1. TANJU OKAN POP MÜZİK BESTE YARIŞMASI 2016

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1. TANJU OKAN POP MÜZİK BESTE YARIŞMASI 2016 ’’
ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Urla Belediye Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanlığı işbirliği ile Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Medya Sponsorluğunda “1.Tanju OKAN Pop
Müzik Beste Yarışması – 2016
’’adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.
Yarışma, Urla Belediye Başkanlığı, ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından imzalanan
protokol hükümlerinde ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan
Medya Sponsorluğu antlaşma maddelerine göre uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk
paylaşımları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yarışma Şartnamesinde, diğer evrak ve yazışmalarda Urla Belediye Başkanlığı, kısaca Urla
Belediyesi olarak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, kısaca TRT olarak,
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Ana Sanat Dalı Başkanlığı, kısaca 9 Eylül Üniversitesi olarak adlandırılacaktır.
Urla Belediye Başkanlığı – 1. Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması – 2016 ’’adı verilen
yarışma, şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde kısaca,
“Urla Belediyesi – 1. Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması” olarak adlandırılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
KONU, AMAÇ VE ESERLERİN NİTELİĞİ

KONU
Türk Pop Müziği dalında aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin
katılacağı beste yarışması düzenlenecektir.

AMAÇ
TRT Türk Pop Müziği Repertuarı’nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler
vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini
sağlamak ve Üniversite gençliğini müzik alanında çalışmaya teşvik etmek.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
1. Eserlerin tamamen pop müzik anlayışı ve tarzında bestelenmesi ve icrası gereklidir.
2. Eserler, geleneksel ve /veya evrensel unsurlardan yararlanılarak, çağdaş, evrensel teknik ve
estetik ölçülerde üretilmiş özgün besteler olacaktır.
3. Eserler, Türkçe dil kurallarına dikkat edilerek, uygun bir prozodi (söz ve ses uyumu) ile icra
edilebilecek tarzda bestelenecektir.
4. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde plak, kaset, CD ve benzeri şekilde ayrıca
dijital ortamda yayınlanmamış, ayrıca benzeri yarışmalarda ödül veya mansiyon almamış olması
şarttır.
5. Eserlerin süresi 4:30 dakikayı geçmeyecektir.
6. Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olmayacağı gibi, milli birliği
bozucu, moral yıkıcı, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine ve onuruna aykırı olmayacak, hiçbir
ideolojiye hizmet etmeyecektir.
7. Eserlere yazılacak çalgı eşliğinde, bir ya da daha fazla enstrüman kullanılabilecektir. Çalgı
eşliğinin polifonik (çoksesli ) tarzda olması esastır.
8. Eserler, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi, vokal grupları ya da karma (vokal, dans,
enstrüman) gruplar tarafından da icra edilebilir.
9. Eserleri Finale kalan besteciler, şarkılarını şahsen icra etmiyorlarsa, provalarda ve Final
konserinde kendi solist ya da solistlerini hazır bulundurmakla yükümlü olacaktır. Şarkıları
seslendirecek olan solistlere organizasyon tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.
10. Finale kalan eserler Senfonik orkestra eşliğinde canlı icra edilecektir. Finale kalan eserlerin
belirlenmesinden sonra besteciler, senfonik orkestra düzenlemesini (partiler ve şef partitürünü)
hazırlamaktan sorumludur. Orkestra çalgıları, yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas),
üfleme çalgılar (flüt, klarinet, obua, fagot, korno, trompet,trombon),vurma çalgılar, piyanodan
oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR
1. Eser sahibi; eserin işlenmesi CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki
mali hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada (dijital
ortam dahil) umuma iletimi konusundaki haklarını 1 yıl süre ile sınırsız tam ve alt ruhsatla, Urla
Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
2. Besteciler Belediye’ye vermekle yükümlü oldukları imzalı EK-1 belgede;eserlerinin özgün ve
kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını, önceden düzenlenen yarışmalara
katılmadığını, bu Özel Şartnamenin hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Bu şartları
taşımayan eserler yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise iptal ve istirdat edilir.
3. Urla Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme,
kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine
sahiptir.
4. Urla Belediyesi 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, 1 yıl süre
ile sınırsız CD plak, bant, kaset, video vb. şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon
ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil) , yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki
eğitim ve kültür Kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.
5. Finalde yarışan eserlerin bestecilerine verilecek olan ödül, müzik eserinin sahipleri olan besteci,
söz yazarı ve aranjörü birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarı ve varsa aranjörden
alınan Ek-2 ve EK-3 belgeler imzalı olarak Kuruma teslim edilecektir. Söz yazarları ve aranjörler
ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmazlıklardan Urla Belediyesi sorumlu
değildir; Kurum söz yazarına ve varsa aranjöre ayrıca herhangi bir ücret ödemez.
6. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, bestecilere mansiyon ücreti ve ilavaten birinciliği
kazanan eserin bestecisine ise birincilik ödülü ödenir (Urla Belediye Meclisince belirlenen ödüller).
Bu ücretler, “Finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin yerel televizyon kanalları ve radyoları
eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de
dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma
değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme,
basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda
veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi
ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette
yada herhangi bir mecrada kullanabilme) Urla Belediye Başkanlığı’na 1 yıl süre ile sınırsız devrini
kapsar.” (TRT’nin bütün kanallarında 1 yıl süre ile sınırsız kullanılmasına Urla Belediyesi izin
verir).
7. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte
şairlerinin, Türkiye’deki ulaşım (otobüs), İzmir’deki konaklama ve ağırlama giderleri ( eş ve
çocukların ulaşım, konaklama, ücretleri beste ve güftecilere aittir.) Urla Belediyesi tarafından
karşılanacaktır.
8. Besteci, ‘’Urla Belediyesi 1. Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması-2016’’ gönderdiği
eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-TV Programları,
internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil hiçbir yerde ve hiçbir şekilde
yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı
bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus besteci, söz yazarı
ve aranjör tarafından imzalanan Ek taahhütnamelerde beyan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERİN TESLİMİ
1. Yarışmacılar 8 Nisan 2016 tarihine kadar eserlerine ilişkin tüm materyalleri
(detayları aşağıdadır) 5 harften oluşan rumuzlu bir zarf içinde alttaki adrese elden teslim
edeceklerdir.
Urla Belediyesi/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hacı isa mh. Bülent Baratalı Bulvarı Cumhuriyet Meydanı No:3
Urla/İZMİR
2. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini
belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler
değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
3. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:
a. Şarkının kaydı bulunan 2 adet CD (CD çalarda okunacak formatta)
b. Partitür (üzerinde sadece rumuz yazılı)
c. 5 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı)
(Örnek; ”7ELMA6”, ”2A4D5K” vb. gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.)
ç. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı)içinde:
– Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
– Söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
– Aranjör biyografisi
d. Kapalı şarkı kimliği (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
-Şarkı künyesi (Şarkı adı-besteci-söz yazarı-aranjör adları)
e. Kapalı zarf içinde (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:
-Şartnamenin arkasında bulunan taahhütname, Ek1,

-Söz yazarı ile aranjörün imzalı izin belgeleri, Ek 2, Ek 3.
4. Besteciler, değişik rumuz kullanmak kaydı ile yarışmaya en fazla 3 eser ile katılabilirler.
Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için yukarıda istenilen
dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
NOT: Sorular için yarisma@urla.bel.tr adresine başvurulabilir.

Beşinci Bölüm

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Eser Teslimi : 8 Nisan 2016
Seçici Kurul Toplantısı
(Finale kalacak eserlerin belirlenmesi) : 12-13 Nisan 2016
Finale kalan eserlerin Senfonik Orkestra
Partilerinin teslim edilmesi : 29 Nisan 2016
Final : 21 Mayıs 2016

Altıncı Bölüm

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediye Başkanlığı önerisi üzerine sanatçılar,
besteciler, şarkı sözü yazarları, TRT kurumunun belirleyeceği uzmanlar (Sanatçı- Çok Sesli
Müzikler Müdürü- Tonmayster) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bestecilik
bölümünde görev yapan orkestra şefi, müzisyen, besteci ve akademisyenlerden oluşacaktır. Seçici
Kurul üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanacaktır. Seçici Kurulun çalışma yöntemi ve
oylama usulü Belediye tarafından tespit edilecektir.Seçici kurul toplam 5 kişiden oluşacaktır.
Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserleri finalde yarışmaya değer bulup bulmamakta serbesttir.

Seçici Kurul, şartnameye uygun hazırlanan tüm eserleri gerek nota – söz, gerekse icra yönünden
inceleyerek değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonunda finalde yarışmaya değer bulunan en çok
10 eser belirlenecektir.

Finalde her besteci bir eser ile yer alabilecektir. Finale kalan 10 eserin kimlik zarfları
açıldığında, buna aykırı bir durumla karşılaşılırsa, örneğin, aynı bestecinin birden fazla eseri olduğu
görülürse bunlar arasından en fazla puan almış olan bir eser finale bırakılır, diğer/diğerleri yerine ilk
10 eserden sonra en fazla puan almış eserler sıra ile dahil edilir.

Seçici Kurul, Finale kalacak düzeyde yeterli sayıda eserin bulunmaması durumunda, 10
adetten az eseri Finale bırakma hakkına sahip olacaktır.

Sonuçların kamuoyuna açıklanmasıyla Seçici Kurulunun görevi sona ermiş olacaktır.

Yedinci Bölüm

FİNAL
Final, finalist şarkıların senfonik orkestra eşliğinde solistlerin/toplulukların (varsa
vokalistlerin) canlı icraları ile gerçekleştirilecektir. Finalde bir solist veya topluluk sadece bir eseri
seslendirebilecektir.

Finalde yarışacak eserlere ilişkin orkestra partileri ve şef partitürü senfonik orkestranın
yapısına uygun olarak besteci tarafından yazdırılacaktır.

Urla Belediyesi 1.TANJU OKAN Pop Müzik Beste Yarışması’ndaki birinci eserin seçimi;
Urla Belediye Başkanlığı önerisi üzerine Urla Kaymakamlığı onayı ile teşkil edilecek olan bir jüri
aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Birincinin belirlenmesinde jüri oyları etkili olacaktır.

Sekizinci Bölüm
ÖDÜLLER
Düzenlenen yarışma ödüllü olup, yarışmaya katılan eserlerden finale kalan eserlerin her
birinin bestecisine (aranje,stüdyo orkestra partileri ve partitürün hazırlanması masrafları dahil)
mansiyon ödülü ilaveten birinciye birincilik ödülü verilecektir (Urla Belediye Meclisince belirlenen
ödüller). Ayrıca finalde yarışan tüm eserlerin bestecilerine birer plaket verilecektir.

Ödülün, varsa başka bir söz yazarı ya da eseri icra eden şarkıcı ile
paylaştırılıp/paylaştırılmaması eser sahibinin yani bestecinin inisiyatifine bağlı olacaktır. Urla
Belediye Başkanlığı, bu hususla ilgili – besteci, söz yazarı ve eseri icra eden şarkıcı arasında
çıkabilecek – herhangi bir ihtilaftan sorumlu tutulmayacaktır.

Dokuzuncu Bölüm
SON HÜKÜMLER
1.Bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları
paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve
bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Urla Belediyesi yetkilidir.
2.Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda finale kalan eserlere ait kimlik zarfları açılacaktır.Diğer
kimlik zarfları ise açılmaksızın bekletilecektir. Yarışma finalini takip eden 2 ay içinde, besteciler
eserlerini geri isteyebileceklerdir. Bu eserler, parça teslim edilirken alınan makbuz karşılığında iade
edilecektir.
3.Urla Belediye Başkanlığı şartnameye uygun olmayan eserleri yarışmanın herhangi bir aşamasında
diskalifiye etme, ilgili etkinliği herhangi bir tarihe erteleme veya etkinliği iptal etme haklarını saklı
tutmaktadır.

İLETİŞİM
Yarışma ile ilgili müzikal konularda olmamak kaydıyla; organizasyonla ilgili bilgi almak için,
aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir.
1.Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması Koordinatörü: Göktuğ ÖZCAN
“Urla Belediyesi 1. Tanju OKAN Pop Müzik Beste Yarışması – 2016”
Yarışma Büro Sekreterliğ – Urla Belediye Başkanlığı/Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel : 0(232)754 10 88 (İç Hat: 140-128)
Fax : 0 (232) 754 20 21
E-posta : yarisma@urla.bel.tr
Web : www.urla.bel.tr

EK-1

URLA BELEDİYESİ
İZMİR
Urla Belediyesi 1.TANJU OKAN Pop Müzik Beste Yarışması için bestelediğim bu eser, özgün
ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı
kullanılmamıştır. Gönderdiğim eseri yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri,
Radyo-TV Programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil hiçbir
yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağım. Yayınladığım veya yayınlattığım takdirde hangi
aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını
kabul ederim.

Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait Özel
Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde yarışmaya hak kazanan bu eserin Urla
Belediyesi’nin izni altında TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına;
eserin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de
dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, Katma
değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme,
basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda
veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt
içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme,
internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) Urla Belediyesi’ne final tarihinden itibaren
bir yıl süre ile sınırsız tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

…../…../2016

İMZA
BESTECİNİN:
ADI VE SOYADI :
A D R E S :
TC KİMLİK NO :
RUMUZ :
ŞARKI ADI :
TELEFON :

EK-2
MUVAFAKATNAME
Urla Belediyesi 1. TANJU OKAN Pop Müzik Beste Yarışması için sözlerini yazdığım
………………………………………………….. isimli eserin Urla Belediyesi’nin izni altında
TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserin ve mali hakların,
işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyotelevizyon,
uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, Katma değerli servis,
IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya
yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik
anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt
dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada
herhangi bir mecrada kullanabilme) Urla Belediyesi’ne final tarihinden itibaren bir yıl süre ile
sınırsız tam ve alt ruhsatla devrettiğimi ve gönderilen eseri yarışma sonuçlanmadan önce; salon,
sahne vb. konserleri, Radyo-TV Programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli
paylaşım siteleri dahil hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağım bildirir, yayınladığım
veya yayınlattığım takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli
hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabul ve taahhüt ederim.

…../…../2016

İMZA

SÖZ YAZARININ
ADI VE SOYADI:
A D R E S :
TC KİMLİK NO :
ŞARKI ADI :
TELEFON :

EK-3
MUVAFAKATNAME
Urla Belediyesi 1. TANJU OKAN” Pop Müzik Beste Yarışması için aranjmanını yaptığım
…………………………………………………………isimli eserin Urla Belediyesi’nin izni
altında TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserin ve mali
hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere
radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil medya hakları, Katma değerli
servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme
veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya
değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve
yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette
yada herhangi bir mecrada kullanabilme) Urla Belediyesi’ne final tarihinden itibaren bir yıl
süre ile sınırsız tam ve alt ruhsatla devrettiğimi, gönderilen eseri yarışma sonuçlanmadan önce;
salon, sahne vb. konserleri, Radyo-TV Programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli
paylaşım siteleri dahil hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağım. Yayınladığım veya
yayınlattığım takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve
idari işlemlerin yapılacağını kabul ve taahhüt ederim.

…../…../2016
İMZA

ARANJÖRÜN
ADI VE SOYADI:
A D R E S :
TC KİMLİK NO :
ŞARKI ADI :
TELEFON :