1. ULUSAL ENDÜSTRİYEL GIDA TASARIM YARIŞMASI

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
1. ULUSAL ENDÜSTRİYEL GIDA TASARIM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, değişen
teknolojiye ve tüketici eğilimine ayak uyduran, çevre dostu, özgün, fonksiyonel özelliklere
sahip endüstriyel gıdaların tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize
kazandırılması amacıyla 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, günümüzün ve
geleceğin tasarımcılarını, sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek ve
gıda ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek projeleri tasarlamaya davet
etmektedir.

YARIŞMANIN AMAÇLARI VE KONUSU

Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nın temel amaçları arasında,

Endüstriyel gıda ürünleri ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve
sektörün rekabet gücünü artırmak,
Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
Üretimde katma değeri arttırmak,
Sektörün imkan ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
Türkiye’de gıda firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları
sektör bünyesinde buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,
Geleceğin endüstriyel gıda pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin
geliştirilmesine öncü olmak

başta yer almaktadır.

Geleneksel Türk Tatlıları ana temasındaki lokum, pestil, cezerye, helva, mesir macunu ve
bunun gibi çikolata, şekerleme, kek, tatlı bisküvi gibi her türlü şekerli mamullerden,
endüstriyel yöntemlerle seri olarak üretilebilen gıdalar bu yarışmanın konusunu oluşturan
gıda ürünleridir. Pastane gibi butik üretim koşullarına yönelik olarak tasarlanmış ürünler
kapsam dışıdır. Katılımcılardan piyasada var olmayan yenilikçi gıda ürünleri önerileri yanı
sıra, içerik, tat önerileri, yeni şekil ve formlar yeme deneyimi senaryoları beklenmektedir.
Hatta tasarlanan gıda ürününün ayrılmaz bir parçası ise ambalaj tasarımları da
değerlendirilebilecektir.
Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, yeni bir gıda kategorisi
yaratma, kullanılabilirlik, seri üretime, ambalajlanmaya, depolamaya ve nakliyeye
uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü
oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Ayrıca, tasarlanan ürünlerin
içeriğinde malzeme olarak ülkemizde üretilen hammaddelerin kullanılması oranı da
değerlendirmede göz önüne alınacak kriterler arasındadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmada;

a) Öğrenci Kategorisi
b) Profesyoneller Kategorisi” olmak üzere 2 ayrı kategori
bulunmaktadır.

2. Yarışma farklı uzmanlıklardan oluşan ekip çalışmalarını teşvik etmek amacıyla
yalnızca grup katılımına açıktır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki
yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

3. Yarışmanın “Öğrenci Kategorisi”, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki
üniversitelerin tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin grup halinde katılımına açıktır.
Ekipte en az bir endüstriyel tasarım (veya endüstri ürünleri tasarımı) bölümü ve bir
gıda mühendisliği bölümü öğrencisinin veya mezununun olması ve seçilecek ekip
liderinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Ekipte gastronomi ve
mutfak sanatları bölümü gibi konu ile ilgili diğer bölüm öğrencileri olması teşvik
edilmektedir.

4. Yarışmanın “Profesyoneller Kategorisi”, grup halinde katılıma açıktır, ekipte mutlaka
en az ön lisans veya lisans programlarından mezun bir endüstriyel tasarımcının ve
bir gıda mühendisinin bulunması gerekmektedir.(Gıda mühendisi ve endüstriyel
tasarımcıdan sadece birinin mezun olması yeterlidir, diğeri öğrenci de olabilir, ekip
lideri öğrenci değilse grup profesyoneller kategorisinde kabul edilir.) Yarışmaya
katılmak isteyen kişiler, gıda mühendisleri ve endüstriyel tasarımcılar ile
ekip kurmak amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne başvurabilirler.

5. Yarışmacıların;

a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden
akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin
birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeler yarışmaya katılmamış sayılır.

6. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmamış, üretilmemiş ve satışa
sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu
tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje
ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma
kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu
proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İİB
Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara
başvurulacaktır.

7. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok
oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik
yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gidatasarimyarismasi.org)
duyurulacaktır.

8. Yarışmaya birden fazla proje ile katılım, mümkündür.

YARIŞMANIN AŞAMALARI

“İİB 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

√ Birinci Aşama: Öğrenci ve Profesyoneller kategorilerinde en çok 5 pafta olarak A3
boyutundaki 5 mm fotobloklu proje paftaları ve 500 kelimeyi geçmeyen proje açıklama
raporu ve İngilizce çevirisi bilgisayar ortamında word dosyası halinde hazırlanmış olarak
en geç 6 Ağustos 2014 tarihine kadar İİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır.
Ulaştırılacak belgeler, içerisinde JPEG dosya türünde pafta dosyaları ve word dosya
türünde proje raporunu içeren CD ile birlikte teslim edilecektir. (Teslim koşullarına ilişkin
daha fazla ayrıntı şartnamenin “Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler”
bölümünde mevcuttur).

√ İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen
yeterli sayıda proje (en az 3 tane) İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek, İkinci
Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek projelerin
imalata uygun olarak geliştirilmesi ve numunelerin kontrollüğü istenecektir. Geliştirilen
projelerin, “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların ve kuruluşların pilot üretim
tesislerinde numune üretimi yapılacaktır; hangi firmanın hangi numune üretimini
yapacağı konusu ise üretilecek olan ürün için ihtiyaç duyulan malzeme ve tekniklere göre
İİB tarafından belirlenerek yarışmacılar yönlendirilecektir. Herhangi bir şekilde
numunelerin üretilemediği bir projenin 1 adet hızlı prototipi, masrafı İİB’den karşılanmak
üzere yaptırılacaktır. 2. Aşamada asli jüri üyelerinin kazanan projeleri belirlemelerinden
bir gün önce, 15 adet numune veya 1 adet hızlı prototip paketi, üzerinde proje rumuzu
yazılmış olarak İİB Genel Sekreterliğine teslim edilecektir.

Ödül töreninde, ödül alacak projelerden her kategoriden 1.lik ödülü almaya layık
görülecek yarışmacılar, 3 dakika projelerini anlatma şansına sahip olacaklardır. Bu
nedenle, projesi İkinci Aşamaya kalan yarışmacıların, 1.lik Ödülü alma ihtimali
olduğundan ödül törenine projesinin en fazla 3 dakikalık detaylı açıklamasını hazırlayarak
gelmesi talep edilecektir. Konuya ilişkin detaylı duyuru İkinci Aşamaya kalanların WEB
sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org) ilanı ile beraber yapılacaktır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım
kuralları aşağıda sıralanmıştır:

√ Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar
WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası
(www.gidatasarimyarismasi.org) aracılığıyla yapılacaktır.

√ Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org) temin edilecek
“Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,

Tüm yarışmacılar “Başvuru İşlemleri” bölümünde belirtilen gerekli bilgilerini
dolduracak,

En fazla 5 paftada bilgisayar ortamında JPEG formatında ve A3 boyutunda
hazırlanan tasarımları hazırlandıktan sonra 2 farklı şekilde gönderecektir:

1) WEB sayfasına (www.gidatasarimyarismasi.org) doğrudan eklenmeli,
(her pafta en az 150 dpi ve en fazla 1 MB ve A3 kağıdı boyutunda olmalı,
A3 kağıdı boyutundaki 5 pafta birleştirilerek 5 sayfalık tek bir PDF dosyası
haline getirildikten sonra web sayfasına yüklenmelidir) 2) A3 normunda kâğıt üzerine basılarak yine A3 boyutunda 5 MM
fotoblok üzerinde, JPEG dosya türünde pafta dosyaları ve word dosya
türünde proje raporunu içeren CD ile birlikte İİB Genel Sekreterliği’ne
posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.

(Not: Tasarımlar her iki şekilde de İİB Genel Sekreterliğine
ulaştırılmalıdır.)

Yatay veya dikey olarak kullanılacak kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş
rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini
açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan perspektif ve tasarımın plan,
cephe ve kesit görünüşleri, çizim ölçüleri yer alacaktır. Söz konusu projenin aynı
hali posta yoluyla da İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili
temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya
işaret bulunmamalıdır.

Tasarım yapılan proje paftalarında aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait
açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır.

Proje Paftalarına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

Tasarımın İsim Önerisi
Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile)
Üretimde Kullanılacak Malzemeler
Üretimde Kullanılacak Teknikler

Yarışmacılar proje yükleme aşamasından sonra ekrana çıkacak ikonlar vasıtasıyla
“Proje Raporu”nu pdf dosyası şeklinde İngilizce çevirisi ile beraber WEB sitesine
(www.gidatasarimyarismasi.org) yükleyeceklerdir.

Yarışmacılar tüm bu online işlemlerin ardından aşağıda belirtilen “KİMLİK ZARFI”nı
hazırlayacak, proje belgelerinin aslı ve jpeg ve pdf uzantılı elektronik kopyalarının
bulunduğu CD ile birlikte İİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracaktır.

Yarışmacıların, projenin teslim edildiği ambalajın içine projeleri ile aynı rumuzu
taşıyan ve üzerinde “ENDÜSTRİYEL GIDA TASARIM YARIŞMASI KİMLİK ZARFI”
ibaresi okunaklı bir şekilde yazılı olan bir zarfın içine;

1. yarışma web sitesinden yazdırıp dolduracakları “Kimlik Bilgi Formu”nu,
2. yalnız öğrenci kategorisi için “Öğrenci Belgesi”ni,
3. Yarışmacıların yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait
olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde
sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren yarışma web sitesinden
yazdırıp imzalayacakları “Taahhütname”yi,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisini,
eklemeleri gerekmektedir.

Katılımlarda ekip lideri tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her biri
tarafından verilecektir. Ekip içindeki diğer kişiler, ayrıca ekip başını kabul
ettiklerine dair toplu taahhütname vereceklerdir. Ödül almak için ekip adına ekip
başı yetkili olacaktır. Ekibe katılan ortakların her biri İİB’ye karşı müşterek ve
müteselsil olarak sorumludur. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon
kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının
üzerine ayrıca “açıklanabilir” ibaresini yazacaklardır. Üzerinde “açıklanabilir”
kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi
jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa
kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine
(www.gidatasarimyarismasi.org) yüklenerek bilgilerin İİB Genel Sekreterliği’ne
ulaşmasını takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve
başvurunun İİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit
edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacı grubu başvuru yapmış
sayılmayacaktır.

Başvuru numarası ve yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan şifrenin
yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır.

√ WEB sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org) başvuru sırasında eksik bilgi
doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik
olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili gereken bilgilerin
eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. WEB sitesinden yazdırılarak ve imzalanarak
kimlik zarfına konulan taahhütname onaylanması işlemi;

a) Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun
olduğu ve

b) Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar
kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği

anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması
işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine
getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

√ “Proje Raporu” proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik
getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini
açıklayan, İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde ve en fazla 500 kelimelik yazılı metin
şeklinde olacaktır.

√ “Taahhütname Formu”nda, ilgili gruba ait kişi sayısınca ayrı taahhütname formu
doldurulacaktır.

√ Yarışmacılar yarışmaya, birden fazla tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha
önce açılan Gıda Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar
başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan
diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle
beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

√ Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi
bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, her grup
elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

√ Yarışmacılardan başvuru sırasında veya sonrasında vesikalık fotoğraf ve özgeçmişlerini
ekleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde
kullanılması amacıyla istenilebilecektir. Yarışmacılardan başvuru sırasında nüfus
cüzdanlarının fotokopisini İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla
istenilecektir.

Kimlik zarfı üzerindeki “AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda yarışmacı ismi
ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak
kitap ve kataloglarda yarışmacı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer
almasına yarışmacı/yarışmacıların izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ”
ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi,
oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim
bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi,
kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma
Sekretaryası Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare
belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda
düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer
alacaktır.

√ Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya
belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

√ Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün tasarım yapmaları
için yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek
vermesi temel prensip olacaktır.

√ Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir
işi tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup
sunmamakta serbesttir.

√ Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları
içinde izin verir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 6 Ağustos 2014 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı : 8 Ağustos 2014
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 17 Eylül 2014
Ödül Töreni Tarihi : Eylül 2014

JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Beraat Özçelik (İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı-Gıda Mühendisi)

Prof. Dr. Osman Sağdıç (YTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. K. Nazan Turhan (İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Can Özcan (İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Bölüm Başkanı)

Yard. Doç. Dr. Sibel Özilgen (Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölüm Başkanı)

Gamze Güven (Tasarımcı, ETMK Genel Merkez Başkan Yardımcısı)

Yard. Doç. Dr. A. Bülben Yazıcı (TOBB-ETÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı –
ETMK üyesi)

Prof. Dr. Marinella Ferrara (Endüstriyel Tasarımcı, Milan Politeknik Üniversitesi
Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi)

Dr. Francesca Zampollo (Gıda Tasarım Danışmanı, Tasarım Araştırmacısı,
Uluslararası Gıda Tasarım Topluluğu Kurucusu)
Prof. Dr. Gürbüz Güneş (TÜBİTAK Mam Gıda Enstitüsü Müdürü)

Paolo Barichella (Gıda Tasarımcısı, IED-Avrupa Dizayn Enstitüsü Gıda
Tasarımı Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi )

Edip Tahincioğlu (Sektör Temsilcisi)

Jüri Üyeleri tasarım yarışması sonucunda yarışmaya katılan projelerin değerlendirme
sonuçlarına ilişkin yorumlarını içeren ortak imzalı bir rapor hazırlayacaktır.

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nuray Işık Kapucu (ETMK İzmir Şube Başkanı)
Beyza Baran (ETMK İzmir Şube Başkan Yardımcısı)

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Zekeriya Mete (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hidayet Kadiroğlu (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Alpaslan Arduç (İİB Genel Sekreter Yardımcısı)
Murat Bakış (Endüstriyel Tasarımcı)

İş bu şartname ile oluşturulan jüri üyeleri ve organizasyon komitesi ile şartnamede yer
alan değerlendirme kriterleri yarışmacı tarafından okunarak onaylanmış ve kabul
edilmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:
– Yaratıcılık ve Buluş Derecesi: Fikrin yaratıcı ve özgün olması en yüksek katsayı
ile değerlendirilir.
– Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması.
– Uygulanabilirlik: Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya
gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine
katkıda bulunması.
– Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizim ve
simülasyonlarla desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.
– Çevrecilik ve Fonksiyonellik: Tasarımların çevreci, sağlığa duyarlı ve
fonksiyonel olması.
– Üretimde Kullanılan Malzemeler: Projede yerli kaynakların özellikle ve
öncelikle kullanılması ve seri üretilebilirsilk ve maliyetlerin rekabet edilebilirliği.

YARIŞMA MODERATÖRÜ

Alpaslan Arduç (İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı)

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği
Adres Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki Dış Ticaret Kompleksi
C Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Tel 0-212-454 05 00
Faks 0-212-454 05 01
E-Posta karslan@iib.org.tr
gidatasarim@iib.org.tr koordinasyon3@iib.org.tr

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili her türlü soru yukarıda belirtilen e-posta adresine
yöneltilebilir.

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo ile
yollanan projelerin yarışma teslim günü ve saatinden önce ulaşması yarışmacıların
sorumluluğundadır.

ÖDÜLLER

“İhracatçı Birlikleri-1. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara
verilecek toplam 6 ödül bulunmaktadır. Ayrıca organizasyon komitesi tarafından
belirlenecek sayıda mansiyon ödülleri de verilecektir.

1. Öğrenci Kategorisi

Yarışma birincilik ödülü 20.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 10.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 5.000 TL

2.Profesyoneller Kategorisi

Yarışma birincilik ödülü 55.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 30.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 15.000 TL

Not: Ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı
sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Para ödüllerinin dışında, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde
yarışmanın Öğrenci Kategorisi’nde birinci olan grup üyelerinden destek kapsamına
alınan tasarımcıların, yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ve aylık 1.500 ABD
Doları’nı aşmamak kaydıyla yaşam giderlerinin en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenmesi
söz konusu olabilecektir. Bahse konu desteğe yönelik detaylar ve ilgili desteğe dair
uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir:

1. Tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; birinci olan tasarımcılardan
yurt dışı eğitim programına başvurmak isteyen tasarımcılar (Ek-1)’de yer alan
tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını
yaparlar.

2. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları tasarım kurumlarına
kabul edilmelerini müteakiben (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte İstanbul
İhracatçı Birlikleri’ne başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı
eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesi amacıyla İstanbul İhracatçı
Birlikleri adaylara ilişkin listeyi (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte Ekonomi
Bakanlığı’na iletir. Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışı eğitime gönderilecek
tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben İstanbul İhracatçı
Birlikleri, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

3. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tasarımcıların, Bakanlık Onayını takip
eden ilk eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur.

4. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak
üzere gönderilecek tasarımcı ile İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında
alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz
konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;
a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki)
yıl süre ile İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından talep edilmesi halinde
moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık
hizmeti vereceği,

b) İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını
değiştiremeyeceği,

c) Eğitim görmekte olduğu okuldan, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından
kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

d) Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda
tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında
yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
geri ödenmesini taahhüt edeceği,

e) (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil
vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.

5. Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime
gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını
müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını
gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini
Bakanlığa iletilmek üzere İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmesi
gerekmektedir.

Yurtdışı eğitim ödülü dışında, Öğrenci ve Profesyoneller Kategorilerinde ilk üç dereceye
giren gruplarda yer alan gıda mühendislerine Tübitak MAM Gıda Enstitüsü’nün sunduğu
2014 yılı eğitim programlarından seçecekleri 2 adet eğitime ücretsiz katılım hakkı
verilecektir.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Birinci Aşama’da dereceye giren yarışmacıların rumuzları 8 Ağustos-15 Ağustos 2014
tarihleri arasında www.gidatasarimyarismasi.org ve www.iib.org.tr WEB sitelerinde
açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni
sonrasında Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK
TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve
kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların
isimleri yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına
(masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya
hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad.
No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve
ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya
katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek
haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm
dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

1. Aşamayı geçemeyen tasarımların paftaları 1-30 Ağustos 2014, dereceye
giremeyen tasarımların paftaları ise 1–30 Ekim 2014 tarihleri arasında, jüri
değerlendirmesi sonucunda tasarımın aldığı puanı ile birlikte İİB Genel
Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım paftalarından
İİB Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve nedenle sorumlu tutulamaz.

Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin,
5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser
oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim
gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında
korunan, Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve
551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması
hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu Yarışmada
dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında hakların hak sahipleri tarafından III.
Kişilere devrinde Hububat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birliği’ nin ön alım hakkı
vardır. belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları
devir almak isteyen III. kişilerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı
Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek
bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. İhracatçı Birliği’nin ön alım hakkı
kullandırılmadan yapılan devirler sonucu İhracatçı Birliği iş bu devir işlemini
öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, aynı bedelle eserin fikri sınai haklarının
kendi adına tescilini talep edebilir.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların
izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı
Birlikleri üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında
“numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek
uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle,
belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının
açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin,
ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi
durumunda, Birlik üyeleri ile “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların
önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele
göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya
buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü
tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini
üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri,
projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının
üzerine “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma
sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak
ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer
verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma
karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve teslim tarihinden
sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare
belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda
düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer
alacaktır.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar,
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu
gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek,
kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye
edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB
Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara
başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en
çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan
değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde
(www.gidatasarimyarismasiyarismasi.org) duyurulacaktır.

Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli
görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama,
İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi
sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili
yarışmacılara aittir.

Bu yarışmaya WEB sitesi (www.gidatasarimyarismasi.org) aracılığıyla katılan ve
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm
koşulları kabul etmiş sayılırlar.

EK-1
TASARIMCILARIN YURT DIŞI EĞİTİMİNE YÖNELİK ULUSLARARASI
TASARIM OKULLARI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (25)

Academy of Art University, San Fransisco www.academyart.edu
Art Center College of Design, Pasadena, CA www.artcenter.edu/accd/contaccd.jsp
Arizona State University, School of Design Tempe http://design.asu.edu/
Auburn University www.auburn.edu/ind/
CCA – California College of the Arts, Industrial Design, San Fransisco www.cca.edu
Carnegie Mellon University, School of Design, PA, www.cmu.edu/cfa/design/
College for Creative Studies, Michigan www.collegeforcreativestudies.edu
Cranbrook Academy of Art, 3D Design Department, Michigan www.cranbrookart.edu
CSULB California State University Design Department www.csulb.edu/depts/design/
FIT – Fashion Institute of Technology www.fitnyc.edu
Illinois Institute of Technology, Institute of Design, Chicago www.id.iit.edu
MIT Media Lab www.mit.edu
North Carolina State University, School of Design, NC http://ncsudesign.org
Ohio State University, www.osu.edu
Otis College of Art and Design www.otis.edu
Parsons The New School for Design www.paraons.newschool.edu
Parsons School of Design, www.parsons.edu
Pratt Institute, New York www.pratt.edu
Rhode Island School of Design, Department of Industrial Design www.risd.edu
Rochester Institute of Technology , New York www.rit.edu
Savannah College of Arts and Design www.scad.edu
School of Visual Arts www.schoolofvisualarts.edu
Stanford University, Institute of Design, www.stanford.edu/dept/art/
The Cleveland Institute of Art www.cia.edu
University of Cincinnati, www.design.uc.edu/

ALMANYA (5)

Burg Giebienstein, Hochschule für Kunst und Design Halle www.burg-halle.de
Köln International School of Design http://kisd.de
Stuttgart State Academy of Art and Design www.abk-stuttgart.de
Universitat der Künste www.udk-berlin.de
Universitat Essen www.uni-essen.de/industrialdesign

AVUSTRALYA (6)

Monash University www.monash.edu.au
Queensland University of Technology www.dbe.bee.qut.edu.au
Royal Melbourne Institute of Technology www.rmit.edu.au
Swinburne University www.swin.edu.au
The School of Design Studies www.cofa.unsw.edu.au/schoolsunits/schools/design/ University of Western Sydney www.uws.edu.au/about/acadorg/schools/engineering

BELÇİKA (1)
Royal Academy of Arts Antwerp www.antwerp-fashion.be
BÜYÜK BRİTANYA (18)

Birmingham Institute of Art & Design www.biad.uce.ac.uk
Brunel University, Faculty of Design www.brunel.ac.uk
Central St. Martins College of Art & Design www.csm.arts.ac.uk
Chelsea College of Art & Design www.chelsea.arts.ac.uk
Coventry University www.coventry.ac.uk
Kent Institute of Art and Design www.kiad.ac.uk/index.asp
Kingston University London www.kingston.ac.uk
London College of Communication www.lcc.arts.ac.uk
London College of Fashion www.lcf.arts.ac.uk
Loughborough University, Department of Design and Technology www.lboro.ac.uk
Northumbria University
Notthingham Trent University www.ntu.ac.uk
Ravensbourne College of Design and Communication www.rave.ac.uk
Royal College of Art www.rca.ac.uk
Sheffield Hallam University www.shu.ac.uk
The Glasgow School of Art www.gsa.ac.uk
The University College for the Creative Arts www.ucreative.ac.uk
University of Salford www.salford.ac.uk

DANİMARKA (2)
Denmarks Designskole/ The Danish Design School http://www.dkds.dk
Aarhus School of Architecture

FRANSA (4)

Ecole National Superieure de Creation Industrielle ENSCI/Les Ateliers www.ensci.com
ESMOD International Fashion University Group www.esmod.com
Institut Français de La Mode www.ifm-paris.com
Studio Bercot Paris www.studio-bercot.com

FİNLANDİYA (1)

The University of Art and Design Helsinki www.uiah.fi

HOLLANDA (3)

Design Academy, Eindhoven www.designacademy.nl
Eindhoven University of Technology www.tue.nl
Technical University Delft www.io.tudelft.nl

HONG KONG (1)

The Hong Kong Polytechnic University School of Design www.sd.polyu.edu.hk/web/

İSPANYA (2)
Elisava www.elisava.net
IDAM International Design School of Malaga

İSVEÇ (4)

Beckmans College of Design www.beckmans.se
Hyper Island www.hyperisland.se
Lund University www.lu.se
UMEA University, Institut of Design www.dh.umu.se

ITALYA (10)

Accademia Riaci, Florence www.accademiariaci.info
Domus Academy www.domusacademy.com
Florence Design Academy www.florencedesignacademy.com
Instituto Europeo di Design www.ied.it
Instituto Marangoni Milan www.institutomarangoni.com
Institute of Applied Arts and Design-Turin www.iaad.it
Master Design at NABA www.italian-design-academy.com
Polimoda International Institute of Design and Marketing www.polimoda.com
Politecnico di Milano University www.polimi.it
SPD Scuola Politecnico di Design www.scuoladesign.com

KANADA (2)

Carleton University www.id.carleton.ca
University of Montreal www.din.umontreal.ca
15
EK-2
YURT DIŞI EĞİTİME GÖNDERİLECEK TASARIMCILARDA ARANAN
ŞARTLAR VE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) T.C. vatandaşı olmak
b) Tasarımcı Başvuru Formu (Yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı tarafından
doldurulacak ve imzalanacak)
c) İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tasarım
yarışmasında dereceye girildiğine ilişkin belge
d) İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yurt dışı eğitime gönderilecek
tasarımcı arasında imzalanmış sözleşme (Bu sözleşme çerçevesinde söz konusu
tasarımcı tarafından yurt dışında alınacak eğitime ilişkin esaslar ve karşılıklı
yükümlülükler belirlenir. Anılan sözleşmeye, bahse konu eğitim programının
tamamlanamaması vb. durumlarda yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcıya ilişkin
giderlerin geri alınmasına ilişkin hüküm dercedilecektir.)
e) Özgeçmiş (eğitim, iş tecrübesi, sosyal aktiviteler, akademik vb. ödüller vs.)
f) Yurt dışı eğitim programına gidiş amacını, programdan beklentileri ve program
sonrası hedefleri içeren asgari 300 azami 500 kelimelik niyet mektubu
g) Halen öğrenime devam edilen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin aslı
veya Noter onaylı örneği
h) Yurt dışı eğitime gidilecek eğitim kurumundan kabul alındığını gösterir belgenin
(kabul mektubu) aslı veya Noter onaylı örneği,
ı) Müsteşarlık tarafından Talep Edilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler

 

 

TASARIMCI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. Kimlik No:
Adı-Soyadı:
Adresi:

Telefon:
Ev:
Cep:
E-posta:

EĞİTİM BİLGİLERİ

Öğrenim Görülen/Gördüğü Eğitim Kurumu:

Öğrenim Görülen/Gördüğü Bölüm:

Sınıfı:
(Mezun Olmuşsa) Mezuniyet Tarihi:
Mevcut Kümülatif Not Ortalaması:
Mezun Olunan Lise:
Mezuniyet Tarihi:

YURT DIŞI EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER

Kabul Alınan Eğitim Kurumu:

Adresi:

Telefon:
Faks:
Internet Adresi:
E-posta:
Kabul Alınan Programın:
Adı:
Süresi:
Kapsamı:
Başlangıç Tarihi:
Bitiş Tarihi:

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, söz konusu bilgilerde
herhangi bir yanlışlık olmasından dolayı doğabilecek yasal işlemlerden doğrudan
sorumlu tutulacağımı kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarih:
Ad-Soyad:
İmza: