13. Uluslararası MEB Robot Yarışması

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, orta ve yükseköğretim seviyesindeki meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin, bilgi ve becerilerini kullanan, girişimci, bilimsel düşünen, rekabet edebilme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları için ortam hazırlanması, toplumda meslekî ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri konusundaki çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında her yıl lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir.

Bu yıl 13. sü Samsun Tekkeköy Yasar Doğu Spor Salonunda 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışma; Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta) ve Serbest Proje olmak üzere 12 (oniki) kategoride gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
1. Yarışma başvurusu, 07 Ocak–22 Mart 2019 tarihleri arasında
http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

2. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş
vesikalık standartta olacaktır.

3. Başvuru formları yarışmaya müracaat edilen her bir robot için ayrı ayrı
doldurulacaktır.

4. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot
isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya
çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır. Yarışmacılar robot isim ve
yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru süresince güncelleyebileceklerdir.

5. Yarışma platform ve pistlerinin herhangi bir yerine ait olduğu yarışma
kategorisinin dışında başka isim yazılamayacaktır.

6. Yarışmacı ekipler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri
ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla
kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.

7. Güvenlik açısından, Robotlarda kullanılan Li-Po pillerin Güvenlik Çantası
(safesecuritybag) içerisinde bulundurulması gerekmektedir.

8. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran
robot ismi kabul edilecektir.

9. Yarışmacı ekip, 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışman öğretmenden oluşur.
Danışman; liselerde öğretmen, üniversitelerde akademisyenden oluşur.
Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu aranmayacaktır.

10. Danışmanlar, yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar
yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.

11. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışmanlar yarışmalar
süresince salonda bulunacaklardır.

12. Danışmanlar; yarışmacıları rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu
anlatarak, kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması
hususlarında bilgilendirecektir.

13. Ekip sorumlusu danışman öğretmenler kendi okul/kurumundan birden fazla
ekibin sorumlusu olabilirler.

14. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları
adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak
zorundadır. Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla 3 robot ile
yarışmaya katılabilecektir.

15. Okul/Kurumlar; Çizgi izleyen, Mini Sumo, Hızlı Çizgi İzleyen ve Robotino
kategorilerinde en fazla 7’şer robotla katılabilirler.

16. Serbest kategoride yarışacak olan robot/projeler için kayıt yapılırken “Bilimsel
Etik ve Proje Katkı Beyanı” imzalanarak sisteme yüklenecektir. Ayrıca evrağın
aslı kura kaydı esnasında görevlilere teslim edilecektir. Serbest kategori sağlık,
güvenlik ve yapay zeka alt kategorileri ile sınırlandırılacaktır. Farklı kategoriler
kabul edilmeyecektir.

17. Robotta kayıtlı yarışmacılar, sisteme orta öğretim öğrencileri için “Veli İzin
Belgesi ve Taahhütname”, üniversite öğrencileri için “Taahhütname” belgelerini
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca evrağın aslı kura kaydı esnasında
görevlilere teslim edilecektir.

18. Ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerinin geliştirilerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan bilim ve sanat merkezlerinde eğitim
almaları sağlanan yarışmacı öğrenciler ise; öğrenim gördükleri lise veya Bilim
Sanat Merkezi adına yarışacak olup kayıt başvurusu sırasında iki okul/kurumun
karşılıklı mutabakatı ile birinin diğeri adına feragat ettiğine ilişkin “13.
Uluslararası MEB Robot Yarışması Feragat Sözleşmesi” yarışmacı okul-kurum
tarafından robot kaydı sırasında sisteme yüklenecektir.
Söz konusu belgenin sisteme yüklenmemesi halinde yarışmacı ekibin kayıt
başvuruları kabul edilmeyecek olup bu ekipler yarışma ile ilgili her hangi bir hak
talebinde bulunamayacak ve yarışmada okul/kurum adına elde edilecek
kazanımlar yarışan okul/kuruma verilecektir.

19. Her robot sadece bir kategoride yarıştırılacaktır.

20. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle
ortaöğretim okul/kurumlarında 19, üniversite öğrencilerinin ise 26 yaşından
gün almamış olması gerekmektedir.

21. Yarışmanın kura kayıt işlemi başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden; liselerde
ve meslek yüksekokullarında okul müdürlüklerince, üniversitelerde anabilim dalı
başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenen başvuru formunun çıktısı 09 Nisan 2019 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında ekip danışmalarınca yarışma
salonundaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Başvuru formunu
okul/kurumlarınca onaylatmayan ekiplerin başvurusu kabul edilmeyecek olup
yarışmaya alınmayacaklardır.

22. Kura kayıt esnasında yarışmacı ekipler robotlarını/projelerini yanlarında
bulunduracaklardır. Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya
yarışacak şekilde tamamlanmamış olan ekibin kura kayıt işlemi yapılmayacak ve
yarışmaya alınmayacaklardır.

23. Yarışmacı ekiplere, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde
görünecek şekilde yapıştırmaları için kare kodlu etiket verilecektir. Karekod
yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kura kayıt esnasında fotoğraflanıp
sisteme yüklenecektir. Bu karekod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden
sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun
sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme
gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse
yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye
edilecektir.

24. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, hakemleri ve
görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve
danışmanlar tüm kategorilerdeki yarışmacı ve robotları ile birlikte yarışmadan
diskalifiye edileceklerdir.

25. Diskalifiye edilenler 2 (iki) yıl süreyle düzenlenecek yarışmalara yarışmacı ekip
üyeleri olarak kabul edilmeyecektir.

26. Yarışmacılar için yapılan saha davetinden (sms ile bildirim, Kiosk listeleri) sonra
belirtilen süreler içerisinde yarışma sahasına giriş yapmayan yarışmacılar o
müsabakadan eleneceklerdir.

27. Robotino, temalı,tasarla-çalıştır ve serbest proje yarışma kategorilerinde 2 (iki),
diğer kategorilerde ise 1 (bir) yarışmacı müsabaka için sahaya girecektir.

28. Yarışmanın (temalı kategori hariç) kuraları yarışma salonunda 09 Nisan 2019
tarihinde saat 19.00’da Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.

29. 09 Nisan 2019 tarihinde yarışma salonunda basın mensuplarına yarışma ile ilgili
olarak tanıtım yapılacaktır.

30. Yarışmalar, 10 Nisan 2019 da saat 10:00 da açılış töreninde Sayın Bakanımızın
yapacakları temalı yarışma kategorisi kura çekiminden sonra başlayacaktır.

31. Kuralar, http://robot.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki kiosklarda
yayınlanacaktır.

32. Yarışma sahasına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu
görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen
yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır.

33. Yarışmacılar sahaya turnikeden görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik
kartları kontrol edilerek alınacaklardır.

34. Yarışmalar başladıktan sonra pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve
duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

35. Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar
bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.

36. Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan
yarışmacı ekipler sorumludurlar.

37. Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.

38. Teknik danışman ekibi, müsabakaları yönetecek hakemlerin yarışma kurallarına
uygun bir şekilde müsabakaları yönetmelerinden de sorumludur.

39. Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyeceklerdir.

40. İtirazlar http://robot.meb.gov.tr adresinden üye girişi ile yapılacaktır.

41. Yarışmacı ekiplerin her bir robot için her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı
bulunmaktadır. Yarışmacının müsabaka sonucu ilan edilmesinin ardından 15
dakika sonra sistem otomatik olarak itiraza kapatılacaktır. İtirazlar, ait olduğu
tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır. İtirazın sonuçlandı bilgisi itiraz
sahiplerinin sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS ile sonucun ayrıntıları ise kayıtlı
e-posta adresine bildirilecektir.

42. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır.
Karara itiraz kabul edilmeyecektir.

43. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev
alamazlar.

44. Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine ait olup yarışmalara
katılan ekip üyelerinin kura kayıt günü ve yarışma süresince 8 (sekiz) öğün
yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.

45. Yarışmacı ekipler ve Samsun İlindeki okul/kurumlarda öğrenim gören yarışmada
görevlendirilen öğrenciler, Organizasyon tarafından yarışma süresince
ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.

46. Müsabakaların özelliklerine göre yarışmacıların güvenliği için bilek korumalığı,
tozluk (koruma çarığı), koruma gözlüğü, çelik ve steril eldiven organizasyon
tarafından sağlanacak olup yarışmacılar, yarışma kategorilerine özgün diğer
güvenlik ekipmanlarını yarışma öncesinde kendileri temin edeceklerdir.

47. Yarışmanın teknik detayları her kategorinin kendi yarışma kılavuzunda
verilmiştir.

48. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm
kategorilerde kural değiştirme hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER
İlk üç dereceye giren ekip üyelerine;
– TÜBİTAK tarafından para ödülü,
– Bakanlığımız tarafından;
• Ekiplerin okul/kurumlarına birer adet dizüstü bilgisayar,
• Başarı belgesi, madalyon ve ekiplerin okul/kurumlarına kupa,
• Yarışma jüri özel ödülü,
• Yarışma en iyi tasarım ödülü,
• Yarışma fairplay ödülü
verilecektir.