14.Türkiye Liseler Kısa Film Yarışması

Liseler Kısa Film Yarışması
Liseler Kısa Film Yarışması

14. GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN “TÜRKİYE YÜZYILINDA VATANIM” TEMALI TÜRKİYE LİSELER KISA FİLM YARIŞMASI

GENEL HEDEF: Öğrencilerin sanatsal yönünü ve üretimini geliştirirken millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlamak.

HEDEF KİTLE: Türkiye’nin 81 il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan tüm resmî /özel örgün ortaöğretim kurumlarmda öğrenim gören tüm öğrenciler.

KONUSU: Yarışmanın konusu “Türkiye Yüzyılında Vatanım”.

TÜRÜ: Kısa film.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

YARIŞMANIN AMAÇLARI: Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için;

1. Öğrencilerin, millî, ahlâkî, manevî, İnsanî, evrensel ve kültürel değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, korumalarını, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını ve sinema sanatı yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

2. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, faziletli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,

3. Öğrencilere temel İnsanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,

4. Öğrencilerimizin millî, ahlâkî, manevî, İnsanî ve kültürel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak.

5. Vatan ve millet sevgisini geliştirmek,

6. Birlik, beraberlik duygularını pekiştirmek,

7. Kısa film yapmasını sağlamak,

8. Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,

9. Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,

10. Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,

11. Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

12. Duygu ve düşüncelerini, görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve tüm toplumla paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,

13. Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,

14. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

KAPSAM
Bu yarışma Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen. 14. Gençliğin Gözünden “Türkiye Yüzy ılında Vatanım” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması’nı kapsar.

YARIŞMANIN DAYANAĞI: Bu yarışma; 8 Haziran 2017 tarih ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 11. Maddenin 1. fıkrasında “Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullamna becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.” ve yine aynı maddenin 5. fıkrasında “Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş olan protokollere uygun olarak gerçekleştirilir.” olarak ifade edilen esaslara dayanarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

YÜRÜTME
Bu yarışma; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile Türkiye’nin 81 ili ve ilçelerine bağlı bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdiirlüğü’nün organizasyonunda yürütülür. Yarışmaya katılarak derece alan özel gereksinimli öğrencilerimizin seyahat ve konaklamalarıyla ilgili tedbirler Çankaya İlçe Müdürlüğü’nce alınacaktır.

YARIŞMANIN SONUÇLARI:
• Öğrencilerimizin millî, ahlâkî, manevî, İnsanî, evrensel ve kültürel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal birlik, dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlanması,

• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin günlük hayata aktarılması, kendini ifade edecek kısa filmlerin çekilmesi,

• Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması,

• Üretilen filmlerin ödüllendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması.

YARIŞMANIN FAALİYETLERİ:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye’nin 81 ilinde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarına okuyan öğrencilerin katılacağı. 14. Gençliğin Gözünden “Türkiye Yüzyılında Vatanım” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması’nın organize edilmesi, okullara duyurulması, afişlerinin gönderilmesi,

• Lise öğrencilerinin kısa filmlerini çekmeleri,

• Kısa filmlerin okullar (veya danışman öğretmen) tarafından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüme elden teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi,

• Yarışmaya katılan kısa filmlerin Jüri tarafından değerlendirilerek ödüllerin belirlenmesi, sonuçların duyurulması,

• Ödül töreninin düzenlenmesi.

KATILIM KOŞULLARI:
Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14. Gençliğin Gözünden “Türkiye Yüzyılında Vatanım” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması, Türkiye’nin 81 il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan tüm resmî /özel örgün ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır.

1. Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunumda ifadesini bulan millî eğitim sisteminin genel amaç ve ilkelerine uygun olmalıdır.

2. Kısa filmin konusu “Türkiye Yüzyılında Vatanım”.

3. Kısa film, en fazla 10 dakika (ön ve son jenerik dahil) olmalıdır, orijinal bir senaryoya dayanmalıdır, tek bir konuyu işlemeli, konuyu aktaran bir hikâye olmalıdır. Hikâyede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade, bir fikri en çarpıcı ve algılanabilecek şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu, başta gelen anlatım öğeleridir. Kısa film kurmaca, animasyon, belgesel ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir. Gösterime uygun görüntü ve ses kalitesini taşımalıdır.

4. Kısa filmlerde; anlatımı vurgulayacak hikâyeler olmalı, insanlar ve duyguları büyük bir beceri ile anlatılmalı ve izleyicileri düşündürecek, ilgilerini çekecek ve duygularını harekete geçirecek fikirler olmalıdır.

5. Yapılması Gerekenler: Yarışmaya katılacak olan filmler 3 (üç) kopya halinde hazırlanmalı ve gönderilen filmlerin dijital gösterim formatı HD ve MPEG (DVD) olmalıdır. Başvuru Formu (okul müdürü tarafından onaylanmış) ile birlikte aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile gönderilmelidir. Yarışmaya gönderilen filmlerin (DVD) üzerindeki etiketlerinde;
a) Filmin adı,
b) Süresi,
c) Yönetmen, yapımcı, senarist ve kameraman adları,
d) Okul adı,
e) İl ve ilçe adının belirtilmesi gerekmektedir.

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan ve eğitsel olarak (yönetmenin izin vermesi durumunda adı-soyadı belirtilerek) gösterimini gerçekleştirebilir.

7. Yarışmaya 2023 ve 2024 yıllarında çekilmiş filmler katılabilir.

8. Yarışmaya katılan filmler, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Yalnızca ödül alan filmler duyurulacaktır.

9. Filmde görev alan yönetmen, senarist, kurgu elemanı, sesçi, ışıkçı, kameraman, set elemanları öğrenci olmalıdır. Oyuncuların öğrenci olması zorunlu değildir.

10. Yarışmaya katılan yönetmen-öğrencinin velisi ve okullar, yarışma başvuru formlarını eksiksiz doldurmalıdır. Ayrıca, tüm çalışmalarda okul müdürünün onayı zorunludur.

11. Başvuru yapılırken gönderilecekler:
(Her film için ayrı ayrı)
a) Başvuru Formu (3 adet-imzalı, onaylı),
b) Filmin 3 kopyası (DVD’de),
c) Yönetmenin ve filmde görev alan öğrencilerin öğrenci belgesi (Yalnızca okulu, adı- soyadı ve doğum yılı yazılacak),
d) Filmden 5 ayrı kare set fotoğrafı (DVD’de) ve filmin afişi (DVD’de),
e) Yarışmaya katılan filmlerde görev alan öğrencilerin veli izin belgeleri (imzalı ve “kişinin açık rızası ile” yazılarak)

12. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin yarışmanın amaçları doğrultusunda, içerik ve teknik bakımdan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun bulunması zorunludur.

13. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olup, katılımcılardan ücret talep edilmeyecektir.

14. Yarışmaya başvuru için son tarih, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat: 17.00’ye kadardır. Filmler, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine kargo gönderici ödemeli olacak şekilde gönderilecektir.

15. Yarışma şartnamesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 20 Puan
Ses 10 Puan
İşık 10 Puan

TAKVİM:
SON BAŞVURU TARİHİ 26 NİSAN 2024
ÖN JÜRİ 6-10 MAYIS 2024
ASİL JÜRİ 13-17 MAYIS 2024
SONUÇ DUYURUSU 21 MAYIS 2024
ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLERİN ANKARA’DA AĞIRLANMASI 3-7 HAZİRAN 2024
SONUÇLARIN AÇIKLAMASI 3-7 HAZİRAN 2024
RAPORLARIN HAZIRLANMASI 30 HAZİRAN 2024

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

-Ödül alan ilk 10 filmin yönetmen öğrencileri kamera ile ödüllendirilecektir.
-Ödül alan ilk 10 filmin yönetmen öğrencileri ve danışman öğretmenlerine plaket ve tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
-Ödül alan ilk 10 filmin yönetmen öğrencileri ve danışman öğretmenleri, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Ankara’da misafir edilecekler.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Harbiye. Nakış Sok.No:41, 06650 Çankaya / ANKARA
Tel: 0(312) 418 68 75 – 425 41 76-419 67 22 -418 24 29-418 84 58
e-posta: cankayakisafilm2023@gmail.com

14. Gençliğin Gözünden “Türkiye Yüzyılında Vatanım” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması Evrakları İçin Tıklayınız.