10. Müzik Eğitimi Sempozyumu

Amaç Ve Kapsam
10. Müzik Eğitimi Sempozyumu’nun amacı; ülkemizdeki müzik eğitiminin her yönü ile her kademe ve aşamada yaşadığı problemleri bilimsel bir platformda sunarak paylaşmaktır. Yapılan paylaşım ile belirlenen problemlere çözüm ve öneriler sunmak, müzik eğitimi alanında bulunduğumuz noktadan başlayarak ileriye dönük olarak yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve bu doğrultuda Ülkemiz müzik eğitimine hizmet etmek en büyük hedefimiz olacaktır.

Belirlenen amaç doğrultusunda Sempozyum;

Genel müzik eğitimi, Özengen müzik eğitimi ve Mesleki müzik eğitimi kapsamında;

• Çalgı, Ses, Kuram ve Müziksel İşitme eğitimi
• Öğretim programları
• Ders kitapları
• Teknolojinin kullanımı
• Yeni yaklaşımlar ve yönelişler
• Yetenek ve ölçümü
• Müzik eğitimi yayınları
• Müzik ve toplum ilişkisi
• Müzik eğitimcisi yetiştirme
• Müzik eğitimi araştırmaları
• Müzik eğitiminde disiplinler arası yaklaşımlar
• Ölçme ve değerlendirme, konularını içerecektir.

Ayrıca belirlenen konular dışında yapılan özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

Sunu Türleri
Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla Kongrede bireysel bildiri ve poster sunuların yanı sıra; panel, sempozyum, yuvarlak masa toplantısı ve çalıştay gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongre’de sunu dili Türkçe’dir.

Bildiri
Geleneksel biçemde hazırlanmış, bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır.

Poster
Poster Hazırlama detayları linkten takip edilebilir.

Panel
Seçilen bir ana konu üzerinde konunun uzmanlarından seçilmiş 5-6 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 40 dakika) ve sonrasında konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı 100 dakikalık etkileşimli oturumdur. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Düzenleyici önerisinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere (ad, adres, katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) ilişkin ayrıntıları sunar. Örnek: Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Yapılan Değişiklikler.

Mini-Sempozyum
Tek bir konuda, birbirlerini bütünleyen 5 bildirinin sunulduğu ve tartışmanın blok olarak oturum sonunda yapıldığı 100 dakikalık oturumdur. Düzenleyici, önerisinde sempozyum başlığını, konunun bir özetini ve sunuculara ilişkin ayrıntıları (ad, adres, özetler) sunar. Örnekler: TIMMS-R, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Laboratuvar Etkinlikleri, Bilgisayar Destekli Fizik Öğretimi.

Yuvarlak Masa Toplantısı
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının derinliğine tartışılmasına olanak sağlayan 35 dakikalık oturumdur. Yirmi beş kişi kapasiteli küçük salonlarda masa etrafında yapılır. Özellikle tamamlanmamış ya da dönüt alma gereksinimi duyulan çalışmalar için uygun bir oturum türüdür. Sözlü sunuya 15, tartışmaya 20 dakika ayrılır. Tartışmayı sunu yapan kişi yönetir.

Eğitim Semineri
Bir konuda, konunun bir uzmanı tarafından yapılan 40 dakikalık konuşma. Seminer önerilerinde özete ek olarak ayrıntılı bilgi (konunun önemi, güncelliği, kapsam, vb.) verilmelidir.

Tartışma Grubu
Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir oturum, içeriğine bağlı olarak, 50 ile 100 dakika sürebilir.

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilecek olan 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’na katılım ücretleri

Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Uzmanlar için 150 TL,
Araştırma Görevlileri,Yüksek Lisans Öğrencileri ve Öğretmenler için 120 TL,
Dinleyiciler için 100 TL’dir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI NİĞDE ŞUBESİ
IBAN NO: TR610006400000156001242342

İletişim
Prof.Dr.Murat ALP : Niğde Ün.Eğitim Fak.
Adres : Derbent Mevkii
Tel : (0388) 211 28 00
Faks : (0388) 211 28 01
Web :www.nigde.edu.tr/egitimfakultesi
e-posta : muzik@nigde.edu.tr

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

YRD.DOÇ.DR. FERİT BULUT
YRD.DOÇ.DR.EBRU TEMİZ
ÖĞR.GÖR. MESUT ARSLAN
ÖĞR.GÖR. SÜLEYMAN KOYUNCU