16. Caz Afişi Yarışması

afiş yarışma
afiş yarışma

16. Caz Afişi Yarışması

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
25. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ
16. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali‟ni 2018‟in Mart ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 25. İzmir Avrupa Caz Festivali‟dir.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; „Avrupa Cazı‟ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı
festivallerinden biri olan „İzmir Avrupa Caz Festivali‟ne gençlerin bakış açısını
taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik
sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 25.
İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak,
genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2018 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya
Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.

B. Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.

C. ‘Yarışmaya katılanlar İKSEV‟e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım
formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir
kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici
kurulun, başka bir eserden görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik
olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve
İKSEV‟in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya
katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen
kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer
varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince
alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler
değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı
bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)

D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV‟e ait olacaktır.
Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu
afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür,
afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca
yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip
olacaktır.

E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş
sayılacaklardır.

G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.
Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına
çıkılmamalıdır.

H. Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel
tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri
görüşüne sunulacak afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka
veya dekotaya basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir.
Postada veya kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.

İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında,
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak,
CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.)
CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi
bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer
bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak,
max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD’ye kaydedilmelidir.

J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 25. İzmir Avrupa Caz
Festivali yazıları ile İKSEV ve Biletix logoları bulunacaktır. Logoların renkleri
sabittir. Üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği
şekilde kullanılacaktır. Logolar https://yadi.sk/d/ykLNWkP03NKkhc veya
https://goo.gl/RGRddm adreslerinden indirilebilinir.

K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 29 Aralık 2017 Cuma günü saat
18.00‟e kadar;
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
16. Caz AfiĢi YarıĢması
MÜZİKSEV
Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra
getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb
işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır.

M. Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir
rumuz verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz.
Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD‟nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya
birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve
yeni bir katılım formu dolduracaktır.

N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı
kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 16.
CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini
belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin
rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon,
mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.
Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik
bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma
Ödüller 25. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir.
Sonuçlar, Ocak ayı içinde kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org
kanalıyla duyurulacaktır. İKSEV, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

5. ÖDÜL:
İKSEV 25. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 16. Caz Afişi
Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verecektir. Seçici kurul uygun
görürse onursal anlamda iki mansiyon da verilebilir.
1. lik ödülü – 2500 lira- Seçilen yapıt, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak
kullanılacaktır.
2. lik ödülü -1000 lira
3. lük ödülü – 500 liradır.
Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin
sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen afişler, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince
sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul‟un takdirindedir.
Ödüller yarışmacılara 25. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende
İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL
(Alfabetik sırayla): Cihangir Elmaskaya, Prof. Dr. Hakan Ertep, Hüseyin Ekinciler,
Kutsal Lenger, Maksude Kılınç, Okan Özgen ve İKSEV Temsilcisi.
İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka
üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

7. DEĞERLENDİRME
Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.org
sitesinde ve facebook‟ta sergilenecektir.

8. DİĞER KOŞULLAR:
Şartname ve Katılım Formları, MÜZİKSEV Atatürk Caddesi 458 Alsancak-İzmir ve
www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları
paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya
ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla
değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu
şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV‟in yürürlükte bulunan genel
mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9. İLETİŞİM:
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “16. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No:
458 35220 Alsancak /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00; Faks: 0 232 482 34 22;
Sirel Ekşi: [email protected], [email protected]
Onur Acımaz: [email protected]

İKSEV 16. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NOSU              

DOĞUM TARİHİ ve YERİ

          (Gün/Ay/Yıl)

YAZIŞMA ADRESİ

TELEFON, FAKS, E-POSTA

 
KISA ÖZGEÇMİŞ

Yarışma Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Afiş kendime ait olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiş olup, fikir veya görüntü başka bir kaynaktan alınmamıştır.

         ./…/2017        İMZA


NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “İKSEV 16. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” ve altı rakam ve harften oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.

*Önemli Not: Adres, telefon ve e mail adreslerinin okunaklı ve tam olarak, mümkünse bilgisayarda yazılmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 2 =