gününü herkesle paylaşmayı önemsiyor, bu güne sizleri şimdiden davet ediyoruz.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI (2020) BAŞVURU SÜRECİ
17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvurular yalnızca www.egitimdeiyiornekler.org’ta yer alan “online başvuru” aracılığıyla (e-başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.

2 Ocak 2020, saat 10.30’dan itibaren www.egitimdeiyiornekler.org adresinden online başvuru bölümüne girilerek konferansa başvuru yapılabilir.

Başvurunun 24 Ocak 2020, saat 17.00’a kadar, https://www.egitimdeiyiornekler.org adresinden, elektronik olarak yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra e-başvuru sistemi otomatik olarak kapanacağından başvuru yapılamayacaktır.

Başvurunuzda, başvurunuzla en çok ilgili olduğunu düşündüğünüz en fazla üç etiketi en çok ilgili olduğu alandan en az ilgili olduğu alana doğru sıralayarak seçim yapmanız gerekmektedir.
Başvurunuz, bu etiketler doğrultusunda ilgili Değerlendirme Kurulu üyelerine yönlendirilecek ve değerlendirilecektir.

Etiketlere ve daha detaylı bilgiye

adresinden ulaşabilirsiniz.
Son gün ve saatlerde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak başvurunuzu başvuru son tarihinden önceki hafta tamamlamanızı öneririz.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulacak iyi uygulamalar/materyaller, son başvuru
tarihine kadar yapılan başvurular arasından, belirlenmiş değerlendirme ölçütlerine göre,
Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir. Değerlendirme Kurulu, başvuru alanlarında
uzmanlık ve deneyim sahibi akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve eğitimcilerden oluşur.

Değerlendirme sürecinde kullanılacak ölçütlerin başvuru formuyla örtüşmesine ve
değerlendirmede kullanılacak her türlü bilginin başvuru esnasında istenmesine özen
gösterilmiştir.

Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine 23 Mart 2020’de e-posta yoluyla iletilecek, ayrıca www.egitimdeiyiornekler.org websitesi ve ERG’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla
duyurulacaktır.

2 Ocak 2020’den 24 Ocak 2020’ye kadar

üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEK NEDİR?
Eğitimde İyi Örnek
Eğitimde İyi Örnek, çocukların, doğrudan ya da dolaylı olarak iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışmadır. Eğitimde İyi Örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getirir ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratır. Eğitimde iyi örnekler; mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi olmalıdır.

Eğitimde İyi Örneklerin Düzeyi
Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal, farklı hedef kitleler nezdinde üniversite öncesi
eğitim kademelerinde doğrudan çocukları veya çocuklara dokunan eğitim ekosisteminin
paydaşlarını hedef alarak gelişme sağlamalıdır.
Eğitim ekosisteminin paydaşlarını uygulamanın etkilediği veya uygulamadan etkilenen kitle
nezdinde aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Çocuk
Öğretmen/Okul yöneticileri ve çalışanları
Veli
STK
Özel sektör

Mantıksal Çerçeve
Eğitimde iyi örnek olan uygulamanın/materyalin gerekçesi, amacı, uygulama adımları yeterince açık ve anlaşılır biçimde ortaya koyulmalıdır. Tespit edilen sorun alanı ve çerçevesi tanımlamış olmalı, bu alana ve çerçeveye yönelik bir çözüm sunulmalıdır.
Uygulama/materyal, hedeflenen konuyu içermeli ve çıktılar hedefle tutarlı olmalıdır. Diğer bir deyişle, uygulamanın izlenen yollarla amacına ulaşmasının mümkün olduğu açıklanmalıdır.
Uygulama/materyal, amaç, bilimsellik, yaratıcılık, ölçme ve değerlendirme vb. özellikleri
dikkate alındığında, bütünsel olarak tutarlı olmalıdır.
Uygulamadaki tutarlılığı kanıtlamak adına kullanılan plan, strateji ve yöntemler
açıklanmalıdır.
Uygulamadaki aşamalar, kullanılan malzemeler, hedef kitle ve hedef kitlenin demografik özellikleri (kişi sayısı, cinsiyet, yaş aralığı vb.), projenin süresi ve yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
Uygulamanın gelişime açık olduğu ve kapsayamadığı kişi/kurum/odağı olduğunu
gösterebilmek için sınırlılıklarına, gelecekte yapılabileceklere ve önerilere dair görüş ve
fikirler de başvuruya eklenebilir.

Bilimsel Temel
Uygulamanın/materyalin bilimsel temellerle ilişkilendirilmesi başvuruyu güçlendirecektir.
Alanyazın veya bir bilimsel çalışma kullanıldığı takdirde başvuruda bu yazın ya da çalışma
kaynak gösterilmelidir.
Uygulamanın/materyalinin bilimsel etik kurallara uyduğundan emin olunmalıdır. Diğer bir
ifadeyle, uygulama hiçbir aşamasında intihal içermemelidir.
Uygulama/materyal pedagojik açıdan, çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini dikkate almalıdır.
Uygulamanın pedagojik açıdan uygun olduğuna dair bilimsel çalışmalar, yazın vb. sunulmalıdır.

Etik
Uygulamada ve uygulamanın geliştirilme, yazım, aktarım süreci herhangi bir sınıfa, dile,
etnisiteye, inanca ya da inançsızlığa, cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, cinsiyete vb. yönelik
hiçbir tür ayrımcılığa yer verilmemelidir.
Uygulama/materyal istismar içermemelidir.
Ayrıca uygulama herhangi bir kişi, kurum, şirket veya ürünü öne çıkarmamalı, reklamını
yapmamalı veya ayrıcalık tanımamalıdır.

Katılımcılık
Uygulamanın/materyalin geliştirilme ve uygulama süreçlerinde, ilgili paydaşların (ör. öğrenci, veli, öğretmen, idareci, okul çalışanı) tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmış olması, başvuruyu güçlendirecektir. Projenin bütün aşamalarında hedef kitlenin ne kadar işin içine dahil olduğu önem arz etmektedir.
Ana hedef kitle uygulamanın her sürecinde/aşamasında uygulamaya nitelikli bir şekilde
katılmış olmalıdır.

Etki Değerlendirme
Uygulamanın/materyalin etkisini ya da sonuçlarını ortaya koyacak bir ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmış olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, nesnel ölçütlere dayanmalı ve ölçme ve değerlendirmenin hedef gruptaki gelişimi ortaya koyabilen, nitelikli bir süreç olduğu başvuruda aktarılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, geliştirilen çalışmada hedeflenen kazanımlara yönelik gerçekleştirilmelidir. Uygulamanın etkisinin gözlemlenebilmesi için en az 1 kez uygulanmış ve ölçme ve değerlendirme çalışmasının tamamlanmış olması gerekir. Bunun için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesini öneririz:
Tüm süreçler belgelendirilmeli/dökümante edilmeli, başlangıçtan itibaren uygulama
izlenmeye başlanmalıdır. Kayıtlar ve izleme uygulamanın öncesi, sırası ve sonrası için bilgi
sunulabilecek belgeler haline getirilmelidir.
Etkiyi anlayabilmek için katılımcılara uygulamanın öncesinde, sırasında ve sonrasında
anket, mülakat, gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri uygulanabilir.
Okuldaki başka bir öğretmenden uygulamanın kendi öğrencileriyle denemesi, sonrasında
geribildirim iletmesi istenebilir. Öğrencilerden de anketler veya açık uçlu sorularla
geribildirim alınabilir. Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin deneyimlerinin, tepkilerinin ve
gelişimlerinin izini sürmeye olanak sağlamalıdır.
Meslektaşlarınızdan, uzmanlardan vb. uygulama hakkında eleştiri/inceleme yazıları
istenebilir. Bu kişilerin olabildiğince nesnel yaklaşmaları için uygulama sahibinin yakın
çevresinden olmamalarına dikkat edilmelidir. Bu dosyalar başvurunuza eklenebilir.

Yenilik ve Yaratıcılık
Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal daha önce kullanılmamış unsurlara sahip ve
yaratıcı olmalıdır. Temas ettiği soruna, daha önce tasavvur edilmeyen bir çözüm getirmelidir.
Uygulama gerekçe, amaç, hedef, süreç ve çıktılardan en az birinde yenilik getirmelidir. Burada yenilikçilikle kastedilen uygulama/materyalde yapılacak bir değişiklik ya da daha önce geliştirilmiş uygulama/materyalin farklılaştırılması değil, uygulama/materyalin daha önce kullanılmamış unsurlar içermesi, yeni bir bakışla üretilmiş olmasıdır.
Uygulama/materyal benzer koşullara sahip farklı kurumlarda rahatlıkla uygulanabilmeli; farklı koşullardaysa başka uygulamalara/materyallere ilham verebilmelidir.