11.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Değerli Katılımcılar, gerek üyelerimizden gerekse akademisyenlerden gelen istek üzerine Özet Gönderim Süresi 10 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Oda olarak bu yıl 11. kez gerçekleştireceğimiz Çevre Mühendisliği Kongresi‘nde birarada olmak, heyecan ve coşkuyu birlikte yaşamak için elele vermeliyiz.

Değerli üyelerimiz, özet gönderimi için aşağıdaki linke gidebilirsiniz:

Çevre Yönetimini Tartışacağız

Küreselleşen dünya şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların sınırlı olması, çevre yönetim politikalarının yetersiz kalması, çevre sorunlarının ve çevre yönetiminin önemini gözler önüne sermiştir. Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenler çevre kirliliği ve tahribatıdır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, çevresel bilim ve teknoloji de çeşitli önlemlerin alınmasına, bertaraf tekniklerinin geliştirilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve güvenli bir çevre için sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Gelişen teknolojiyi ve bilimi meslektaşlarımızla buluşturmak, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla paydaşlarımızı sürece dahil etmek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak görevlerimiz arasındadır. Amacımız, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Sekretaryası tarafından 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi “Çevre Yönetimi” ana teması ile 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Bursa`da gerçekleştirilecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri odası olarak; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle; 1.sini 2004 de düzenlediğimiz ve 2015`de ulusal çapta 11.sini gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada amacımız; emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartışıp ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu Sekreteryası

Efsun DİNDAR

Hörü YILMAZ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi “Çevre Yönetimi” ana teması altında aşağıda belirtilen konular ile ilgili daha önce yayımlanmamış ve/veya sunulmamış çalışmaları kapsayacaktır. Kongremiz tüm meslek disiplinlerine açıktır.

1.Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları

2.Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirmesi

3.Çevresel Politika Yönetimi

4.Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri

5.Çevre ve Enerji

6.Çevre Mühendisliği Eğitimi

7.Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki

8.Çevre ve Mühendislik Etiği

9.Çevre Ekonomisi

10.Çevre Hukuku

11.Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme

12.Doğal Kaynak Yönetimi

13.Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

14.Gürültü ve Gürültü Yönetimi

15.Hava Kirliliği Kontrolü

16.Havza ve Su Kalitesi Yönetimi

17.İklim Değişikliği

18.Katı Atık Yönetimi

19.Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler

20.Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme

21.Planlama, ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları

22.Su ve Atıksu Arıtımı

23.Su ve Hava Yönetimi

24.Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Uluslar arası İşbirliği

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Bursa İl Temsilciliği

Odunluk Mah.Akademik Cd.No:8 Kat.1

Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB)

Nilüfer / BURSA

Tel & Fax : 0 224 452 38 87 Gsm:0.530.108 70 18

e-posta: kongre@cmo.org.tr