1. Ulusal Karikatür Olimpiyatı

2015 / TÜRKİYE GENELİ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ARASI
UKO
1. ULUSAL KARİKATÜR OLİMPİYATI

İZMİT BİLİM VE SANAT MERKEZİ

İzmit Belediyesi,

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gölkaypark Su Sporları Merkezi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşbirliği ile

 

UKO

 1. ULUSAL KARİKATÜR OLİMPİYATI

ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ:

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı) Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;

 • Güncel sorunlara, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
 • Özel Yetenekli Çocukları tanıyarak farkındalığı artırmak ve Bilim ve Sanat Merkezlerini tanıtmak,
 • Çalışmaları değerlendiren kişilerle, öğrencileri bir araya getirerek workshop çalışmaları yapmak, ortaya çıkan ürünleri paylaşıma sunmak ve sergilemek,
 • Öğrencileri alanında uzman kişiler; karikatüristlerle buluşturarak söyleşi yapma ortamı sunmak,
 • Öğrencileri kendi yaşıtlarıyla ve aynı ilgi ve yetenek alanındaki öğrencilerle bir araya getirerek paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
 • Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
 • Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
 • Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

* Kocaeli ve İzmit’in BİLSEM öğrencilerine tanıtımını sağlamak,

* BİLSEM öğrencilerinin ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanımalarına imkân sunmak,

UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı)’nın amaçları arasında yer almaktadır.

 1. KONU: “Göç”

En genel anlamıyla göç, şahıs veya toplulukların fiili ikametgâhlarını isteyerek ya da zorla, kalıcı veya belirli bir süreyi kapsayıcı şekilde gerçekleşen fiziki mekân değişikliğidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere göç, zorunlu ya da gönüllüdür. Gönüllü göç, insanların kendi istekleri ve beklentileri yönünde bir ketten diğerine ya da bölgeye olan hareketliliğini dile getirir. Zorunlu göç ise, bireylerin istekleri dışında çeşitli kuvvetlerin etkisi veya zorlamasıyla gerçekleşir. Örneğin, devletin çeşitli sosyal, ekonomik, güvenlik vb. konularda aldığı kararların yerine getirilmesi aşamasında, nüfusta oluşturulan hareketlilik zorunlu göçü oluşturmaktadır. Göç, sadece insanın mekânsal hareketliliği değildir elbette. Dünyamıza varlıklarıyla anlam ve renk katan hayvanların da göçleri vardır. Bazen kıtalar arası, bazen bir denizden diğerine. Daha geniş anlamıyla insanın serüvenidir göç. Doğumundan ölümüne ve ötelerin ötesine yapılan uzun yolculuk…

 1. TEKNİK:

Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.

Yarışma şartname ve katılım formuna www.izmitbilsem.meb.k12.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvurular: Eserler, ukosanat@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

 1. KATILIM ŞARTLARI:
 • Millî Eğitim Bakanlığı, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılacak olan UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı) ya; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
 • iki aşamadan oluşacaktır.
 1. AŞAMA:

*  öğrenciler verilen konuda yaptıkları çalışmalarını, aşağıdaki iletişim bilgilerinde verilen e-posta adresine göndereceklerdir.  Bu çalışmalar, jüri tarafından değerlendirilerek 2. aşamada yarışmaya hak kazananlar kurumun internet adresinden açıklanacaktır.

 • 1. aşamayı geçen il dışından gelecek olan BİLSEM’li öğrenci ve 1 danışmanı, Yarışma organizasyonu tarafından 1 gece konaklamalı misafir edileceklerdir.
 • Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
 • Gönderilen eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Olimpiyat şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 1. AŞAMA
 • Jüri üyelerinin belirleyeceği bir konu dâhilinde canlı çizim yapmaları istenecektir.
 • Olimpiyata katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
 • Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım hakları ile ilgili olarak, Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için yarışma komisyonuna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, yarışma komisyonuna aittir.

 

 1. YARIŞMA JÜRİSİ
 2. Osman Suroğlu, Karikatür Sanatçısı
 3. Muhammet Şengöz Karikatür Sanatçısı
 4. M. Murat Alpay, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 5. Oğuz Gürel, Karikatür Sanatçısı
 6. Yaşar Tosun, Karikatür Sanatçısı

 

 1. KONAKLAMA: Kocaeli’de yapılacak yarışmanın finaline katılacak yarışmacıların ve öğretmenlerin yol giderleri kendilerine aittir. Katılımcıların, 2 gün yemek ve 1 gece konaklama giderleri yarışma organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

 

 1. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

Birincilik Ödülü:  1000 TL + MADALYA

İkincilik Ödülü: 750 TL + MADALYA

Üçüncülük Ödülü: 500 TL + MADALYA

Mansiyon    (3 adet) ve Özel Ödüller verilecektir.

(Dereceye giren okullara kupa ve başarı belgesi de verilecektir.)

*Sergilenmeye değer görülen öğrencilerin karikatürleri bir albümde toplanacaktır.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:
 • 1. Aşama Eserlerin Son Teslim Tarihi : 8 Mayıs 2015
 • Jüri Değerlendirme ve Sonuçlarının Açıklanması: 13 Mayıs 2015
 • 2. Aşama için Final Yarışması Tarihi : 23 Mayıs 2015
 • Sergi ve Ödül Töreni : 24 Mayıs 2015,  SAAT: 14:00

Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi UKO Komisyonuna aittir.

Yarışma İrtibat: İzmit BİLSEM / KOCAELİ   TEL: 0 262 226 12 42

 

EK 1

(ÖĞRENCİLER İÇİN)

“İZMİT BİLSEM – 1. ULUSAL KARİKATÜR OLİMPİYATI”

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

UKO KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / KOCAELİ

Yarışmaya gönderdiğim karikatürün kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül v.b. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

ADI:

SOYADI:

BİLSEM ADI:

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

ADRES:

İL:

DANIŞMAN ADI VE SOYADI:

 

Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH / İMZA: ……………………………………………………………………………………