16. Ulusal Turizm Kongresi

ULUSAL TURİZM KONGRELERİ

DANIŞMA KURULU, BİLİM KURULU VE KONGRE YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ
Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının ”Ulusal Turizm Kongresi” etkinliklerine bilimsel katkı ve danışmanlık sağlamak, saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmektir.

ULUSAL TURİZM KONGRESİ KURULLARI
Ulusal Turizm Kongrelerinde aşağıdaki kurullar görev yapar.
a) Onur Kurulu
b) Danışma Kurulu
c) Bilim Kurulu
d) Kongre Yürütme Kurulu

ONUR KURULU
Kongre Onur Kurulu? Kültür ve Turizm Bakanı, Ulusal Turizm Kongresinin düzenlendiği yüksek öğretim biriminin bulunduğu ilin valisi, üniversite rektörü ve Kongre Düzenleme Kurulu’nun Danışma Kurulu’na önerdiği diğer kişi ya da kişilerden oluşur.

DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu aynı üniversiteden birden fazla kişi olmaması koşuluyla aşağıda soyada göre alfabetik olarak belirtilen öğretim üyelerinden oluşur.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ
Prof. Dr. Orhan BATMAN
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU
Prof. Dr. Alp TİMUR
Prof. Dr. Turgut VAR

Danışma Kurulu, cari yıl Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu toplantısında? bir sonraki yılın Ulusal Turizm Kongresi tamamlanıncaya kadar görev yapmak üzere, kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu kişilerin görev süresi bir yıldır. Başkan yardımcısı, geçmişte Ulusal Turizm Kongresi düzenlemiş Kongre Yürütme Kurulu Başkanları arasından seçilir. Görev süresi dolanlar, yeniden aynı göreve seçilebilir. Görevden istifa ederek ayrılma veya vefat durumunda yeniden seçim yapılır. Bu seçimlerde toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu aranır. Danışma Kurulu, gerek gördüğü takdirde üye sayısını artırabilir. Üye sayısının artırılıp artırılmayacağı konusunun gündeme alınıp alınmayacağı açık oylama ile önerilen isimlerin Danışma Kuruluna alınıp alınmayacağı ise gizli oylama ile yapılır. Bu kararlarda ¾ oy
çoğunluğu aranır.

Kongrenin yapılacağı yüksek öğretim birimi, Danışma Kurulu ile yüksek öğretim birimi arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bir temsilci görevlendirir. Bu temsilci oy hakkı olmadan toplantılara katılır. Temsilci, kongre ile ilgili bilgi alışverişi, kongre ile ilgili kararların uygulanması ve koordinasyonun sağlanması çalışmalarını yerine getirir. İlgili
temsilci Kongrenin düzenlenmesinde Danışma Kurulu Başkanı ve Yardımcısı ile görüş alışverişinde bulunur.

Danışma Kurulunun görev ve sorumlulukları
a) Yapılacak kongrelerin ana temasını, kongre hazırlık takvimini ve bildiri kabul ölçütlerini belirlemek.
b) Bilim Kurulunun bildirileri değerlendirme sürecini izlemek.
c) Kongre Yürütme Kuruluna programın düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak.
d) Kongre Yürütme Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.
e) Kongrenin hedefler doğrultusunda sonuçlanması için Kongre Yürütme Kurulu ile birlikten kongre boyunca çalışmalar yapmak.
f) Kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere bir Kongre Değerlendirme Anketi geliştirmek.
g) Kongre oturumlarının planlanması ve oturum başkanlarının belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kuruluna yardımcı olmak.
h) Kongre düzenleme başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak. Kongreye ev sahipliği talebi, Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kuruluna yazılı olarak iletilir. Danışma Kurulunun kararı ile sonraki yıl Ulusal Turizm Kongresinin hangi yükseköğretim kurumunun ev sahipliğinde yapılacağı kesinleşir.
i) Bildiri özetlerinin, genişletilmiş özetlerin ve/veya tam metinlerin yazım kurallarını ve değerlendirme formatını belirlemek.
j) Kongrenin tanıtımı ve özellikle kamu kesimi (Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUBİTAK, TÜRSAB, TÜROFED, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi) tarafından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

BİLİM KURULU
Bilim Kurulu, danışma kurulunun yapıldığı tarihte profesör unvanını taşıyan turizm akademisyenlerinden oluşur? turizmi çalışma alanı olarak seçmiş farklı yükseköğretim birimlerinde aktif olarak çalışan aşağıdaki profesörlerden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. A. Akın AKSU
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ
Prof. Dr. Alp TİMUR
Prof. Dr. Atila YÜKSEL
Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN
Prof. Dr. Bahar TANER
Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU
Prof. Dr. Cengiz DEMİR
Prof. Dr. Cevat TOSUN
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY
Prof. Dr. Doğan TUNCER
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN
Prof. Dr. Ercan BALDEMİR
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Prof. Dr. Hala HASSAN
Prof. Dr. İge PIRNAR
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK
Prof. Dr. Kemal BİRDİR
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Prof. Dr. Levent ALTINAY
Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK
Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Prof. Dr. Metin KOZAK
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Prof. Dr. Muharrem TUNA
Prof. Dr. Muhsin HALİS
Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ
Prof. Dr. Mustafa KOYUNCU
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL
Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Prof. Dr. Nilüfer TETİK
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN
Prof. Dr. Rıdvan YURTSEVEN
Prof. Dr. Orhan BATMAN
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
Prof. Dr. Ozan BAHAR
Prof. Dr. Öcal USTA
Prof. Dr. Özcan YAĞCI
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Saime ORAL
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN
Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLU
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Prof. Dr. Teoman DUMAN
Prof. Dr. Ufuk DURNA
Prof. Dr. Turgut VAR
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Prof. Dr. Z. Sevgin AKIŞ RONEY
Prof. Dr. Zeynep ASLAN

Bilim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Görev süresi tamamlanan üyelerin üyelik süreleri, Danışma Kurulunun kararı ile yeniden uzatılabilir. Danışma Kurulu tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmadan, üst üste iki dönem bildiri değerlendirme çalışmalarına katılmayan bilim kurulu üyesinin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Geçerli mazeretleri olmaksızın görevlerini yerine getirmeyen Bilim Kurulu üyelerinin yerine, Danışma Kurulu yeni üyeler seçebilir. Danışma Kurulu, Bilim Kurulundan üye çıkarma veya yeni üye eklemede toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu ile karar alır. Bu oylama gizli yapılır.

Bilim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
a) Ulusal Turizm Kongrelerinin düzenlenmesinde, yönetiminde, bildirili ve/veya bildirisiz katılımın teşvik edilmesinde, iletişim, tanıtım ve koordinasyonun sağlanmasında Danışma Kuruluna ve Kongre Yürütme Kuruluna bilimsel ve yönetsel açıdan destek olmak.
b) Bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.
c) Kongre Yürütme Kurulunun elektronik ortamda kendisine ileteceği genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.
d) Akademik dergilerde makale olarak yayınlatılabilecek bildirilerin belirlenmesine katkı sağlamak. Bu karar, sadece teşvik mahiyetinde olup? bildirilerin yayınlanacağı taahhüdü değildir. İlgili bildirilerin, ayrıca, söz konusu dergilerin hakem inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir.
e) Yapılacak kongrelerin ana temasının belirlenmesinde Danışma Kuruluna önerilerde bulunmak.
f) Danışma Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.

Danışma ve Bilim Kurulu Üyelerinin Bildiri Sunması
Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri bireysel veya ortaklaşa bildiri sunabilirler. Kongrede bireysel veya ortak bildiri sunan Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri ilgili dönemdeki kongre çalışmalarında genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesine, kendi bildirileri hariç olmak üzere, katılabilirler.

Bildirilerin Değerlendirme İlkeleri
Bilim Kurulu, değerlendirme çalışmalarında Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış değerlendirme ilkelerini ve ölçütlerini esas alır. Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiriler, ilgili konuda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde gönderilir. Bilim Kurulu üyelerinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, bildiri üçüncü bir Bilim Kurulu üyesine daha yollanır. Üçüncü üyenin kararına göre bildirinin kabul edilip edilmeyeceği kesinleşir.

Bilim Kurulu üyeleri, genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar. Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin kayıtlar, ilgili yüksek öğretim biriminde saklanır.

Bilim Kurulu, gerek gördüğünde konulara ve uzmanlık alanlarına göre kendi arasında görev bölümü yapar ve öğretim üyelerinden alt komisyonlar oluşturabilir. Gerekli görüldüğünde alt komisyonlarda Bilim Kurulu üyeleri dışından profesör ve doçentler görevlendirilebilir. Genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirme çalışmaları, tek aşamada gerçekleştirilir.

Bildirilerin Sunulması ve Yayımlanması
Ulusal Turizm Kongresine gönderilen bildirilerin sunulabilmesi ve Kongre bildiri kitabında yayımlanabilmesi için, en az iki Bilim Kurulu üyesinin sunumu onaylaması ve bildiri sahibinin/sahiplerinin kongreye katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Kongre düzenleme görevini üstlenen yüksek öğretim birimi yetkililerince ”Kongre Yürütme Kurulu” oluşturulur ve gerekli bilgi Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kurulu’na iletilir.

Kongre Yürütme Kurulu, kongrenin ana temasını ve duyurusunu Danışma Kurulu ile birlikte hazırlayarak cari yılın Ulusal Turizm Kongresinde (bir önceki kongrede) ilk çağrısını yapar. İzleyen süreçte kongrenin, Danışma Kurulu ile birlikte belirlenen takvime, çalışma esaslarına ve bildiri genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sonuçlarına göre hareket eder.

Kongre Yürütme Kurulunun Görevleri
a) Kongre ana temasını Danışma Kurulu ile birlikte belirlemek, duyurusunu hazırlamak ve cari yılın Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu toplantısında ilk çağrısını yapmak.
b) Kongre takvimini ve çalışma sürecini Danışma Kurulunun görüşlerini alarak belirlemek.
c) Sürecin aşamalarını Danışma Kurulu ve Bilim Kurulunun katkıları ve desteğiyle uygulamak.
d) Kongre ile ilgili afişleri, duyuru yazı ve materyallerini hazırlamak; tüm üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak. Internet ortamında iletişim için gerekli web sayfasını hazırlamak.
e) Bilim Kurulunun değerlendirdiği genişletilmiş özet ve/veya bildiri tam metinlerinin sonuçlarını ilgililere duyurmak.
f) Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirileri, ilgili konuda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde elektronik ortamda göndermek.
g) Genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında bildiri sahipleri hakkında kimseye bilgi vermemek.
h) Basım öncesi düzeltme istenen kabul edilmiş bildirilerde gerekli düzeltmelerin yazar(lar) tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
i) Danışma Kurulunun gerek gördüğü hallerde, kongre öncesi, sırası ve/veya sonrası için toplantıları organize etmek, ilgililerine duyurmak ve toplantıya davet yazılarının zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
j) Kongre Danışma Kurulunun kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere geliştirdiği, Kongre Değerlendirme Anketinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını Danışma Kuruluna sunmak.
k) Kongre Danışma Kurulunun kongre öncesi, sırası ve/veya sonrasında yaptığı toplantıların tutanaklarını hazırlamak, imza altına alınmasını ve saklanmasını sağlamak.
l) Bir sonraki kongrenin Yürütme Kuruluna bilgi ve birikimiyle katkıda bulunmak.