1. TED Okulları Münazara Turnuvası

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürlüğü, TED okullarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik 1. TED Okulları Münazara Turnuvası düzenlemektedir.

I. TED OKULLARI MÜNAZARA TURNUVASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç» Kapsam, Dayanak ve Tamımlar

AMAÇ
Madde 1- MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği uyarınca amaç,. ‘Yesmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimseL, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve İşlemleri düzenlemektir.” (MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 1 Eylül 2018) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Lise Kısmı, Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin bu yıl İlk kez düzenleyeceği L TED OKUTLARI MÜNAZARA TURNUVASI’nın amacı da öğrencide özgün düşüncelerini topluluk önünde dile getirebilme ve savunma cesareti uyandırmak, öğrencilerin düşüncelerini doğru şekilde savunabilme ve ifade etme yetilerini geliştirebilmek, katılımcı öğrencilerin takım çalışması İçinde bir dayanışma oluşturarak iş yapma becerilerini ilerletebilmek, farklı TED okullarından gelen lise öğrencilerinin kuralları belirlenen bir tartışma ortamı içinde hem tartışma kültürü edinebilmelerini sağlamak hem de öğrencilerin bu tartışma ortamı İçinde edindikleri kazanmaları, bireysel yaşamlarında içselleştirmelerine olanak vermek ve böylelikle farklı fikir ve görüşlerin oluşturduğu rekabet ortamı içinde dostluk ve arkadaşlık duygularını pekiştirmektir.

KAPSAM
Madde 2- Söz konusu yönerge, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinde gerçekleştirilecek olan L TED OKULLARI MÜNAZARA TURNUVASI kapsamındaki etkinliklerin ve çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 1 – 16, Maddeleri, 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’nci maddesi, 05/06/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ll’inci maddesi, 08/06/1965 tarihli ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanununun 2’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Cumartesi günü 30522 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre düzenlenmiştir.

TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede geçen,
I- I.TED OKULLARI MÜNAZARA TURNUVASI: Her bir TED Okulundan, lise düzeyindeki öğrencilerin üçer kimiden oluşan bir takımla katıldığı bu turnuvada öğrenciler kura usulü ile bir başka takımla karşılaşırlar ve amaç kısmında belirtilen hedefler doğrultusunda bir münazara maçı gerçekleştirirler. Karşılaşmalar eş zamanlı olarak eleme, çeyrek final, yarı final ve final sıralaması ile devam eder ve tamamlanır. İlk gün eleme ve çeyrek final karşılaşmaları, ikinci gün ise yarı final ve final karşılaşmaları yapılır. Final karşılaşmasının ardından ödül ve plaket töreninin gerçekleşmesi, katılım belgelerinin verilmesi ile etkinlik sona erer. Turnuva, okul müdürlüğünden, kurumun genel müdürlüğünden, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümden izin alınarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Başak İNGİN ve Ş. Betül BUZLUK ve Başak YILMAZ’m koordinatörlüğünde, Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Fatma SEVER in gözetimi ve denetiminde ve zümre öğretmenlerinin jüri üyeliğinde gerçekleşir. Gerek görüldüğü takdirde disiplinler arası bir çalışma anlayışı ile tarih ve felsefe dersi zümre öğretmenlerinden de jüri üyeliği için ders programlar mm elverdiği ölçüde destek alınması planlanır.
Turnuvan m nasıl yapılacağı, münazara konulan ve kuralları aşağıda belirtilmiştir;
a. Eleme ve Çeyrek Final Konulan:
– Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler, devletin sağlayacağı zorunlu ebeveynlık eğitimlerini tamamlamalı ve ebeveynlik koşullar mı her zaman yerine getirmelidir / Zorunlu ebevevnlik eğitimi ve koşulları çocuk sahibi olmak için belirleyici bir etken değildir.
– Medyada tüketim çılgınlığını küçümseyici kamu spotları yayımlanmakdır uygunlanmamalıdır.
– Yapay zekâ çalışmaları insanlık tarihine olumlu katkı sağlar / insanlık tarihini olumsuz etkiler,
– Modem dünyanın para birimi bitcoin olmalıdır /olmamalıdır. 
– İş başvurularında “ad, cinsiyet, fotoğraf,, doğum yeri” gibi bireysel farklılığı öne çıkaran bilgiler bulunmamalıdır / bulunmalıdır.
*- Oy kullanmak sadece eğitimli insanlara tanınan bir hak olmalıdır ! olmamalıdır,
– Toplumların ilerlemelerinde bilim önemlidir! sanat önemlidir.
– Tüm eğitim kumullarında okul forması zorunlu olmalıdır / olmamalıdır.
– Ekonomik kalkınma köyden başlamalıdır / kentleri başlamalidir.

NOT: Yan Final ve Final konulan eleme sonuçlarına göre belirlenecektir.
Turnuva başvurular sonrası TED Münazara Topluluğu Yönetim Kurulu’nun kurayla belirleyeceği takımlar arasında yapılacaktır. Maç sırasında iki taraf vardır. Hükümet grubu, konu olarak verilen yargı cümlesini desteklemek ve savunmak için muhalefet grubu ise jüriyi bunun tersine ikna etmek için çalışır.
c. Turnuvaya katılacak takımlara, maçlarından iki hafta önce konuları ve kura sonucu belirlenen maç sırasındaki tarafları açıklanacaktır.
d. Turnuvaya katılmak isteyen TED Okullarının başvurulan kabul gördükten ve turnuvada karşılaşacak takımlar belirlendikten sonra katılımcı okullara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi web sayfasında yayımlanacak olan bir link aracılığı ile eğitim amaçlı hazırlanmış örnek bir münazara maçı videosu gönderilecektir. Bu eğitim videosunun amacı, turnuvanın birliğini sağlamak, maç kurallarım ortak bir yönerge altında toplamak, bir fikir ve tartışma kültürü içinde gerçekleşen maçlarda ortak bir dil oluşturmaya çalışmaktır.
Münazara süresi bir karşılaşma için yaklaşık 50 dakikadır, 16 dakika Hükümet grubunun konuyu ve argümanlarım sunması için, 16 dakika ise muhalefet grubunun argümanlarım sunması için ayrılmıştır. 8 dakika da soru turu için ayrılmıştır. Bu soru turunda her bir takımın karşı tarafın yönelttiği soruları cevaplamak için 4’er dakikası vardır. 5 dakika ise jüri üyelerinin maçı değerlendirmeleri için ayrılmıştır.

Her takımın dört konuşmacısı vardır. Bütün konuşmacıların konuşma süresi 4 dakikadır. Hükümet takımının birinci konuşmacısı (Başbakan) tartışma konusunu açarak maçı başlatır. Sonraki konuşmacı, Muhalefet kanadının ilk konuşmacısı, yani balkandır, Ardından hükümet kanadının ikinci konuşmacısı, argümancışı argümanlarını sunarak maçı devam ettirir. Ardından muhalefet kanadının argümancısı konuşur, 3. konuşmacı her iki takım için de çürütme görevi üstlenir. Çürütmeci, karşı lakımın argümanlarının dayanaksızlığmı, fikrin yanlışlığını, sunulan tasarıların İşlemezi iğ ini ortaya koyan konuşmacıdır. Son konuşmacılar, özetçiler, maçı neden kendi takımlarırnn kazandığını gerekçeleri ile ve münazara kurallarım göz önünde bulundurarak açıklarlar. Son konuşmacılarda sıralama değişir. Önce muhalefetin özet konuşmacısı, ardından hükümetin özet konuşmacısı son konuşmaları yapar. Maçı hükümet açar ve hükümet kapatır.
Taraflar, münazara içerisinde soru sormak ya da sunulan bir belgenin doğruluğuna itiraz etmek için söz hakkı isteyebilirler. Söz hakkını o anda konuşma yapan konuşmacı verebilir. Söz hakkı isteyen kişi elini kaldırarak l1Söz istiyorum/1 diyerek talebini belirtir. Sorular 1. ve 3. dakikalar arasında yönlendirilebilir. Her iki takım için de somlar sadece ikinci ve üçüncü konuşmacılara yöne İt ilebilir. Birinci ve sonuncu konuşmacılara som sorulmaz. Maç sırasında istenildiği kadar soru sorulabilir. Soru sorulmaya başlandığı anda yanıt verecek kişinin süresi durdurulur. Soru soran kişinin en fazla 15 saniyesi, yanıt verecek kişinin en fazla 30 saniyesi vardır. Soru ve yanıttan sonra süre kaldığı yerden devanı eder. Maç sırasında bir kişi arka arkaya iki soru soramaz. Soru ve yanıt döngüsü karşılıklı tartışmaya dondürülmemelidir.
Maç bitimindeki som turu maç sırasında tarafların birbirine yöneltebilecekleri soru turundan bağımsızdır. Maçın moderatörü maç süresinin bittiğini, soru tutunun başladığını ilan eder. Her iki takımın da iki som hakkı vardır. Takımlar somlara cevap vermek için kendilerine tanınan dört dakikayı kendi planlamaları ölçüsünde kullanabilirler. Soru turu hükümet takımıyla başlar, muhalefet takımıyla son bulur.
Takım görevlendirmeleri her takımın kendi inisiyatifindedİr. Münazara kuralları gereğince, özet konuşmacısı takımın belirleyeceği i. veya 2. konuşmacı olmak zorundadır. Üçüncü konuşmacı, çürütmeci özetçi olamaz.
Hükümet kanadı I. Konuşmacı (Başbakan) : Sorunu ortaya koyar, tanım verir, tartışma konusunun içeriğine bağlı olarak bir yasa tasarısı sunar.
Muhalefet kanadı 1. Konuşmacısı (Başkan): Sorunu muhalif kanadın bakışı ile
ortaya koyar, taınm verir.
H* K* 2. Konuşmacı: (Argümana): Sunulan yasa tasarısına dayanak oluşturan argümanları sunar,
M- K. Konuşmacı: (Argömancı): Savunulan düşüncelere dayanak oluşturan argümanları sunar,
H* K, 3. Konuşmacı: (Çürütmeci): Muhalefetin argümanlarını çürütür.
M. K. 3* Konuşmacı: (Çürütmeci): Hükümetin argümanlarım çürütür.
M. K. 4. Konuşmacı (Özetçı): Maçı özetler, takımın neden kazandığını açıklar, maçı bitirir.
H. K. 4* Konuşmacı (Özetçi): Maçı özetler, takınım neden kazandığını açıklar, maçı bitirir.
Maçın değerlendirilmesi şu şekildedir:
Değerlendirme jüri üyeleri tarafindan yapılır. Değerlendirme formunda yer alan ölçütlere göre her takımın ber konuşmacısına puan verilir. Bu puanların toplamına göre lakım puanı oluşur ve maç sonuçlanır. Sonuç münazara koordinatörüne bildirilir, koordinatör maçın kazanını ilan eder, jüri üyelerinden bir tanesi maçın değerlendirmesini yapar.

NOT: Jüri üyeleri değerlendirme formu Ek 2’de sunulmuştur.

Ödül ve Cezalar
Tüm turnuva maçlarında galip gelen ve yarışmayı birinci olarak lamamlaj’an takım okul idaresinin belirleyeceği bir armağanla ödüllendirilecektir.
Belirtilen maç tarihinde okulda bulunmayan grup hükmen yenik sayılarak yarışmadan elenir.
Münazara maçı içinde karşı tarafın sözünü kesen ya da söz almadan konuşma yapan grup uyarı alır.
Münazara maç lan sırasında jüriye ya da karşı gruba sözlü/eylemsel hakaret eden grup ya da kişi ve bir maç içinde 2 uyarı alan grup ya da kişi yarışmadan elenir. Münazara maçlarına katılacak öğrencilerin kılık kıyafet konusunda Madde 15’e göre hareket etmeleri beklenir. Bu konudaki sorumluluk okulların rehber öğretmenlerine aittir. Belirlenen kılık kıyafet kuralları dışında bir tercihle bulunan öğrenci ya takımlar turnuvaya katılamazlar.

2- Koordinatör (Öğretmen): Turnuvanın duyuru) m asından, katılımcı TED okulları ile iletişime geçilmesinden, turnuva organizasyonunda görev yapacak olan TED Ankara Koleji öğrencilerinin belirlenmesinden, öğrencilerin görev ve sorumluluklarının turnuva hedeflerine uygun olarak çizilmesinden, öğrenci vc öğretmenler arası iletişimden, turnuvada kullanılacak malzemelerin belirlenmesinden ve temininden, okul müdürlüğü tarafından belirlenen alanların turnuvaya koşullarına uygun bir hale getirilmesinden, katılımcı öğrencilere, diğer TED okullarından gelen danışman öğretmenlere, jüri üyelerine verilecek olan yaka kartları vc katılım belgelerinden, program akışından sorumlu olan kişidir. Turnuvanın açılış ve kapanış programının sunuculuğu da bu öğretmenin gözetimindeki koordinatör öğrenciler tarafından gerçekle ştir ilmektedir.

3- Koordinatör (Öğrenciler): Turnuvaya koordinatörlük yapan öğretmenlerin
kendilerine verdikleri tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü öğrenci(ler)drr, Baş koordinatör organizasyon şemasının üstünde yer alır. Her türlü bilgi akışından, programın işleyişinden, ihtiyaç listesinden en başta sorumlu olan öğrencidir. Baş koordinatör, koordinatör öğretmenler ve Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Fatma SEVER tarafından seçilir ve koordinatör öğretmenlerin ve zümre başkanımn belirlediği bir ekiple çalışır. Turnuva öğrenci merkezli bir çalışma olduğu için organizsayon ekibinden üst düzeyde bir sorumluluk beklenmektedir. 2018-2019 öğretim yılı için turnuva koordinatörü 11. sınıf öğrencimiz İnci Sıla KALELÎ’dir.

4- Jüri Üyeleri: Münazara Turnuvasının jüri üyeleri TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi öğretmenlerinden oluşur; gerek görüldüğü takdirde disiplinler arası bir çalışma anlayışı ile tarih ve felsefe dersi zümre öğretmenlerinden de jürilik görevi için ders programlarının elverdiği ölçüde destek alınması planlanmaktadır. TED Münazara Topluluğumun her maç için seçeceği bir üye (öğrenci) maçlarda hazır bulunacaktır. Bu öğrencinin görevi maçın akışına hakim olmak, olası aksaklıkları imkanlar ölçüsünde giderebilmek, turnuva koordinasyonunu sağlayabilmektir. Turnuvaya katılan TED Okulları öğrencilerinin danışman öğretmenleri maçlar sırasında izleyici olarak bulunacaklardır.

5- Danışman Öğretmenler: Turnuvaya katılan TED okullarının danışman öğretmenleri, öğrencilerinin TED Ankara Koleji servisleri ile etkinliğin düzenlendiği tarih ve saatlerde okulumuza getirilmesinden, turnuva boyunca maçlarda izleyici olarak yer almaktan, öğle yemeği sırasında öğrencilerine eşlik etmekten ve etkinlik bitiminde kendilerine TED Ankara Koleji tarafından sunulan servislerle okuldan ayrılmalarından sorumludurlar.

Madde 17- Dil: Turnuvanın resmi dili TÜRKÇE’dir,