1.ULUSAL URFA KURTULUŞU KONULU SENARYO YARIŞMASI

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ŞANLIURFA’NIN KURTULUŞU’NUN 100.YILINDA
“1.ULUSAL URFA KURTULUŞU KONULU
SENARYO YARIŞMASI 2020”
ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
YARIŞMA KONUSU
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Kurtuluşunun 100. Yılında
Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali kapsamında düzenlenecek “ Senaryo Yarışması”nın
konusu Urfa’nın Kurtuluşudur.

KAPSAM
Yarışmaya katılacak senaryoların konusu Şanlıurfa’nın kurtuluşu konulu olmak
zorundadır. Bu kapsamda Şanlıurfa’ya ait özelliklerden birinin ele alınabileceği gibi,
birkaç özellik ya da tümüne atıflar olabilecektir.

1) Senaryolar; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin
niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk Toplumu’nun moral, milli ve
manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz.
Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir
politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı
olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.

2) Şanlıurfa ve çevresine has senaryolar, (Burada amaç Şanlıurfa yöresine özgü,
coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile bölgenin yöresel halk
kültür zenginliğine katkı sağlamak) olmalıdır.

3) Yarışmaya gönderilecek senaryolar ön incelemeden geçecek, komisyonun 1. ve 2.
maddede belirtilen kurallara uygun bulmadığı senaryolar yarışmaya dâhil
edilmeyecektir. Bu durum yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin
yarışma dışı kalır.

İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLER
1) Yarışacak senaryolar da Şanlıurfa’ya ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel
ağızlar, mahalli kelimeler veya Şanlıurfa’nın genel kültürünü yansıtan öğeleri
içeren herhangi bir ifade olmalıdır.

2) Senaryoda yer alacak oyuncu tiplemeleri Şanlıurfa il genelindeki yöresel kişiliklere
uygun olmalıdır.

3) Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (sesli/görüntülü ortamlarda,
internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel her türlü platformda )

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan Senaryo yazmaya ilgi duyan tüm sanatseverler
katılabilir.
2) Seçici Kurul Üyeleri ve yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci
derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler,
yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENARYO YARIŞMASI KATILMA KOŞULLARI VE BAŞVURULAR
1) Senaryo Yarışması ulusal profesyonel veya amatör tüm sanatseverlere açıktır.

2) Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına senarist) yarışmaya sadece bir yapıt ile
katılabilir.

3) Yarışma dili Türkçe’dir.

4) Yarışmaya en az 45 Sayfa olacak şekilde (kapaklar hariç) senaryolar katılabilir.
Yarışma Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, %10 (yüzde on)luk bir dilimde istisna
yapma hakkına sahiptir.

5) Yarışmaya gönderilen bütün senaryolar yarışma arşivinde saklanır.

6) Yarışmaya, 15.04.2020 tarihinden sonra yazılmış olan ve konusu Şanlıurfa’nın
kurtuluşunu içeren senaryolar katılabilir.

7) Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere 26.09.2020 tarihinde Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ödül töreninde bizzat bulunmak
zorundadır.

8) Yarışmaya katılacak senaryolar için son teslim tarihi 28.08.2020’dir.

9) Yarışmacılar, eserlerini yukarıda belirtilen tarihte komitenin elinde olacak şekilde
kultur@sanliurfa.bel.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

10) Yarışmacılar, eserin son teslim tarihine kadar eser üzerinde düzeltme,ekleme
ve değiştirme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MATERYALLERİN E-MAİL YOLU İLE TESLİMİ
1) Bilgisayarla yazılmış olmalı,
2) Türkçe imla kurallarına ve sistemine uygun olmalı,
3) E-mailde yer alacak materyaller,
a. Başvuru formu
b. Senaryonun metni
c. Senaristin fotoğrafı
d. Senaristin 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi
e. Senaryonun sinopsis’i
f. EK-1ve EK-2 şartnamalerinin imzalı bir şekilde taranıp gönderilmesi

4) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza
sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza
sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, “Yarışma Şartnamesi”ni kabul
etmiş sayılırlar.

5) Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki
kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye,
dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddet, savaş, uyuşturucu
kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile
reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde
değerlendirmeye alınmazlar.

“I. ULUSAL URFA KURTULUŞU KONULU
SENARYO YARIŞMASI 2020”
Proje Koordinatörü: Mahmut Kemal AÇIKYOL

İLETİŞİM
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü
Sekretarya: 0530 505 63 11
Mehmet Burak DEMİRKOL-0 533 429 28 84
E-posta : kultur@sanliurfa.bel.tr
Web :www.tarihinsanliyuzu.com
Finale kalan eserler Şartnamenin en son sayfasında bulunan . “I. ULUSAL URFA
KURTULUŞU KONULU SENARYO YARIŞMASI 2020” Özel Şartnamesi’ni aynen
kabul ettiğini belirten yönetmen tarafından imzalanmış (Ek:1,EK:2) taahhütnameleri,
sözleşmeleri eksiksiz bir şekilde beyan edeceklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 10.000.- TL
İkincilik Ödülü : 7.500.- TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000.- TL
Mansiyon : 2.500. –TL
Para ödüllerinin dışında,ödül alan senaristlere katılım belgesi ve plaket verilecektir.
Para ödülleri yalnız senaristlere ödenecek olup, ekip arasındaki ödül paylaşımı hususunda
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi taraf olmayacaktır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi para
ödüllerini hak sahiplerinin banka hesaplarına aktaracaktır.

ALTINCI BÖLÜM
SEÇİCİ KURULLAR
ÖN ELEME JÜRİ KURULU:
Ön Eleme Jüri Kurulu, 5 ( beş) uzman kişiden ve 2 onur konuğundan oluşur. Ön
Eleme Jüri Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin şartnameye uygunluk, teknik,
estetik yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
Ön Jüri, yarışma formatına uygun senaryoları okuyup, festival sırasında yarışmak üzere en
az 12 senaryo belirler.
a) Ön Eleme Jüri Kurulu üye tam sayısı ile çalışma yapar.
b) Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışmalara katılan eserleri, ödül ve mansiyona değer
bulup bulmamakta, her türlü değerlendirme yapmada tam yetkilidir. Kararları
kesindir itiraz ve dava edilemez.

FİNAL JÜRİSİ
Yarışmaya katılan senaryolar ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların
mail adreslerine gönderilecek ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde ve
medya aracılığıyla da duyurulacaktır. Ana Jüri 5 (beş) üyeden ve 2 onur konuğundan
oluşur. Senaristler, sinemacılar, kısa film yapımcı ve yönetmenleri, sinemayla ilgili
dallardaki akademisyenler, yazarlar, şairler, dizi senaristleri, sinema yazarları, sinema ile
ilgili kuruluşların üyeleri, senaryo yarışmasının düzenleyicileri arasından seçilir. Ana Jüri
üyeleri finale kalan 12 senaryonun hepsini okumakla yükümlüdür. Finalde yarışacak
eserler arasından Birincilik-İkincilik-Üçüncülük ödülleri ile Mansiyon alacak eserlerin
seçimi, Ana jürisi tarafından yapılacaktır. Kararları kesindir itiraz ve dava edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
KARŞILIKLI HAKLAR:
1) Eser sahipleri, eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması
konusundaki hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
(radyo, TV, internet, vb.) her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını
süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sınırsız
devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

2) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların hukuki olarak kendilerine ait
olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında
doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk eser sahibine aittir.

3) Katılımcıların gönderecekleri eserlerin telif hakları hem yazarda hem de
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakkına
sahiptir.

4) Yarışma Kurulu yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik
olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle
birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve 100. Kurtuluş Yılı Festival logosunu
birlikte kullanmakla yükümlüdür.

5) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın,
yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde
gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana
ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin kalitesine
yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler
yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada
ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri
almaya yetkilidir.

6) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Karşılıklı Haklar” bölümünde 1. maddede
belirtilen kapsamda haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın
DVD, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo,
televizyon, internet ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil),
yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme
hakkına sahiptir.

7) Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğe
hak kazanan eserlerin senaristlerine birincilik-ikincilik-üçüncülük ödülleri ödenir.
Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin televizyon kanallarında
kullanılmasına; eserlerin ve hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma,
yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere internet, radyo-televizyon,uydu
ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, katma değerli
servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme,
basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı
yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon
yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz
verebilme, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir
mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne
sınırsız devrini” kapsar.

8) Yarışmaya katılımdan kaynaklanan kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri
yarışmacıya aittir.

9) Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne layık görülen
eserlerin senaristlerine verilecek ödüller, eserin diğer ikinci üçüncü sahiplerini
kapsadığından, senarist tarafından onların izninin alındığına dair belge Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi’ne ibraz edilir. Ödül paylaşımı, senarist tarafından kendi
aralarında gerçekleştirilir ve bu paylaşımdan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
sorumlu değildir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından senarist dışındaki
kişilere herhangi bir ücret ödenmez.

10) Ödül-Mansiyon alan eserlerin gösterileceği bu etkinliğe davet edilecek olan
senaristin, Türkiye’deki ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri (eş ve çocukların
ulaşım, konaklama, ücretleri senariste aittir) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanacaktır.

11) Senarist, gönderdiği eserini, yarışma sonuçlanmadan önce; radyo-televizyon
programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil,
hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı
takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki
ve idari işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus senarist tarafından imzalanan
Ek Taahhütnamelerde beyan edilir.

12) Senaristler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir
eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya
göndermediklerini taahhüt edip “URFA KURTULUŞU KONULU SENARYO
YARIŞMASI – 2020” Özel Şartnamesi’ni yazılı ve imzalı Ek:1, Ek:2, belgeleri
Organizasyon Komitesine vermek zorundadır. Aksi durumlarda, o eser yarışma
dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

13) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ödül ve mansiyon alan eserlerin Fikir ve Sanat
Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan
anlaşmada belirtilecek süreyle yerel televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset,
cd vb. materyal ve kitap haline getirme, yayın, eğitim, kültür kurum ve
kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 28.08.2020 mesai bitimine kadardır.
Ön Jüri Değerlendirmesi : 11.09.2020
Final(CANLI TV YAYINI):26.09.2020 olup idarece değiştirilebilir. Final yarışması,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir yerde, halk huzurunda,
jüri üyeleriyle, düzenlenecek; TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı tarafından tespit
edilecek, uygun bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Final Jürisi değerlendirmelerini
canlı yayın sırasında yapacak, sonuçlar canlı yayın sonunda kamuoyuna sunulur.
Not: Yarışma Düzenleme Komitesi yarışma takvimini değiştirebilir.

SON HÜKÜMLER
1) Senaryolar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından saklanacak ve
arşivlenecektir.

2) Ödül ve mansiyon kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin
senaristlerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

3) Eserlerin tasnifi ve seçimi için birer takım halinde yarışmaya gönderilen eserler
Eleme Kurulu üyelerine gönderilerek seçimi yapılır.Ayrıca ulaşım, konaklama
ve ağırlama giderleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır.

4) Büyük jüri final gecesinde, yarışmanın canlı yayını sırasında bir araya gelerek
dereceye giren ilk 12 eseri puanlama sistemiyle birinci, ikinci, üçüncü ve
mansiyon olmak üzere değerlendirir.

5) Yurt dışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi ulaşım
ücretleri ve konaklama giderleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanacaktır.

6) Yarışma sonucunda verilen ödüllere tüm vergiler dâhil olup ödül miktarlarından
vergiler düşüldükten sonra kalan kısmı yarışmacıya ödenecektir.

7) Canlı/banttan yayın durumu TRT idaresi tarafından değerlendirilecek olup
değişiklik yapılabilir, bu durum ilgililere Yarışma Komisyonu tarafından
bildirilecektir.

8) Yarışmacı bu şartnamenin hükümlerini tam ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır
ve yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava etme hakları
yoktur.

9) Senaryo sahipleri Yarışma Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla
yükümlüdür.

NOT:Dünyada ve ülkemizde yaşanan covid19 salgını için alınan tedbirler nedeni ile
müracaatlar ve evraklar verdiğimiz web linkinden yapılacak ,eserler ve evraklar online
olarak web sitemizden eklenecektir.Yarışmacılar eserin son teslim tarihine kadar online
olarak değişim,düzeltme,çıkarma ve ekleme yapabileceklerdir.
Proje Koordinatörü: Mahmut Kemal AÇIKYOL

İLETİŞİM
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü
Sekretarya: 0530 505 63 11
Mehmet Burak DEMİRKOL-0 533 429 28 84
E-posta : kultur@sanliurfa.bel.tr
Web :www.tarihinsanliyuzu.com