1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kitap ve İnsan”

kitapyurdu.com
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Kitap ve İnsan” Şartnamesi

1- Yarışmanın Konusu:
“Kitap ve İnsan”dır.

2- Yarışmanın Organizasyonu:
“kitapyurdu.com 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – Kitap ve İnsan”; “kitapyurdu.com” tarafından
düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de “kitapyurdu.com” tarafından gerçekleştirilecektir.

3- Kategori/Bölümler:
Yarışma, Sayısal (dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlü yapılacaktır.
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

4- Yarışmaya Katılım Koşulları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Her katılımcı en fazla Sayısal (Dijital) 3 (üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
katılabilir.
– Yarışma; “kitapyurdu.com” çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm
fotoğrafçıların katılımına açıktır.
– Fotoğrafların, fotoğrafik niteliğini yitirmelerine yol açmayacak her türlü sayısal (digital)
müdahale serbesttir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati geçerlidir.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen
katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri
boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
– Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
– TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– “kitapyurdu.com”; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
– “kitapyurdu.com”; ödül ve sergileme kazanan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
– Yarışma sonuçları, “kitapyurdu.com”un “http://www.kitapyurdu.com” ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.

5- Telif (Kullanım) Hakkı:
– Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların
“kitapyurdu.com”un tüm yayınlarında isminin ve eser adının bulunması şartıyla kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan ve
satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için “kitapyurdu.com”a izin/muvafakatname verdiğini kabul
eder. Kullanım hakkı “kitapyurdu.com” ile fotoğrafçıya aittir.
– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Ödül ve sergileme alan ve satın alınan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer
ve muhteva sınırı olmadan “kitapyurdu.com”un tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve
bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve
yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Çoklu fotoğrafla (kolaj)
afiş hazırlanması vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Bu süre içinde
eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak
sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.
– Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen ve satın alınan
eserler “kitapyurdu.com” tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet
vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca
bir telif ücreti ödenmeyecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alınana fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu
albüm ödül alan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf
Kitaplığı’na birer tane gönderilecektir.
– Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreninde teslim edilecek olup bu törene
katılmayanların bildirdikleri adreslere en geç bir hafta içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
– Ödül ve sergileme alan ve satın alınan fotoğraflar “http://www.kitapyurdu.com” ve TFSF’nin
“http://www.tfsf.org.tr”, “http://www.tfsfonayliyarismalar.org/” web adreslerinde, sosyal medya
(Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak
2017’de “kitapyurdu.com”a ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Düzenleyici Kurum ile TFSF YK kararı geçerlidir.
– Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi yalnızca
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_kitap_cildi” veya “TRomeryD2_okuma” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için “kitapyurdu.com” sorumlu
olmayacaktır.

7- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Ali Muhsin DİVAN
İsmail TÜTÜN
Merih AKOĞUL
Ömer Serkan BAKIR
Tufan KARTAL
Seçici Kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

8- Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2017 Cuma saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 02 Nisan 2017 Pazar
Sonuç Bildirim Tarihi : 03 Nisan 2017 Pazartesi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 15 Nisan Cumartesi, saat: 16.00
Sergi ve Ödül Töreni Yeri : İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) Taksim,
İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. Özverim Apt. No: 32/2 Beyoğlu-
İstanbul (Tel: 0212 292 42 01)

9- Ödüller/Sergileme/Satın Alma:
Birincilik 3.000.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”
İkincilik 2.000.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”
Üçüncülük 1.000.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”
Mansiyon (3 adet) 500.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”
Sergileme (25 adet) : 200.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”
Satın Alma (DK’nin istediği sayıda): 200.- TL değerinde “kitapyurdu.com-kitap hediye çeki”

10- Yarışma Sekreteryası/İletişim:
“kitapyurdu.com”
Örnektepe Mah. Pazaraltı Sok. No: 96 Sütlüce 34445 Beyoğlu, İstanbul
İlgili kişi: Ayça BAYRAK

İletişim Telefonu: 0535 873 95 54
E-posta: aycabayrak@gmail.com
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-036” numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır