10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

DEĞERLİ KATILIMCILAR,

Ülkelerin ekonomik refahına ve sosyal vatandaşlık olgusuna etkileri bakımından eğitim politikalarına giderek daha fazla önem verilmekte ve eğitim politikalarının çıktılarına yönelik tartışmalar daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Eğitim sisteminde nelerin yapılması gerektiğini aydınlatan bir güç niteliğinde olan eğitim politikalarının geliştirilmesi, belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan doğrusal bir süreç şeklinde işlememektedir. Bu nedenle hem bir ürün hem de bir süreç olan eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması, büyük bir önem taşımaktadır.

Politika geliştirme süreçleri kültürel bağlamdan etkilenmektedir. Bu nedenle her durumda geçerli ve kapsamlı tek bir eğitim politikasından bahsetmek mümkün değildir. Her ne kadar kültürel bağlam, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde etkiliyse de, küreselleşme bağlamında gözlenen gelişmeler bu süreçler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Sermaye çeşitlerindeki hareketlilik, uluslararasındaki artan rekabet, neo-liberal politikalar ve demografik yapılardaki değişiklikler eğitim politikalarının da sürekli değişen ve gelişen dinamik bir yapıda olmasını gerektirmektedir.

Eğitim politikaları sosyo-politik çevre özelliklerini ve ülkedeki veya kurumlardaki stratejik yönelimi dikkate alarak formülize edildiği zaman, fonksiyonel prosedürlerin geliştirilmesi şeklinde uygulamaya geçme şansına sahip olmaktadır. Bu nedenle hayata geçirilebilecek eğitim politikalarının geliştirilmesi, eğitim sistemindeki tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınmasını ve eğitim sisteminin farklı boyutlarının bir arada değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu ise ancak eğitim politikası alanında yapılan araştırmalar ile mümkün olabilmektedir. Eğitim politikası alanındaki uygulamalı araştırmalar, sosyal açıdan uygun ve güvenilir bilgi üretimine katkıda bulunarak politika geliştirme kapsamındaki karar alma süreçlerine yardımcı olmaktadır.

Uluslararasındaki artan rekabetin ve demografik yapılardaki değişikliklerin rekabetçi eğitim politikalarının geliştirilmesini gerekli kılmasını ve uygulanabilir eğitim politikalarının ekonomik refaha ve toplumsal hayata olan katkılarını dikkate alarak 10. Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması “eğitim politikaları” olarak belirlenmiştir. Kongrede eğitim politikaları alanında sunulacak bildirilerin hayata geçirilebilecek eğitim politikalarının geliştirilmesine ve mevcut eğitim politikalarının işlevselliğinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını ummaktayız. Bu amaçla 10. Eğitim Yönetimi Kongresi’nin Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve EYED-DER işbirliğiyle 7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gaziantep ’de düzenlenmesi planlanmıştır. Eğitim politikası alanında çalışması olan ve bu alana ilgi duyan tüm akademisyenleri, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri 10. Eğitim Yönetimi Kongresi’ne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Habib ÖZGAN
Eğitim Politikaları

Kongremizin ana teması “Eğitim Politikaları” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda eğitim yönetimi alanında çalışan tüm araştırmacıların kendi çalışma konularını politika bağlamında yeniden düşünmesini sağlayabilecek, kapsayıcı alt tema ve konuların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yönetim Politikaları

– Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikaları
– Yönetici Yetiştirme ve Atama Politikaları
– Mesleki Eğitimi Yaygınlaştırma Politikaları
– Okul Öncesi Eğitim Politikaları
– Öğrenci Devamlılığını Sağlama Politikaları
– Cinsiyet Eşitsizliğini Ortadan Kaldırmaya Yönelik Politikalar
– Hesap Verebilirliği ve Şeffaflığı Sağlama Politikaları

Planlama Politikaları

– Eğitimin Sosyal Getirilerini Artırma Politikaları
– Beşeri Sermayeyi Geliştirme Politikaları
– Eğitim Planlaması Politikalarındaki Değişim
– Öğretimsel Mekanların Tasarımına Dönük Politikalar
– Farklı Eğitim Planlaması Modellerinin Kullanımına Yönelik Modeller
– İnsangücü Planlamasına Yönelik Politikalar

Güncel Eğitim Reformlarının Temelinde Yatan Politikaların Analizi

– Değerler Eğitimine Yönelik Politikalar
– Hayat Boyu Öğrenme Politikaları
– Göçmen Eğitimi Politikaları

Yükseköğretim Politikaları

– Uluslararasılaştırma Politikaları
– Öğretim Üyesi Yetiştirme Politikaları
– Yükseköğretim Sistemi ve İstihdam Politikaları Arası İlişkinin Kurulması
– Üniversite-sanayi İşbirliğini Sağlamaya Yönelik Politikalar
– Yükseköğretime Erişim ve Geçiş

Alternatif Eğitim Politikaları

– Uluslararası Eğitim Politikalarından Örnekler
– Türkiye İçin Model Önerileri

Denetim Politikaları

– Geçmişten Günümüze Denetim Politikaları
– Etkili Denetim Politikaları Oluşturma
– Denetim Sisteminde Paydaş Belirlemeye Yönelik Politikalar
– Okul Özerkliğini Sağlama Politikaları
– Eğitimde Çıktıların Geliştirilmesinde Ölçme-Değerlendirme Politikaları

Ekonomi Politikaları

– Kamusal Kaynakların Kullanımına Yönelik Politikalar
– Liberal ve Neo-liberal Eğitim Politikaları
– Eğitimde Özel Finansman Arayışları
– Eğitim Finansmanında Uluslararası Uygulamalar
– Eğitim Finansmanında Uygulama Sorunları

Okul Politikaları

– Okul Geliştirme Politikaları
– Katılımcı Yönetim Politikaları
– Okul-çevre İşbirliğini Sağlamaya Dönük Politikalar
– Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Sağlama Politikaları

Sosyal Politikalar ve Eğitim Arasındaki İlişki

– Sivil Toplum Kuruluşları
– Siyasi Parti Programları ve Eğitim Politikaları
– Medya
– Sağlık, Adalet, Emniyet Gibi Diğer Alt Sistemlerde Uygulanan Politikalar ve Eğitim

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Şubat 2015
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 23 Mart 2015
Erken Kayıt Dönemi 23 Mart 2015 – 7 Nisan 2015
Geç Kayıt Dönemi 8 Nisan 2015 – 15 Nisan 2015
Kongre Programının İlan Tarihi 20 Nisan 2015
Kongre Tarihi 07 – 09 Mayıs 2015

İletişim Bilgileri

Posta Adresi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi
Üniversite Bulvarı, 27310, Şehitkamil – Gaziantep, TÜRKİYE

Fakülte Telefon / Faks
0 342 360 43 72 / 0 342 360 72 68

Düzenleme Kurulu Telefon
0 342 317 27 74

Düzenleme Kurulu E-mail
ozgan@eyk10.org
yonetimkongresi10@gmail.com
eyk10@gantep.edu.tr

Kongre Sekreteryası E-mail
sekreterya@eyk10.org