10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

Dünya Sağlık çevrelerinde, sağlık sorunlarının çözümünde “verimliliğin “önemli bir işlevi olduğu her vesile ile ifade edilen bir konudur. Günümüzde kurumların gelişimlerini sürdürebilmesi için hedeflerin çok iyi belirlenebilmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Dünya çapında sağlık kuruluşları planlamak ve inşa etmek tek başına yeterli değildir. Bu kuruluşlara dünya çapında statüsünü sağlayacak olan özellik, siz sağlık yöneticilerinin yürüteceği “yönetimde verimlilik ilkelerinin” uygulanması, kurumların ona göre yapılandırılması ve hasta ve yakınlarının süreçlere dâhil edilmesi, onların sağlık hizmetleri sunumuna katılımlarının sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Hepimizin bildiği gibi yeni ekonomide, sağlık kuruluşlarının rekabet ortamında öne çıkabilmelerinde birçok özelliğe sahip olması ile olasıdır. Bu özelliklerin başında ise, sağlık kuruluşlarının kaliteli ve hasta ve yakınlarının beklentilerine uygun hizmet sunarak hatta hizmet tasarımlarını tasarrufu ve verimliliği hasta beklentilerine göre yaparak hasta ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak gelmektedir. Sağlık alanında hız, güven ve bağımsızlık ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan akıllı hastane uygulamaları yakın zamana kadar bir hayalden öteye geçemezken günümüzde bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı ile birlikte ülkemizde son dönemlerde hizmete açılan tüm hastanelerde akıllı hastane uygulamaları mevcuttur. Akıllı hastane; sağlık kurumu/hastane içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, hekim, hemşire vb personele yetkileri çerçevesinde çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak mobil olarak erişimini sağlayan, havalandırma, iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri dahil tüm sistemlerin tek bir merkezden kontrol edildiği, el ile işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini etkilileştiren, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, gerçek anlamda bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği, yönetildiği bir hastane işleyişine ve ileri teknoloji donanımına sahip, hastane çalışanlarına, hastalara ve yakınlarına etkili, verimli, ekonomik, erişilebilinir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hedeflenmiş, üçüncü taraflar, e-sağlık ve e-devlet sistemleri ile de tam entegre olmuş hastanelerdir. Akıllı hastaneler; hastalara kısa sürede hastalıklarını kontrol altına almayı ve iyileşmeyi sağlayarak maliyet etkin ve konforlu hizmet sunulmasını güvence etmektedir. Klinisyenlere, yöneticilere ve araştırmacılara ise bakım ve daha etkili tedaviler planlama ve sunma araçları vererek, kusursuz bilgi aktarımı ve hayati bilgilerin analizi ile verimliliği artırmaktadır. Bugün ülkemizde tüm hastanelerimiz hastane bilgi sistemine kavuşmuştur. Fakat entegre akıllı hastane sistemlerine geçilmesi konusunda daha alınacak çok yol vardır. Biz entegre hastane bilgi yönetim sistemleri ile uğraşırken gelişmiş ülkeler dijital hastane evresine geçmiş hatta bazı hastaneler yeşil hastane kapsamında yeşil yazılım uygulamalarına başlanmışlardır. Entegre hastane bilgi sistemleri evresini tamamlayacak olan hastanelerimizde yeni hedef akıllı hastaneler olacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşlarının değişen yönetim anlayışı çerçevesinde hasta odaklı yönetim ve hasta güçlendirilmesi anlayışını oluşturmaları gerekmektedir. Yirmi birinci yüzyılda gerek Kuzey Amerika’da gerekse Avrupa ülkelerinde aynı anda yaygınlaşmaya başlayan sağlık hizmeti anlayışı “hasta odaklı ve hasta katılımlı” sağlık hizmetleri anlayışıdır. Hasta odaklı sağlık hizmetlerinin önem kazanmasının nedeni, tıp bilimi ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak tıp bilgilerimizde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Hasta odaklı sağlık hizmetinin önem kazanmasının belki de en önemli nedeni işte bu bilgiye ulaşımın kolaylığı nedeniyle hasta beklentilerindeki değişimdir.

Bu nedenle Onuncu Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi kongresinin ana teması “Sağlıkta Verimlilik, Hasta Odaklı Bakım ve Akıllı Hastane” olacaktır.

Bilindiği üzere bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz uluslararası sağlık ve hastane yönetimi kongremizin amacı; geniş bir spektrumda akademisyenleri, politika yapıcıları ve uygulamacıları, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında bir araya getirmek, katılımcıları faydalı tartışmalarda buluşturmak ve ortak anlayışı geliştirmektir. Kongrenin bir ilave amacı da; multidisipliner bir alan olan sağlık yönetiminde yer alan akademisyenler ve profesyonellerin kendi disiplinleri içindeki veya dışındaki bireylerle tanışma ve etkileşimini sağlayan bir ortam oluşturmaktır.

Onuncu Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, siz, sağlık yöneticilerine, sektörde lider olan sizlere yeni yönetim yöntemleri, etkili yönetim becerileri, hasta odaklı bakım ve hasta dostu sağlık kuruluşları oluşturma ilkelerinin neler olduğunu gösterecektir. Kongre süresince sağlık kuruluşlarında verimliliği sağlamadaki yöntemlerin neler olduğu, kurumlarımızda uygulanabilirliliği ve bir sağlık kuruluşunda, bölgede, ilde etkin yönetim ve hasta dostu sağlık kuruluşları oluşturabilmek için izlenmesi gereken adımlar, örnek uygulamalar, paneller, sizin katkıda bulunduğunuz sözlü ve poster sunumları ve workshop şeklinde tartışılacaktır. Ayrıca kongrede sağlık ekonomisinden, hasta akışı ve sağlık turizmine, kalite ve akreditasyon sistemlerinden, pratik bilgilere kadar sağlık yönetimi sorumluluklarının gerektirdiği tüm yönler ele alınacaktır.

Bu kongre katılımcılara;

Sağlık Kuruluşlarının verimlilik ve etkinliğini arttırabilmek için pratik fikirlere sahip olmak,

Her düzeydeki sağlık çalışanlarına sağlık hizmetlerimizde karşılaştığımız sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeylerini geliştirmeye katkıda bulunacak bilgi ve öneriler sunmak,

Sağlık yöneticileri ve uzmanları ile toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek gibi pek çok bilgi ve beceri sağlayacaktır.

Onuncu Sağlık Yönetimi Kongresinde ( www.hsyk-antalya.org) yer alan ana ve paralel oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi aşağıda sunulan 20’ye yakın ayrı konu başlığı işlenecektir. 11-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’ da gerçekleşecek olan kongremize akademik çevrelerden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarına, bilim adamlarından, uzmanlara kadar seçkin yaklaşık 50 konuşmacı katılacak, konuyla ilgili ulusal ve evrensel çaptaki bilgi birikimlerini, konunun ilgili tarafıyla tartışmaya imkan sağlayacağı gibi uygulanabilir önerilerin yaşama geçirilmesini de teşvik edici bir zemin yaratacaklardır.

Kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Toplumumuzun sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkında lık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız, Antalya da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Sizleri Aralık ayında aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Ana Konular
• Sağlıkta Verimlilik ve Akıllı Hastaneler
• Akıllı/Dijital Hastane Uygulamaları
• Yeşil Hastane
• Hasta Odaklı Bakım ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi
• Sağlık sistemleri ve sorunları,
• Sağlık Kuruluşları Yönetimi
• Sağlık Finansmanında Çağdaş yaklaşımlar
• Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
• Sağlık Ekonomisi
• Sağlık Sistemlerinin Geleceği
• Kurumsal Mükemmellik
• Kanıta Dayalı Yönetim
• Sağlık ve Küreselleşme
• Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
• Sağlık Araştırmaları
• Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
• Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Sağlık Politikaları
• Sağlık Mevzuatları ve Etik
• Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
• Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
• Sağlıkta Halkla İlişkiler
• Sağlıkta İletişim
• Sağlık programı geliştirme ve yönetimi
• Sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim
• Hastane Organizasyonu ve Yönetimi
• Yönetim Muhasebesi, Bütçeleştirme
• Sağlık enformasyon sistemleri (sağlık bilişimi)
• Sağlık Reformları
• Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
• Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
• Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemler,
• Sağlık Sigortacılığı
• Hastalık yükü ve risk faktörleri
• Sağlık Turizmi ve Medikal Turizm

http://www.hsyk-antalya.org/tr