10-17 yaş arası Sen Yeter Ki Yap Proje Yarışması

Proje Yarışması
Proje Yarışması

Sen Yeterk Ki Yap topluma fayda sağlamak amacıyla, projelere destek olmak ve hayata geçirme imkanı sunmak için oluşturulmuş bir destek projesidir.

Projeye, öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri katılım sağlayabilir. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, grup olarak da başvuru yapılabilir. Grup başvurularında grubu temsilen bir kişi seçilip, başvuru formu seçilen kişi tarafından doldurulmalıdır.

Proje kapsamında; öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hayata geçirilebilecek, gerçekleştiği zaman topluma, ülkemize ve dünyaya kısacası tüm insanlığa fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarmaları ve hayata geçirme sürecine destek olmak amaçlanmaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır.

Sen Yeter Ki Yap ile bilgini, emeğini ve hayallerini gerçek bir başarıya dönüştürebilirsin.

Değerlendirme; altı aylık aralıklar ile TÜMOSAN kurulu değerlendirmesi ile yapılacak olup Proje Değerlendirme Raporu dosyasını göndermeyen takımlar projeye katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Verilen bilgiler dışında, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için iletişim sayfasında yer alan senyeterkiyap@tumosan.com.tr mail adresi ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Proje katılımcılarının hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar Sen Yeter Ki Yap web sitesi içerisinde Yarışma başlığının altında yer almaktadır.

‘Sen Yeter Ki Yap’ Ödüllü Yarışma Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI: “Sen Yeter Ki Yap Yarışması”
KONU: “Yararlı ve Etkili Projelere Destek’’

DÜZENLEYEN KURUM: Tümosan Motor ve Traktör A.Ş.

1. AMAÇ:
Proje kapsamında; öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hayata geçirilebilecek,
gerçekleştiği zaman topluma, ülkemize ve dünyaya kısacası tüm insanlığa fayda sağlayacak
projeleri ortaya çıkarmaları ve hayata geçirme sürecine destek olmak amaçlanmaktadır. İnsan
hayatını etkileyen her alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin
hedefinde; topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip
destek verilecektir.

1. YARIŞMA KATEGORİLERİ:
1.1. Robotik: Ülkemizde teknik eğitim ve mesleki niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda
farkındalık oluşturulması adına öğrencilerin öğretim hayatında edindikleri bilgiyi
beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, girişimci düşünebilen, robotik endüstriyel
ve teknolojik gelişmelerdeki deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır.
1.2. Evrensel Teknoloji: Sanayide dijital teknoloji, psikolojide teknoloji, insanlık yararına
teknoloji, biyoteknoloji ve turizm teknolojileri alanlarında yapılacak yenilik ve teknolojik
gelişme ile uygulanabilir projeler ile yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır.
Evrensel Teknoloji Yarışması’na, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi
ve birikimleriyle birleştirip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya
çıkarmaları hedeflenmektedir.
1.3. Eğitici Teknolojiler: Bu kategori kapsamında, katıımcı adaylardan eğitim veya
öğretimde teknoloji ile öğrenmeyi kalıcı hale getirecek, kolaylaştıracak, konuyu çok
yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmeleri beklenmektedir. Bu ürünler,
eğitici teknolojiler kapsamında, prototip, eğitsel oyun, eğitsel yazılım, yenilikçi
teknolojiler olabilir.
1.4. Engelsiz Yaşam: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2030 Engelsiz Yaşam vizyonu ile
özel gereksinimli bireylerin sağlık, bağımsız yaşam, eğitim, afet ve acil durumlar için
erişilebilirliği dikkate alarak toplumsal bütünlük amaçlanmaktadır.
1.5. Savunma Teknolojileri: Yarışma, geleceğin teknolojileri kapsamında harekat ortamının
hayal edildiği kurgulardan, oyun değiştirici konseptlere, çığır açıcı yeni teknolojilere,
oyun değiştirici ürünlere ve sahada taktik üstünlüğe ulaşılması hedefleniyor.
1.6. Gıda ve Tarım: Bireylerin ve takımların gıda ve tarımdaki problemlere yönelik çözümler
oluşturmasını hedeflenmektedir. Bu yarışmanın kapsamına gıda ve tarım ile ilgili
teknolojik çözüm öneren;elektrik-elektronik, mekanik, yazılım tabanlı projeler dahildir.
1.7. Enerji ve Çevre: Yarışma kapsamında, enerji verimliliği kültürü oluşturulması ve
toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,verimlilik ve çevre konularında
farkındalığın artırılması ile teknolojik ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
2.1. Jüri her kategoride birinciyi ve olası bir durum için yedek kazananı seçecektir.
2.2. Kategorideki projenin, jüriler tarafından en iyi proje olarak seçilmesi, projenin ödül için
gerekli standartlara ve yeterliliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Düzenleme
Kurulu, 1. olan projenin ödülü alıp almamasına karar verebilir.

3. KATILIM ŞARTLARI:
3.1. Yarışmaya 10-17 yaş arasındaki bütün öğrenciler katılabilir.
3.2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3.3. Yarışmaya Seçici Kurul ve/veya TÜMOSAN çalışanlarının birinci derece akrabaları
katılamaz.
3.4. Sen Yeter Ki Yap Yarışması’na gönderilmiş, yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir
yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış projeler yarışmaya katılamaz.
Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen projeler diskalifiye edilir. Bu
durumun tespit edilmesi halinde, ödül,ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül
yarışmacıdan geri alınır. Ödülün geri verilmemesi halinde TÜMOSAN’ın
başvurabileceği tüm yasal hakları saklıdır. Ödül ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer
ödül ve/veya derece almış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır. Projelerin
yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
3.5. Katılımcı, projenin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen
projeler diskalifiye edilir. Yarışmaya katıldığı proje üzerinde, yapıt kendisine ait
olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış projelerin katılımının kısıtlandığı bu
yarışmada böyle bir proje ile ya da bu projenin ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla
katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
3.6. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği projelerin gerek duyulduğu takdirde kural ve
tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TÜMOSAN,
elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya problemin çözümüne yönelik
TÜMOSAN ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi
ile TÜMOSAN tarafından yasaklanır ve adı gerekli tüm mecralarda ilanen duyurulur.
3.7. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir
kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da
erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen
durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme
dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine
kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
3.8. Ödül almaya hak kazanan projeler için, TÜMOSAN’ a fikri hakların kullanımı için izin
ve lisans verilmiş sayılacaktır. Proje sahipleri, işbu izin sonrası TÜMOSAN’a karşı
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9. Projeye ait dosya 45 MB boyutunu geçmeyecek şekilde olamlı ve Word formatında
gönderilmelidir.
3.10. Katılım şartlarına uymayan projelerin ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir proje
konmayacaktır. Proje sahipleri, katılım şartlarına uymakla yükümlü olduğunu ve
katılım şartlarına uymamaları dolayısıyla itiraz hakkı olmadığını kabul beyan ve
taahhüt eder.
3.11.Ödül alamayan projeler sistemden silinmeyecektir.
3.12.Yarışmacı, yarışmaya katıldığı projeleri gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; “Jüri veya Düzenleme
Kurlu yarışma süreci veya öncesinde yarışmaya gönderilen projelerin orijinalini isteme
hakkına sahiptir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması
durumunda tasnif dışı bırakılır. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda
Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

4. KİMLER KATILABİLİR
4.1. Yarışmaya tüm kategorilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.
4.2. Jüri üyelerinin birinci derece akrabaları ve yarışmayı düzenleyen ekibin birinci derece
akrabaları katılamaz.

5. PROJELERİN GÖNDERİLMESİ VE TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
5.1. Yarışmaya proje gönderenler, projelerin kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir farklı
üçüncü kişinin proje üzerinde fikri hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Başkasına ait projelerin veya kısmen kullanılmış projelerin olması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. TÜMOSAN,
katılımcıların projeleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.
5.2. Yarışmada ödül alan projeler Sen Yeter Ki Yap web adresinde ve TÜMOSAN’ın Sosyal
Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın
amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan projeler TÜMOSAN’ın
yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak
da kullanılabilecek olup ödül alan proje sahipleri, konu hususlara ilişkin izin verdiğini
kabul beyan ve taahhüt eder.
5.3. Şartnamede belirtilen ödüllerin verilme şekilleri, ödülün türüne ve verileceği bölgeye
göre değişiklik gösterilebilecek olup banka yolu ile verilecektir.
5.4. Ödül alan projelerin hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dosyaları incelenmek
üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
5.5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda kararlar Düzenleme
Kurulu tarafından alınacaktır.
5.6. Katılımcılar; projelerini yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş
sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma projesini göndermesiyle yürürlüğe girer.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
İşbu Şartnamede belirtilen dışında, alternatif herhangi bir gönderi (e- posta, kargo,
elden teslim vb) yoluyla iletilen Katılımcı projeleri, kabul edilmeyecek ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.7. https://www.senyeterkiyap.com sayfasına projeleri yükleyebilmek için ana sayfadaki
başvuru formunun doldurularak dosya yükleme alanından sisteme proje yüklemeleri
gerçekleştirilecektir.
5.8. Katılımda yüklenecek projelerinn boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosya hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.9. Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.
5.9.1. Yarışma web sayfamız www.senyeterkiyap.com adresinden “Başvur” butonunu
tıklayarak formun doldurulması ve projenin istenilen boyut ve formatta sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.
5.9.2. En fazla 1 (bir) adet proje başvuru yapılabilecektir.
5.9.3. Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve projeyi
temsil eden kişinin “Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, E-Posta
Adresi, Cep Telefonu, İl, İlçe, Adresi, Eğitim Seviyesi, Okul Adı, Bölüm, Sınıf,
Yarışma Kategorisi, Proje Ekleme ve Bizden Nasıl Haberdar Oldunuz bilgilerinin
girilmesi zorunludur. TÜMOSAN, başvurucular tarafından iletilen tüm kişisel
verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemeyi
ve söz konusu kişisel verileri işbu şartname konusunu yerine getirebilmek
amacıyla kullanmayı ve Katılımcı da işbu hususla ilgili TÜMOSAN’a gerekli tüm
izinleri verdiğini kabul eder.
5.9.4. Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5.10.İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde senyeterkiyap@tumosan.com.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
5.11.Projelerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TÜMOSAN sorumlu
değildir.Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler,
mücbir sebeplerini yazılı olarak bildirmeyenler, konu ödülü yerine teslim alması
amacıyla vekil (aileden) atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül
sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere
devredilecek olup yedek listede yer alan isimlerin mevcut şartları sağlaması halinde
Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.
5.12.Uyuşmazlıkların çözümünde TÜMOSAN’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin
ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul (Çağlayan)
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
5.13.Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul
edip onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Sen Yeter Ki Yap Projesine ilk dönem kayıtları 1 Haziran tarihinde başlayacak olup, 30
Kasım tarihinde sonlandırılacaktır. Proje kayıtlarının sonlandırılması ile birlikte Aralık ayı
içerisinde projeler kurul tarafından değerlendirilip kategori birinci, ikinci ve üçüncülerine
ödülleri takdim edilecektir.

7. SEÇİCİ KURUL:
Ali Rıza TÜRKÇÜER – Tarım Araçları Tasarım Müdürü
Cihan BÜYÜK – Motor Teknolojileri Müdürü
Emre YENER – Savunma ve Endüstriyel Araçlar Tasarım Müdürü
Eren DENİZ – Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürü
Taha FAİDECİ – Proje Yönetimi Müdür Vekili
Ali Evren YEL – Transmisyon Teknolojileri Müdür Vekili
Aykut DANA – Test ve Validasyon Birim Şefi

8. ÖDÜLLER:
Birinci İkinci Üçüncü
8.1. Robotik;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
8.2. Evrensel Teknoloji;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
8.3. Eğitici Teknolojiler;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
8.4. Engelsiz Yaşam;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
1.1. Savunma Teknolojileri;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
1.2. Gıda ve Tarım;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL
1.3. Enerji ve Çevre;
Kazanan : 15.000 TL 10.000 TL 5.000 TL

İletişim
Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No:28/1 Topkapı
Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon : +90 212 468 19 00
E-posta : senyeterkiyap@tumosan.com.tr