1. Uluslararasi “Toplumsal Uygulamalarda Düğün Geleneği” Konulu Fotoğraf Yarışması

Gölcük Belediyesi – Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
1. Uluslararasi “Toplumsal Uygulamalarda Düğün Geleneği” Konulu
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

AMAÇ:
Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), bu yıl 6.sını gerçekleştirecekleri
yarışma serisi ile 2006 Ocak’tan bu yana taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmayı amaçlamaktadır.

“SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS” NEDİR?
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa
aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle
etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu
verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİIN AMAÇLARI:
Somut Olmayan Kültürel Mirası korumak;
Somut Olmayan Kültürel Mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut
olmayan kültürel mirasa duyulan saygıyı yükseltmek;
Somut Olmayan Kültürel Mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı
artırmak, karşılıklı değer bilirliği sağlamak.
“Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına gelir. Bu
kavram; kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme, eğitim
yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma gibi yöntemleri içerir.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI:
a) Somut Olmayan Kültürel Mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve
anlatımlar;
b) Gösteri sanatları;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatları geleneği.

KONU:
“Düğün Geleneği”dir.
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler kapsamında; “Düğün Geleneği” (Görücüye gitme, kız isteme,
söz kesme, nişan, çeyiz hazırlama, çeyiz serme, kına gecesi, damat traşı, gelin hamamı, gelin çıkarma, dini
nikah, resmi nikah, düğün eğlencesi vb)

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri ile TFSF temsilcisi ve bunların birinci derece yakınları
dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli > DC.
Her katılımcı en çok 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Temel düzeltmeler dışında, fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinalinde olmayan
herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal
edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre
ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması
durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği
fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini
önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen
orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda
katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Gölcük Belediyesi ve GFSD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
Yarışma sonucu Gölcük Belediyesi’nin http://www.golcuk.bel.tr , Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin
http://www.gfsd.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde
duyurulacaktır

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi
üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar
hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150- 3 0 0 d p i , 7 -12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2
Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö,
ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız:

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer
Eril YILMAZ için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli (Color) > DC).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ö m e r E r i l Y I L M A Z ” ı n “düğün” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC1_dugun” veya
“halay” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC2_halay” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese gotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılım sağlamaz.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölcük Belediyesi v e G F S D
sorumlu olmayacaktır.

KATILIM ÜCRETİ:
Katılım ücreti, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan katılımcılar için 40 TL,
Türkiye dışından katılanlar için 30 €’dur. Katılım ücretleri aşağıdaki hesap numarasına IBAN No
kullanılarak gönderilebilir.
Türk Lirası (TL) için:
Vakıfbank Bank Gölcük Şubesi
IBAN No: TR47 00015 00158 0072 7474 7187
PayPal Hesabı: erman.suan@gmail.com
Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücreti gönderilmeyen
veya eksik gönderilen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

ÖDÜLLER:
1. FIAP Altın Madalya – 1000 USD
2. FIAP Gümüş Madalya – 500 USD
3. FIAP Bronz Madalya – 250 USD
FIAP Mansiyon (6 adet)
Gölcük Belediyesi Özel Ödülü
GFSD Özel Ödülü
Sergileme
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (En fazla sergileme alan fotoğrafçıya verilecektir.)

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gölcük Belediyesi ve GFSD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar
sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile yarışma ve/veya etkinlik ile ilgili amaçlar doğrultusunda
kullanım hakkına sahip olunacak ve ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül alan fotoğraflar http://www.golcuk.bel.tr , http://www.gfsd.org.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF
yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM:
Yarışmalarda ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren Digital Katalog, 20 Ocak 2016’dan itibaren
, http://www.gfsd.org.tr web sitelerinde indirilmeye hazır
tutulacaktır.

YARIŞMA TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi: 28 Ağustos 2015
Kapanış Tarihi: 01 Kasım 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi: 06 Kasım 2015
Sonuç Bildirim Tarihi: 09 Kasım 2015
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 20 Kasım 2015
Dijital Katalog Gönderilmesi : 20 Ocak 2016

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
İzzet KERİBAR EFIAP
Mustafa GEZER EFIAP
Mustafa İPEK EFIAP
Hadi ARSLAN
Recep YÜKSEL
Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Altuğ ŞENEL

ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Dilek PERÇİN +90 549 735 26 76 dilek.percin@golcuk.bel.tr
İsmail İKİZ +90 532 373 58 36 info@gfsd.org.tr
Erman SUAN +90 549 735 26 54 erman.suan@golcuk.bel.tr
Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /
Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2015/056) ve FIAP tarafından (FIAP
2015/412) patronaj ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

FIAP Definition of the Black and White Photography (monochrome)
This definition supersedes the Document 223 and the INFO 1991/12.A black and white work fitting
from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various
shades of grey. A black and white work toned entirely in a single color will remain a monochrome work
able to stand in the black and white category; such a workcan be reproduced in black and white in
the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and white work modified by a
partial toning or by the addition of one color becomes a color work (polychrome) to standin the
color category; such a work requires color reproduction in the catalogue of a salon under FIAP
Patronage.
FIAP Siyah-Beyaz Fotoğraf (Monokrom) Tanımı:
Koyu gri’den (siyah) çok açık gri’ye (beyaz), gri’nin çeşitli tonlarından oluşan fotoğraf monokrom
fotoğraftır. Tek bir renkte tonlandırılmış siyah-beyaz fotoğraf, yine siyah-beyaz fotoğraf
sınıflandırmasına girer ve katalog da siyah-beyaz kategorisinde olur. Diğer yandan, kısmen de olsa
tonlandırılmış veya bir renk eklenmiş siyah-beyaz fotoğraflar renkli (polychrome) fotoğraf kabul edilir
ve renkli sınıflandırmasına girer.