14. EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

21.YY’IN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ VE

AVRUPA BİRLİĞİ:

FIRSATLAR, RİSKLER VE TEHDİTLER

24-25 Mayıs 2016

Kongre Kapsamı

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin konferanslar, paneller, öğrenci oturumları ve yuvarlak masa toplantıları ile bir araya geldikleri bilimsel bir platformdur. Türkiye’de kendi alanında bir ilk olarak 2002 yılında başlatılan kongrenin, bu yıl on dördüncüsü gerçekleştirilecektir.

”Gün gelecek, bu kıtanın tüm ulusları,kendi özgün niteliklerini ve şanlı bireyselliklerini yitirmeksizin, daha üst düzey bir birlik içinde kaynaşacaklar ve Avrupa kardeşliğini oluşturacaklar. Gün gelecek, tek savaş alanı, fikirlerin yarıştığı açık pazar yerleri olacak. Gün gelecek, kurşunların ve bombaların yerini oylar alacak.”

Victor Hugo, 1849

Avrupa bütünleşmesi fikrinin temelleri Antik Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar dayanmaktadır. Yunan mitolojisinde önemli bir simge olan ve izine sıkça rastlanan Avrupa (Europa), günümüzde Suriye toprakları içerisinde yer alan dönemin Fenike Kralı Phoniks’in kızının adıdır. Tanrıların ve İnsanların Babası Zeus, Avrupa’ya olan aşkından boğa kılığına girerek onu kaçırır ve Girit’e getirir. M.Ö. 6. yüzyılda İtalyan şehir devletleri ve 10. yüzyılda İngiltere ve Bizans bölgelerinde bu figür sıkça kullanılmıştır. Zaman içerisinde Avrupa ortak bir kültürün simgesi haline dönüşmüştür.

Tarih boyunca düşünürlerin, imparatorlukların, revizyonist devletlerin ideali haline gelen Avrupa’nın bütünleşmesi fikri herzaman canlılığını korumuştur. Bu ideali gerçekleştirmek için yapılan savaşlar sonuçsuz kalmıştır. İkinci dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım Avrupa’nın kadim uluslarını işbirliğine zorlamıştır. Birbiriyle yüzlerce yıl savaşmış Avrupalı ulusların işbirliği girişimleri bir bütünleşme sürecine dönüşmüştür. Paris Antlaşması’yla başlayan bütünleşme süreci ekonomiden siyasete, adaletten güvenliğe kadar birçok alana yayılmıştır. Avrupa tarihinde hiç olmadığı kadar eşit ve demokratik değerlere dayanarak barış ve refah için yaşanan bu bütünleşme Avrupa içinde Altın Çağ’ın başlangıcıdır.

20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Avrupa’daki birçok devlet bütünleşme sürecine katılmıştır. Devletlerarası işbirliğinin ve karşılıklı güvenin artması Avrupa’yı günden güne güçlendirmiştir. Avrupa Bütünleşmesi’nin mevcut sonucu olan Avrupa Birliği 21. yüzyıla parasal birlik, yeni genişleme, kurumsal gelişim ve nihayetinde daha derin bir bütünleşme gibi beklentilerle girmiştir. Bu beklentiler yaşanılan tüm krizlere rağmen gerçekleştirilmektedir. Ancak 21. yüzyılda küresel ve bölgesel nitelikte yaşanan birçok kriz Avrupa Birliği’nin gelişimini derinden etkilemektedir. Uluslararası ilişkilerin yeni aktörleri, uluslararası ekonomik sistemin yapısal sorunları, komşu bölgelerdeki siyasi krizler, üye devletlerin talepleri, birliğe aday devletlerin beklentileri Avrupa Birliği’ni değişime zorlamaktadır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl değişen dinamikleri ve yeni mücadele alanları ile Avrupa Birliği için riskler ve tehditler barındırmaktadır. Bu risklerin ve tehditlerin müsebbibi olan krizler Avrupa Birliği’ni derinden etkileyebilecek niteliktedir. Buna rağmen Avrupa Birliği köklü ve sürekli olan bütünleşme süreciyle üyelerine, adaylarına ve uluslararası sistemin bütününe birçok fırsat sunmaktadır. Yaşanılan tüm krizlere rağmen Avrupa Birliği büyük bir istikrar adasıdır. Geçmişte olduğu gibi fırsatları kullanıp yeni başarı hikayeleri yazması mümkündür. Bu beklenti Avrupa Bütünleşmesi fikrinin babası oarak kabul edilen Jean Monnet tarafından da bir çok kez dile getirilmiştir.

“Avrupa krizlerden geçecektir. Avrupa, bu krizlere bulacağı çözümlerle Avrupa olacaktır.’’

Jean Monnet

On dördüncü Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, ‘Avrupa Birliği; Fırsatlar, Riskler, Tehditler’ başlığı altında çeşitli alt başlıklar dahilince geniş bir kapsamda ele alınacağı bir kongre olacaktır. Aşağıda kongre kapsamına giren alt başlıklar belirtilmiştir. Belirtilen alt başlıkların dışında ana başlık ile bağlantılı diğer konular da kongre kapsamında ele alınabilecektir.

Kongrenin Amacı

Ülkemizde ve diğer ülkelerde uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, ekonomi, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe veya hukuk eğitimi alan veya uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi duyan diğer bölümlere mensup üniversite öğrencilerini Ege Üniversitesi’nde konuk ederek, Türk Dış Politikasının ve Uluslararası İlişkilerin tartışılabileceği bilimsel bir kongre gerçekleştirmek.
Uluslararası İlişkilere yön veren diplomasi, siyaset, ekonomi, medya gibi alanlardan önemli isimlerin kongre dâhilinde verecekleri konferanslar ile katılımcılara yeni ufuklar kazandırmak. Konuşmacıların mesleki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktarabilecekleri bir platform oluşturmak.
Yapılacak atölye çalışmaları, konferanslar ve oturumlar ile Türk Dış Politikasında ve uluslararası sistemde mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri getirerek siyasi karar vericilere çeşitli seçenekler sunmak.
Medya aracılığı ile Türk Dış Politikasında ve genel olarak uluslararası sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm arayışlarını kamuoyu ile paylaşmak, katılımcıların değerli fikir ve görüşlerinin mümkün olan en geniş ve nitelikli kitleye ulaştırılmasını sağlamak.
Türkiye ve diğer ülkelerden mümkün olan en geniş katılımı sağlayarak, Ege Üniversitesi’nde büyük bir bilimsel tartışma platformu oluşturmak.
Uluslararası İlişkilere yeni yaklaşımlar kazandırarak, disiplinin gelişimine katkıda bulunmak.
Kongre kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerini ve uluslararası ilişkilerdeki çeşitli sorunları ele alarak, organizasyon sonucunda geniş kapsamlı bir durum tespiti yapabilmek.
Geçmiş kongrelerde de yapıldığı üzere ülkemizde bulunan diplomatik misyon temsilcileri ile yakın iş birliği içinde bulunarak organizasyona uluslararası bir boyut kazandırmak.
Başvuru ve Katılım

14. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’ne katılmak için sunulacak tüm bildiriler bilimsel veriler ile desteklenmeli, sistematik anlatım, kurgu ve bilimsel tutarlılık ölçütlerine sahip olmalıdır.

Kongreye katılım amaçlı sunulacak bildiri özetleri Word dosyası olarak, Times New Roman formatında, 12 punto ile en az bir sayfa ve en fazla 500 kelime olmalıdır.

Kongreye katılabilmek için bildiri özeti gönderen adayların herhangi bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olarak öğrenim görmekte olmaları gerekmektedir.

Bildiri özetleri en geç 10 Mayıs 2016 tarihine kadar ulitege@gmail.com adresine ‘14. Kongre Bildiri Özeti’ başlığıyla gönderilmelidir. Kongrede sunum yapmaya hak kazananlar 17 Mayıs 2016 günü www.ulit.org adresinden ilan edilecektir.

Kongreye izleyici olarak katılmak isteyenler 17 Mayıs 2016 tarihine kadar ekteki formu doldurmalıdır.

Link: https://goo.gl/yZ3Qbi

Katılım başvuruları Ege Üniversitesi ULİT ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilecek, kongre sonrası dereceye girenler yine aynı kurul tarafından belirlenecektir.

Katılımcılara Sağlanacak Olanaklar

Konaklama

Kongreye bildirileri ile katılarak sunum yapan tüm katılımcıların konaklamaları Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve masrafları Ege Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Kongreye izleyici olarak katılan konukların konaklamaları yine Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Konaklama olanaklarına yemek dâhil değildir. Tüm öğünler Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Diğer Olanaklar

Tüm katılımcılar kongre kapsamında yapılacak olan sosyal etkinliklere ücretsiz katılacaklardır. Bu etkinliklere ulaşım Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve katılımcıların masrafları karşılanacaktır.

Alt Başlıklar:

1.TARİHSEL PERSPEKTİFTEN AB’NİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE GENİŞLEMESİ

Ekonomik Entegrasyon
Politik Entegrasyon
Genişlemenin AB’ye katkıları: Barış ve Refah
Aday ülkeler ve genişleme üzerine beklentiler

2.AB’NİN KURUMSAL SORUNLARI VE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ’NİN GELECEĞİ

AB’nin kurumsal yapısı bağlamında Schengen Antlaşması’nın geleceği
AB Parlamentosu ve Meşruiyet sorunu
AB üyesi ülkelerin AB’nin kurumsal geleceğine yönelik bakış açısı
Irkçılık ve Milliyetçi söylemlerin yükselişi

3.AB EKONOMİSİ

Ekonomik entegrasyon sürecinin AB ve üye ülkelere katkıları
Ekonomik karşılıklı bağımlılık ve küreselleşmenin AB’ye etkileri
AB’nin ekonomik ve kurumsal yapısı ve küresel ekonomik rekabet: AB ekonomisinin yenilikçiliği ve dinamizmi
Parasal birliğin sürdürülebilirliği ve geleceği
2008’deki finansal krizin AB üyesi ülkelere etkisi
Yunanistan
İrlanda
Portekiz
İtalya
İspanya
AB nüfusundaki yaşlanma eğilimi ve az alan iş gücü
Dünya ekonomisinin daraldığı dönemlerde AB üye ülkelerinin düşük hızla büyümesi
AB’nin enerji bağımlılığı ve dış politikadaki sorunların enerji politikalarına yansıması
AB’nin yükselen ekonomiler ile rekabet etme kapasitesi: Mega Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
AB bütçesi ve bütçenin dağılımındaki sorunlar
Ortak Tarım Politikası: Tarımsal fonların dağıtımındaki sorunlar

4.AB BÜTÜNLEŞME SÜRECİNİN SORUNLU ALANI:

AB DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

A. AB DIŞ POLİTİKASI

Üye devletlerin egemenlik anlayışı ve ulus-üstü dış politikasının yaratılması konusundaki zorluklar
AB Dış İlişkiler Servisi’nin etkinliği
Bölgesel krizler bağlamında AB Komşuluk Politikası
AB’nin bölgesel aktörlerle ilişkileri
AB-Rusya
Ukrayna Krizi; Geleceğe yönelik güvenlik algıları

AB-Ortadoğu
Arap Baharı

AB ve Mülteci krizi

B. AB’NİN GÜVENLİK POLİTİKASI

AB’nin Güvenlik Stratejileri
AB-NATO işbirliği ve çatışma alanları
Yeni tehdit algıları ve AB’nin karşı yöntemleri
İnsani müdahale kavramı ve yumuşak güç olarak AB

5.TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Türkiye’nin üyelik süreci ve beklentileri
AB’ye üyeliğin Türkiye’ye getirisi ve maliyeti
AB ve Türkiye arasındaki kimlik sorunu
Türkiye’nin AB üyeliğinin OGSP’ye olası katkıları
Türkiye’nin AB üyeliğinin AB ekonomisine katkıları
Türkiye ile AB arasındaki Mülteci krizi üzerine oluşturulan ortak politikalar
Türkiye ve Avrupa kamuoylarının üyelik konusundaki yaklaşımları

http://ulit.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight + 18 =