14. Ulusal Turizm Kongresi

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri,

14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılacaktır.
Ulusal turizm kongrelerinin amacı, dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye dönük politik, ekonomik ve işletmecilik konularının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır. 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin öncelikli amacı ise bu kapsamda turizm sektöründe yenilikçilik anlayışının gelişmesine ve bu bağlamda dinamik bir yapı içerisinde sektörün ulusal ve küresel rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktır.
Ulusal turizm kongrelerinin önemi, ülkemiz turizmi başta olmak üzere dünya turizminin güncel ve gelecekle ilişkili sorunlarının akademik ve sektörel düzeyde tartışılabilmesinin sağlamasına, turizm alanında çalışma yapan akademisyenler ile uygulamacıların işbirliğini güçlendirmesine dayanmaktadır. Turizm sektörünün dünyadaki gelişimi yıllar itibariyle değerlendirildiğinde konjonktürel durumlar dışında sürekli olarak gelişme gösterdiği, özellikle ülkemiz açısından kamuoyu oluşturma ve döviz kazandırıcı yönüyle vazgeçilmez öneme sahip bir sektör hatta endüstri konumunda olduğu, ifade edilebilir.
Ülkemiz turizmi açısından önemli bir değere sahip “Geniş Kapadokya Bölgesi” içerisinde yer alan ve bölgenin ilk yerleşim yeri özelliğini taşıyan Kayseri İli, ülkemizin önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olmakla beraber Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi doğal çekicilikleri, Kaniş Karum, Selçuklu dönemi eserleri ile Mimar Sinan’ın memleketi olma özelliği ile sosyo-kültürel çekicilikleri bir arada barındıran bir destinasyon konumundadır. Son yıllarda, Kayseri ve çevresinin bu değerlerini turizm amaçlı kullanıma sunabilmek amacıyla merkezi ve yerel yönetimlerin önemli plan ve politika çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin, Erciyes Turizm Merkezi kapsamında “Erciyes Master Planı” çalışmaları, sağlık turizmi kapsamında yerel yönetimlerin girişimleri ile kültür odaklı turizmin Kapadokya Bölgesi ile bütünleşik olarak gelişmesini teşvik etmek amacıyla plan, program ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin kongre temasına uygun oturumları içerisinde “Kış Turizmi” ve “Sağlık Turizmi” odaklı iki özel oturumu bulunacaktır. Kongre temasına uygun kongre başlıkları kısmında belirtilen konularda veya benzer nitelikte konularda yapılacak olan genel nitelikli çalışmalar ile kış ve sağlık turizmi odaklı çalışmalar kongrenin akademik katkılarına ilaveten yerel ve ulusal uygulamalara katkı sağlaması açısından da önemli görülmektedir.
Fakültemiz ev sahipliğindeki 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin Kayseri’de kamu ve özel sektörün destekleriyle gerçekleştirilmesinden büyük onur, mutluluk ve heyecan duymaktayız.
14.Ulusal Turizm Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
14. Ulusal Turizm Kongresi
Dönem Başkanı

KONU BAŞLIKLARI
Turizmde Yenilik ve Rekabetçilik İlişkisi
Yenilik ve İşletme Performansı İlişkisi
Yenilik ve Değer Oluşturma
Yenilik ve Hizmet Süreçleri İlişkisi
KOBİ’lerde Yenilik Uygulamaları
Çokuluslu Turizm İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları
Sınır Personeli ve Yenilik
Destinasyon Yönetimi ve Yenilik
Finansal Yönetim ve Yenilik
Turizm Dağıtım Kanalları ve Yenilik
Turizmde Çeşitlendirme ve Yenilik
Turizm Eğitimi ve Yenilik
Turistik Ürün Geliştirme ve Yenilik
Turizmde Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Yenilik
Turizm ile İlgili Diğer Alanlarda Yenilik Uygulamaları

KONGRE İLKELERİ
ULUSAL TURİZM KONGRELERİ

DANIŞMA KURULU, BİLİM KURULU VE KONGRE YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI

AMAÇ

Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının “Ulusal Turizm Kongresi” etkinliklerine bilimsel katkı ve danışmanlık sağlamak, saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmektir.

ULUSAL TURİZM KONGRESİ KURULLARI

Ulusal Turizm Kongrelerinde aşağıdaki kurullar görev yapar.
a) Onur Kurulu
b) Danışma Kurulu
c) Bilim Kurulu
d) Kongre Yürütme Kurulu

ONUR KURULU

Ulusal Turizm Kongresinin düzenlendiği yüksek öğretim biriminin bulunduğu ilin valisi ve üniversite rektörü, Kongre Onur Üyesi olarak belirlenir.

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu aynı üniversiteden birden fazla kişi olmaması koşuluyla aşağıdaki öğretim üyelerine ilaveten turizm alanında yayın hayatını sürdüren akademik dergilerin editörlerinin gönüllülük esasına göre katılımlarından oluşur. Danışma kurulu üyesinin üniversite değiştirmesi durumunda, yeniden bir değerlendirme yapılır. Danışma Kurulu, cari yıl Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu toplantısında; bir sonraki yılın Ulusal Turizm Kongresi tamamlanıncaya kadar görev yapmak üzere, kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu kişilerin görev süresi bir yıldır. Başkan yardımcısı, geçmişte Ulusal Turizm Kongresi düzenlemiş Kongre Yürütme Kurulu Başkanları arasından seçilir. Görev süresi dolanlar, yeniden aynı göreve seçilebilir. Görevden istifa ederek ayrılma veya vefat durumunda yeniden seçim yapılır. Bu seçimlerde toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu aranır.

Danışma Kurulu, gerek gördüğü takdirde üye ve dergi editörü sayısını artırabilir. Üye ve dergi editörü sayısının artırılıp artırılmayacağı konusunun gündeme alınıp alınmayacağı açık oylama ile, önerilen isimlerin Danışma Kuruluna alınıp alınmayacağı ise gizli oylama ile yapılır. Bu kararlarda ¾ oy çoğunluğu aranır.

Kongrenin yapılacağı yüksek öğretim birimi, Danışma Kurulu ile yüksek öğretim birimi arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bir temsilci görevlendirir. Bu temsilci oy hakkı olmadan toplantılara katılır. Temsilci, kongre ile ilgili bilgi alışverişi, kongre ile ilgili kararların uygulanması ve koordinasyonun sağlanması çalışmalarını yerine getirir. Gerektiğinde Danışma Kurulu Başkanı ve Yardımcısı ile görüş alışverişinde bulunur.

Danışma Kurulunun görev ve sorumlulukları

a) Yapılacak kongrelerin ana temasını, kongre hazırlık takvimini ve bildiri kabul ölçütlerini belirlemek.
b) Bilim Kurulunun bildirileri değerlendirme sürecini izlemek.
c) Kongre Yürütme Kuruluna programın düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak.
d) Kongre Yürütme Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.
e) Kongrenin hedefler doğrultusunda sonuçlanması için Kongre Yürütme Kurulu ile birlikte kongre boyunca çalışmalar yapmak.
f) Kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere bir Kongre Değerlendirme Anketi geliştirmek.
g) Kongre oturumlarının planlanması ve oturum başkanlarının belirlenmesi konusunda Kongre Yürütme Kuruluna yardımcı olmak.
h) Kongre düzenleme başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak. Kongreye ev sahipliği talebi, Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kuruluna yazılı olarak iletilir. Danışma Kurulunun kararı ile sonraki yıl Ulusal Turizm Kongresinin hangi yüksek öğretim kurumunun ev sahipliğinde yapılacağı kesinleşir.
i) Bildiri özetlerinin, genişletilmiş özetlerin ve/veya tam metinlerin yazım kurallarını ve değerlendirme formatını belirlemek.
j) Kongrenin tanıtımı ve özellikle kamu kesimi (Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUBİTAK, TÜRSAB, TÜROFED, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları gibi) tarafından desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

BİLİM KURULU

Bilim Kurulu, turizmi çalışma alanı olarak seçmiş farklı yükseköğretim birimlerinde aktif olarak çalışan aşağıdaki profesörler ile doçentlerden oluşturulmuştur. Bilim Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Görev süresi tamamlanan üyelerin üyelik süreleri, Danışma Kurulunun kararı ile yeniden uzatılabilir. Danışma Kurulu tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmadan, üst üste iki dönem bildiri değerlendirme çalışmalarına katılmayan bilim kurulu üyesinin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Geçerli mazeretleri olmaksızın görevlerini yerine getirmeyen Bilim Kurulu üyelerinin yerine, Danışma Kurulu yeni üyeler seçebilir. Danışma Kurulu, Bilim Kurulundan üye çıkarma veya yeni üye eklemede toplantıya katılanların ¾ oy çoğunluğu ile karar alır. Bu oylama gizli yapılır.

Bilim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

a) Ulusal Turizm Kongrelerinin düzenlenmesinde, yönetiminde, bildirili ve/veya bildirisiz katılımın teşvik edilmesinde, iletişim, tanıtım ve koordinasyonun sağlanmasında Danışma Kuruluna ve Kongre Yürütme Kuruluna bilimsel ve yönetsel açıdan destek olmak.
b) Bildiri genişletilmiş özetleri ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirilmesinde hakem olarak görev almak.
c) Kongre Yürütme Kurulunun elektronik ortamda kendisine ileteceği genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesini istenen formatta ve zaman aralığında yapmak.
d) Akademik dergilerde makale olarak yayınlatılabilecek bildirilerin belirlenmesine katkı sağlamak. Bu karar, sadece teşvik mahiyetinde olup; bildirilerin yayınlanacağı taahhüdü değildir. İlgili bildirilerin, ayrıca, söz konusu dergilerin hakem inceleme sürecinden geçmesi gerekmektedir.
e) Yapılacak kongrelerin ana temasının belirlenmesinde Danışma Kuruluna önerilerde bulunmak.
f) Danışma Kuruluna akademik etkinliklerle ilgili destek vermek, yol göstermek ve önerilerde bulunmak.

Danışma ve Bilim Kurulu Üyelerinin Bildiri Sunması

Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri bireysel veya ortaklaşa bildiri sunabilirler. Kongrede bireysel veya ortak bildiri sunan Danışma ve Bilim Kurulu üyeleri ilgili dönemdeki kongre çalışmalarında genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiri değerlendirmesine, kendi bildirileri hariç olmak üzere, katılabilirler.

Bildirilerin Değerlendirme İlkeleri

Bilim Kurulu, değerlendirme çalışmalarında Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış değerlendirme ilkelerini ve ölçütlerini esas alır. Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildiriler, ilgili konuda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde gönderilir. Bilim Kurulu üyelerinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, bildiri üçüncü bir Bilim Kurulu üyesine daha yollanır. Üçüncü üyenin kararına göre bildirinin kabul edilip edilmeyeceği kesinleşir.

Bilim Kurulu üyeleri, genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar. Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin kayıtlar, ilgili yüksek öğretim biriminde saklanır.

Bilim Kurulu, gerek gördüğünde konulara ve uzmanlık alanlarına göre kendi arasında görev bölümü yapar ve öğretim üyelerinden alt komisyonlar oluşturabilir. Gerekli görüldüğünde alt komisyonlarda Bilim Kurulu üyeleri dışından profesör ve doçentler görevlendirilebilir. Genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirilerin değerlendirme çalışmaları, tek aşamada gerçekleştirilir.

Bildirilerin Sunulması ve Yayımlanması

Ulusal Turizm Kongresine gönderilen bildirilerin sunulabilmesi ve Kongre bildiri kitabında yayımlanabilmesi için, en az iki Bilim Kurulu üyesinin sunumu onaylaması ve bildiri sahibinin/sahiplerinin kongreye katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Kongre düzenleme görevini üstlenen yüksek öğretim birimi yetkililerince “Kongre Yürütme Kurulu” oluşturulur ve gerekli bilgi Ulusal Turizm Kongreleri Danışma Kurulu’na iletilir.

Kongre Yürütme Kurulu, kongrenin ana temasını ve duyurusunu Danışma Kurulu ile birlikte hazırlayarak cari yılın Ulusal Turizm Kongresinde (bir önceki kongrede) ilk çağrısını yapar. İzleyen süreçte kongrenin, Danışma Kurulu ile birlikte belirlenen takvime, çalışma esaslarına ve bildiri genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sonuçlarına göre hareket eder.

Kongre Yürütme Kurulunun Görevleri

a) Kongre ana temasını Danışma Kurulu ile birlikte belirlemek, duyurusunu hazırlamak ve cari yılın Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu toplantısında ilk çağrısını yapmak.
b) Kongre takvimini ve çalışma sürecini Danışma Kurulunun görüşlerini alarak belirlemek.
c) Sürecin aşamalarını Danışma Kurulu ve Bilim Kurulunun katkıları ve desteğiyle uygulamak.
d) Kongre ile ilgili afişleri, duyuru yazı ve materyallerini hazırlamak; tüm üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak. Internet ortamında iletişim için gerekli web sayfasını hazırlamak.
e) Bilim Kurulunun değerlendirdiği genişletilmiş özet ve/veya bildiri tam metinlerinin sonuçlarını ilgililere duyurmak.
f) Kongreye gönderilen genişletilmiş özet ve/veya tam metin bildirileri, ilgili konuda çalışmakta olan en az iki Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde elektronik ortamda göndermek.
g) Genişletilmiş özet ve/veya tam metin değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında bildiri sahipleri hakkında kimseye bilgi vermemek.
h) Basım öncesi düzeltme istenen kabul edilmiş bildirilerde gerekli düzeltmelerin yazar(lar) tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
i) Danışma Kurulunun gerek gördüğü hallerde, kongre öncesi, sırası ve/veya sonrası için toplantıları organize etmek, ilgililerine duyurmak ve toplantıya davet yazılarının zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
j) Kongre Danışma Kurulunun kongreleri akademik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirme olanağı sağlamak üzere geliştirdiği, Kongre Değerlendirme Anketinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını Danışma Kuruluna sunmak.
k) Kongre Danışma Kurulunun kongre öncesi, sırası ve/veya sonrasında yaptığı toplantıların tutanaklarını hazırlamak, imza altına alınmasını ve saklanmasını sağlamak.
l) Bir sonraki kongrenin Yürütme Kuruluna bilgi ve birikimiyle katkıda bulunmak.

İLETİŞİM
Adres :
Erciyes Üniversitesi
Türkan-Tuncer Hasçalık
Turizm Fakültesi
38039 KAYSERİ

Telefon : 0 352 207 66 00 (Ana Santral)/43250 (Dahili)
Faks : 0 352 437 84 11

Web : http://utk14.erciyes.edu.tr
E-Posta : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin