1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp ve teknolojideki ilerlemeler sağlıklı bir yaşamın vücut, özellikle de bağırsak mikrobiotası ile çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Artık vücudumuzun içinde ve üzerinde 100 trilyon civarında bakteri, mantar, parazit vb mikrop, katrilyonlarca (= 10 24) virus taşıdığımızı bilmekteyiz.Bu mikropların ve virüslerin tümüne mikrobiota denilmektedir. Mikrobiota bazı araştırmacılar tarafından, yeni bir organ gibi de düşünülmektedir. Mikrobiotanın bakterilerden oluşan kısmıyla ilgil son yıllarda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2005 yılında başlattığı, çok merkezli “İnsan Mİkrobiota Projesi” sonuçlarının da bu yıl sonunda açıklanması beklenmektedir. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde sonuçları bilimsel dergilerde yayınlanacaktır.

Sağlıklı bir mikrobiotaya sahip olmanın tam olarak ne olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak araştırmalar obezite, Tip II diyabet, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, (IBS), nörodejeneratif ve otoimmün hastalıklar, psoriazis, bazı kanser türleri, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar vb pek çok kronik hastalığın mikrobiotayla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hastalıklara neden olan mikrobiota değişiklikleri çeşitli nedenlere bağlı olabilirse de sık ve gereksiz antibiyotik kullanımının, gelişen antibiyotik dirençli mikroorganizmaların patogenezdeki yeri, yine son yıllarda yaygın kullanılan pre/probiyotiklerin mikrobiota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.

Doğum şeklinin, anne sütü almanın, diyetle alınan gıdaların da mikrobiota üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Araştırmalar düşük yağ, yüksek lif içeren diyetten yüksek yağlı ve şekerli batı tipi diyete geçen farelerde bağırsak mikrobiotasının bir gün içerisinde bile değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar sağlıklı bir mikrobiota için ne yemeli, ne yemememliyiz tartışmasını da beraberinde getirmektedir.
Mikrobiotanın sağlık ve hastalıklardaki etkisi artık şekillenmekle birlikte, cevabı aranan pek çok da soru bulunmaktadır. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz mikrobiotayla ilgili yeni bilgilerin, hem genel tebabet yapan hem de değişik uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza aktarılabilmesi için YİSAV tarafından, 8-10 Aralık 2016 tarihinde , Ankara’da I.Ulusal Mikrobiota Kongresi düzenlenmektedir. Bu kongrede mikrobiota konusunda çok önemli çalışmaları olan, çok sayıdaki yabancı bilim adamından güncel gelişmeleri de dinlemek fırsatı bulunabilecektir. YISAV daha çok üreme sağlığı , anne ve çocuk sağlığı ile ilgili, çoğu TC Sağlık Bakanlı ile birlikte yaptığı projeler ve bilimsel toplantılarla tanınan, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kongrenin bilimsel programı , her biri kendi alanında çok önemli bir değer olan , değişik branşlardaki akademisyen meslektaşlarımızın oluşturduğu çok saygın bir Bilimsel Kurul tarafından hazırlanmıştır. Sizleri bu önemli kongreye katılmaya, katkıda bulunmaya, siz ya da arkadaşlarınızı serbest sunumlar ve posterlerle çalışmalarınızı sergilemeye davet ediyoruz.
Ankara’da 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde, kongrede görüşmek üzere YİSAV ve Kongre Bilimsel Kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU Prof. Dr. Yakut AKYÖN YILMAZ


Konu Başlıkları

Mikrobiota ve Irritable Barsak Sendromu
Barsak mikrobiatası ve kolon kanseri
Probiotikler ve Kolon Kanseri
Barsak mikrobiatası ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Obesite ve Barsak Mikrobiotası
Obesite ve Oral Mikrobiota
Diyetin oral ve barsak mikrobiotasına etkisi
Viral enfeksiyonlar ve obesite
Diabet Mellitusun patogenezinde barsak mikrobiotasının rolü
Diabet MEllitusun patogenezinde enfeksiyonların rolü
Hiyen ve Diabetes Mellitus
Oral Mikrobiota
Astım ve Mikrobiota
Astım ve enfeksiyonlar
Erken çocuklukta viral enfeksiyonların astım gelişimine etkileri
Kronik yorgunluk sendromunda mikrobiotanın rolü
Enfeksiyonlar ve kronik yorgunluk sendromu
Alzheimer Hastalığının patogenezinde mikrobiotanın rolü
Multipl Sklerozun etyolojisinde mikrobiotanın rolü
Multipl Sklerozda özel mikropların (Epstein–Barr Virus, Human Herpesvirus-6, Human Retrovirus ) rolü
D vitamin yetersizliğinin Multipl Skleroza etkileri
Arterioskleroz gelişiminde mikrobiotanın rolü
Özel mikropların ( Klamidya, HIV vb) arterioskleroza etkisi
Periodental patojenler ve arteriosklerozis
Bifidobacterialar – Barsak homestazının regulasyonu
Probiotik mantarlar
Escherichia coli – Patojenden daha çok ?
Yiyeceklerdeki Enterokok türlerinin paradoksik rolleri
Laktobasiller
Prebiyotiklerin ve liflerin immün sistem düzenleyici etkileri
Reaktif Oksijen Türlerinin , oksidatif stres ve anti oksidanların pre/probiyotikler üzerine etkileri
Pre ve probiyotiklerin ağız sağlığına etkileri
Pro ve prebiyotiklerin farmasotik özellikleri
Mikroorganizmaları saptamada philoarray ve diğer metodlar
Oral ve genital mikrobiotanın çiftler arasındaki etkileşimi
Virüsler ve kanser
Hepatitis B ve C Virusü
Human Papillomavirus: Patogenezi ve kliniği
İnsanda T hücreli Lösemi
İnsan- Mikrop Birliktelliği
Cilt Mİkrobiatası
Göz Mikrobiotası
Solunum Sistemi Mikrobiotası
Kadın üriner sistemi mikrobiatası
Kadın üreme sistemi mikrobiatası
Erkek üriner ve üreme sistemi mikrobiatası
Oral kavite mikrobiatası
Gastrointestinal sistem mikrobiatası
İnsan mikrobiata projesi
Mikrobiotanın geleceği
Beslenmenin mikrobiotaya etkisi
Hastalıkta ve sağlıkta mikrobiata
Antibiyotiklerin, hormonların, probiotiklerin mikrobiotaya etkisi
Mikrobiotanın modulasyon ve manuplasyonu ve etkileri
Mikrobiota mitokondri etkileşimi
Bakterilerin ve metagenomların analizi
Bakteriler, inovatif metodlar, biyomarkerlar ve kişisel tıp
Mikrobiota hangi fonksyonları kontrol etmekte veya düzenlemektedir
Mikrobiotanın oksidatif stres ve redoks hemostazına etkileri , oksidatif stresin mikrobiota kalitesine etkileri
Tedavi edilebilir metabolik hastalıklarla mikrobiota ilişkisi
Kanser mikrobiota ilişkisi
Karaciğer, Böbrek, akciğer hastalıkları ve inflamatura hastalıklar mikrobiota ilişkisi
Mikrobiota ve beyin : Stress ve depresyonun regülasyonu
Mikrobiotanın transplantasyondaki rolü
Mikrobiota immün sistem ilişkisi
Mikrobiotanın Parkinson hastalığındaki rolü
Mikrobiotanın fungus enfeksiyonlarını regülasyonu
Barsak mikrobiotasının Akciğer mikoplazma enfeksiyonlarına karşı immün sistemi modulasyonu
Barsak mikrobiotası transport sistemi
Mikrobiotanın hastalıkların kişisel yatkınlığı üzerine etkisi
Doğum şeklinin mikrobiotaya etkisi
Bebeklerde anne sütü veya mama almanın mikrobiataya etkileri
Prematür,LBW bebeklerde mikrobiota
Oral mikrobiotanın prematür doğumlara etkisi
Mikrobiota nın erken fetal hayatta bebek üzerine etkileri
Barsak mikrobiotası lösemi ilşkisi
Mikrobiotanın kilo vermeye etkisi
Demir eksikliğinde oral veya iv demir tedavisi ve mikrobiota
Probiotikler
Pozitif Mikrobiota probiotik ilişkisi
Negatif mikrobiota probiotik ilişkisi
Fonksiyonel gıdalar
Mikrobota ve alerjik hastalıklar
Patojenik mikroğplar ve enfeksiyonların mikrobiotaya etkileri
Mikrobiotanın çocuk büyümesine etkileri
Mikrobiota otizm ilişkisi
Bariatrik cerrahinin mikrobiotaya etkisi
Mikrobesin eksikliklerinin mikrobiota ve immüniteye etkileri
Vitamin ve antioksidanların mikrobiotaya etkileri
Mikrobiota ve tüberküloz
Mikrobiota ilaç ilşkileri
Malnutrisyonda mikrobiota
Probiyotiklerin ve probiyotiklerin etkileri
İlaçlardan probiyotik gıdalara
Mikrobiota çevre etkileşimi
Mikrobiota ve vajinitler
Anne sütü oligosakkaritleri, mikrobiota ve bebek sağlığına etkileri
Bebek steril bir ortamda mı yer alıyor , intraamniotik microbiota
İlk 1000 günde pre/pro biotik kullanımının gelecekteki sağlığa etkileri
Prebiotik/probiyotik kullanımının beyin fonksiyonlarına etkileri
NIH Mikrobiota Projesi
Hipotalamus hipofiz adrenal ekseni ve mikrobiota


Önemli Tarihler

29 Ekim ’16 Cumhuriyet Bayramı
19 Mayıs ’16 Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
23 Nisan ’16 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
16 Nisan ’16 Biyologlar Günü
08 Aralık ’16 Kongre Başlangıç Tarihi

Etkinlik Web Sayfası: