1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Değerli Paydaşlarımız,

Sizleri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde 09-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi”ne davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Düzenlenecek olan bu kongrenin amacı, doğal (arazi, su, güneş vb.) ve biyolojik (bitki-hayvan) kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak, ülkemiz tarımını daha üretken, daha verimli ve daha modern bir konuma taşıyacak tarım teknolojilerini geliştirmek, kırsal alanı daha iyi yaşanabilir duruma getirmek için yapılan çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir. Ayrıca sektördeki paydaşlarla yapılan çalışmaları buluşturmak ve sektör ile akademik paydaşları bir araya getirmektir.

Kongremiz süresince gerçekleştirilecek sunumların, tartışmaların ve paylaşımların ülke tarımına ve sektörümüze olumlu katkı sağlaması dileğiyle, tüm bilim insanlarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini ve öğrencileri kongremize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ali Osman DEMİR
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

KONGRE ANA TEMALARI

Arazi ve Su Kaynakları Mühendisliği
Sulama, drenaj, toprak ve su koruma mühendisliği, arazi kullanımı ve diğer çevresel faktörlere ilişkin çevresel kriterler, tuzluluk, suyun arıtılması ve yeniden kullanımı, kirlilik kontrolü, su erozyonu, rüzgâr erozyonu ve çevresel koruma, su tasarrufu ve verimliliği, su kaynakları yönetimi, doğal ortamlar, sulak alanlar, ekosistemler ve kırsal çevrenin korunması, su bilimi, havza yönetim planları, su ve sulama yapıları

Arazi Toplulaştırması Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler
Arazi toplulaştırmasında yasal düzenlemeler, planlama ve projeleme, uygulama sorunları, Arazi Toplulaştırmasının kapsamının geliştirilmesi, teknolojik gelişmeler, AT ve Büyükşehir Belediye ve miras kanunu ilişkisi

Bitkisel Üretim Makinaları
Tarımsal mekanizasyon stratejisi ve gelişimi, makina işletmeciliği, traktörler, toprak işleme ve koruyucu toprak işleme, ekim-dikim ve gübreleme makinaları, bitki koruma makinaları, sulama makinaları, hasat teknolojisi, çiftlik makinaları ve ekipmanları, bağ ve sera teknolojileri, tarım makinalarında inovasyon

Biyoproses Sistemleri Mühendisliği
Biyolojik malzemeler, hasat sonrası teknolojileri, gıda işleme teknolojileri, kalite-kontrol ekipmanları, taşıma-iletim ve sınıflandırma ekipman ve teknolojileri

Bilgi Sistemleri ve Hassas Tarım
Bitkisel ve hayvansal üretimde bilgi teknolojileri ve robotik uygulamaları, uydu denetimli biyoüretim, bitki algılama, toprak algılama, yabancı ot kontrolü, KIS/DSS, veri temini ve yönetimi, verim algılama, tarımsal meteoroloji, ürün, yabancı ot ve toprak haritalama, değişken oranlı uygulama teknolojisi, coğrafi konumlandırma sistemleri (GPS), girdi azaltma, tümleşik mücadele yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri(CBS) uygulamaları

Tarımsal Yapılar ve Tarımsal Çevre Mühendisliği
Hayvansal ve bitkisel üretim yapıları, ürün depoları, işletme ekipmanları, hayvan refahı, işletmelere yönelik çevre ve atık kontrolü, su ve hava kalitesi, koku kontrolü, gaz emisyonları, atıklarının değerlendirilmesi

Tarımsal Elektrifikasyon ve Yenilenebilir Enerji
Biyoenerji kaynakları, biyokütle kullanma ve işleme, enerji etkinliği, biyogaz, biyokütle, emisyonlar ve çevresel konular, sıvı biyoyakıtlar-biyodizel, rüzgar enerjisinin tarımsal uygulamaları, güneş enerjisinin termal uygulamaları, fotovoltaik güneş enerjisi, güneş enerjisinin diğer elektriksel uygulamaları, diğer yenilenebilir enerji kaynakları

Yönetim, Ergonomi ve Sistem Mühendisliği
Çiftlik yönetim planlaması, tarımda iş güvenliği ve ergonomi, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, modelleme

9-11 Haziran 2015

http://biyosistem2015.com/index.htm

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.