1. Anadolu Çizgi Film Yarışması

1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması
2015

Birincisi düzenlenen yarışma, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”a istinaden 14 Temmuz 2009
tarihinde, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel kalkınma ekseninde faaliyet
gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olarak kurulan ve Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde
faaliyet gösteren T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmektedir.

1. Konu:
Yarışmada belli bir tema sınırlaması yoktur.

2. Amaç:
Başta Eskişehir olmak üzere, TR41 bölgesinde Çizgi Film (Animasyon) Sektörü’nün ulusal
ve uluslararası alanda tanınırlığını ve rekabet edebilirliğini artırmak ve bölgemizdeki sektör
potansiyeline dikkat çekmek.

3. Yarışma Koordinasyon Birimleri:
3.1 Yürütme Kurulu
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı adına:
Tamer Değirmenci – Genel Sekreter
Engin Yüksel – Koordinatör
Jülide Alan – Birim Başkanı
Feyza Yapar – Uzman
3.2 Destek Birimi
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü

4. Yarışmacılar:
Yarışmaya, BEBKA çalışanları ve seçici kurul üyeleri ile BEBKA çalışanlarının ve seçici
kurulun 1. ve 2. derece kan ve kayın hısımları dışında; yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye’de Türk hukukuna göre kurulmuş
tüzel kişiler katılabilir. Yarışmaya katılım, bireysel veya toplu halde olabileceği gibi öğrenci,
amatör ve profesyonel herkesin katılımına açıktır. Yarışmaya, gerçek kişilerden oluşan bir
ekip ile katılım sağlanması halinde, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilmelidir ve
her bir ekip üyesi Ek-1’de yer alan yarışma katılım formu doldurup imzalayarak BEBKA’ya
sunmalıdır.

5. Yarışma Kuralları:
5.1 Başvurular ücretsizdir.
5.2 Başvuru formu tamamen doldurulmalı ve filmin yanında gönderilmelidir.
5.3 Gönderilecek her bir film için ayrı ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
5.4 Gönderim masrafları tamamen yarışmacıya aittir.
5.5 Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler. Her çalışma için ayrı başvuru
yapılır 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı (Ek-
3’teki dilekçe doldurulmalıdır) gereklidir.
5.6 Seçici Kurul, değerlendirmeyi genel olarak anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk,
kurgu, görsel zenginlik, vb.) ve kullanılan animasyon tekniğini dikkate alarak
yapacaktır. Değerlendirme kriterleri jüri tarafından oluşturulacaktır.
5.7 Filmlerin amaç ve anlam uyumu içerecek şekilde hazırlanması, fikri altyapı ve
bütünlük sağlaması beklenmektedir. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu
fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanacaktır.
5.8 Yarışmaya katılacak filmler jenerik hariç 1-6 dakika arası süreli, dublajları yapılmış,
ses, müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve mikslenmiş olarak,
FULL HD PAL 16:9 (1920X1080), renk kayıpsız MOV veya AVİ formatında
hazırlanarak DVD ortamında sunulmalıdır.
5.9 Yarışmaya, 2 ve 3 boyutlu animasyon tekniği ile hazırlanmış çizgi filmler
(animasyonlar) katılabilir.
5.10 Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde
reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil
edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
5.11 Filmler, hiçbir şekilde siyasi propaganda, müstehcenlik, hakaret ve siyasi/dini/etnik
ayrımcılık vb. unsurlar ile konusu suç teşkil eden herhangi bir unsur içeremez.
5.12 Filmlerin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere bütün
kısımlarının bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda
olması gerekmektedir.
5.13 Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na ait olacaktır. BEBKA, yarışma yolu
ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama;
katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD/DVD, video ve diğer ortamlara
alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki kurumlara
gönderme ve BEBKA tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan her tür etkinlikte
kullanma hakkına sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan animasyon filmlerin senaryo, müzik, alıntı ve bunun gibi telif hakkı
doğuran eserlerle ilgili teliflerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması
gerekmektedir. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi veya manevi
tazminat/hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda

sorumluluk tek başına başvuru sahibine/ekip
sorumlusuna aittir. BEBKA bu konuda hiçbir
yükümlülüğü olmadığı ve sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder.
Aday filmlerin ticari amaç taşımaksızın BEBKA tarafından organize edilen ve/veya
BEBKA tarafından katkı sağlanan etkinliklerde gösterilmesi, televizyonlarda ve
internet ortamında tanıtım ve haber amaçlı kullanılması başvuruyu yapan ekip
sorumlusu tarafından kabul edilmiş sayılır.
5.14 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, hazırlanan ürün ve hizmetlerden
kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
5.15 Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formuna www.bebka.org.tr ve
www.anadoluanimasyon.com adreslerinden ulaşılabilir.
5.16 Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 çizgi filmin (animasyon) katılmış ve ön
değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamaz ise Seçici Kurul veya
yürütme kurulunun takdiri ile para ödülü verilmeyerek sadece teşvik ödülü verilebilir.
5.17 Çizgi filmlerin (animasyon) Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması
gerekmektedir.
5.18 Yarışma için başvuru yalnızca bir gerçek kişi/tüzel kişi tarafından yapılmalıdır.
Başvuru sahibi gerçek kişi/tüzel kişi, başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin
doğruluğu, filmin bir suç unsuru barındırmaması ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal
etmemesi bakımından BEBKA’ya karşı sorumlu olan kişidir. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibi gerçek/tüzel kişiye aittir.

6. Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler:
6.1 Filmler, hazırlandıkları orijinal formatının yanı sıra bir kopya da standart DVD
formatında kırılma ve bozulmalarını engelleyecek kaplar içerisinde teslim edilecektir.
DVD’lerin ve kutuların üzerlerine yapımcı ve yönetmenin adı, soyadı, filmin adı,
süresi, yapım tarihi yazılmalıdır. DVD kopyalar iade edilmeyecektir.
6.2 Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özetinin de (Sinopsis) teslim
edilmesi gerekmektedir.
5/13
6.3 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından
imzalanan başvuru formuna ek olarak, filmle
ilgili iki ekran görüntüsü, ekip sorumlusunun fotoğraflı özgeçmişi (en fazla 100
sözcük) ve filmin özeti (en fazla 100 sözcük) istenmektedir. Bu bilgiler CD’ye
kaydedilmiş olarak gönderilmelidir

7. Teslim Şekli, Yeri ve Zamanı:
Yarışmaya Katılım Zarfının Hazırlanması;
17x25cm boyutlarında dosya zarf içerine cd ve basılı olarak evraklar konulmalıdır
5.8’de belirtilen kurallara göre hazırlanan DVD, 6.3’te belirtilen basılı evraklar bu
evrakların bulunduğu CD, diplomat zarf (24x32cm) içerisine konularak zarfın
üzerine yarışmanın başvurularının yapıldığı sekretarya adresi yazılarak
gönderilmelidir.
Yarışmacılar eserlerini 17 Nisan 2015 Cuma günü 17:00’a kadar aşağıda belirtilen
gönderim adresinde olacak şekilde şahsen getirecek veya posta/kargo yolu ile
göndereceklerdir. Gönderim bedeli katılımcılara aittir. Posta ve kargo hizmetlerinden
kaynaklanacak gecikme ve hasarlardan yürütme kurulu sorumlu tutulamaz.
Adres:
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması
Yeni Yalova Yolu 4. km Buttim İş Merkezi
Buttim Plaza Kat:6 16250 Osmangazi/Bursa/Türkiye
Eser sahibi, birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir
katılım zarfı hazırlamalıdır.

8. Değerlendirme ve Ödül
6/13
8.1 Ön Değerlendirme, Yarışma Yürütme
Kurulu içerisinden ve/veya Yarışma Yürütme
Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön Değerlendirmede, aday
filmlerin başvuru koşullarına uygunluğu kontrol edilir.
8.2 7 kişi asil ve 3 kişi yedek üyeden oluşan Seçici Kurul, Yarışma Yürütme Kurulu
tarafından animasyon alanındaki profesyoneller, sinema yazarları, film yapımcıları,
akademisyenler ve sinemayla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan diğer dallardan
kişiler arasından oluşturulur.

Seçici Kurul:
1) Doç. Fethi Kaba – Anadolu Üniversitesi, Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Başkanı
(Asil)
2) Öğr. Gör. Tahir K. Aksoy – Anadolu Üniversitesi, Çizgi Film (Animasyon) Bölümü
(Asil)
3) Turgut Akaçık – Yönetmen (Asil)
4) Berat İlk – Canlandıranlar Derneği/ASIFA-Türkiye Başkanı, Yapımcı ve Yönetmen
(Asil)
5) Sevilay Bozdemir – TRT Çocuk Kanalı Müdürü (Asil)
6) Tamer Değirmenci – BEBKA Genel Sekreteri (Asil)
7) Engin Yüksel – BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü (Asil)
8) Yrd. Doç. Sabahattin Çalışkan – Anadolu Üniversitesi, Çizgi Film (Animasyon)
Bölümü (Yedek)
9) TRT yetkilisi (Yedek)
10) Feyza Yapar – BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı
(Yedek)

8.3 Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla
(en az 4 oy) ve gerekçeli olarak verir. Seçici
Kurul ödüle değer eser bulunamaması durumunda ödül vermeme hakkını saklı tutar.
8.4 Yarışma Yürütme Kurulu içinden oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul
toplantısında yer alır.
8.5 Seçici Kurul, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için
ödül verilmeyecektir. Dereceye girenlere ayrıca Başarı Plaketi verilecektir.
8.6 Ödüller, bütün vergileri Ajans tarafından karşılanmak üzere net tutar olarak başvuru
formu doldurarak başvuru yapan eser sahibine ödenecektir. Yarışmaya ekip olarak
başvurulması halinde ödeme, ekip tarafından sorumlu olarak belirlenmiş kişiye
yapılacak olup, ödülün ekip üyeleri arasında taksimi hususunda Ajansın bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Birincilik ödülü: 20.000 TL
İkincilik ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük ödülü: 5.000 TL

9. Halk Ödülü
Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirmeyi geçen katılımcıların eserleri, BEBKA’nın
oluşturduğu web sayfasında yayınlanacak ve eserler halk oylamasına sunulacaktır. Halk
oylamasında amaç, halkın elektronik ortamda oylama yöntemi ile, jüri tarafından seçilecek
1.’lik ödülüne layık eseri tahmin etmek olarak belirlenmiştir. Jürinin seçtiği 1.’lik ödülüne
layık eseri doğru olarak tahmin eden kişiler içerisinden noter huzurunda yapılacak kura ile
seçilecek 3 kişiye ödül verilecektir.
Halk oylaması ödülü: 3 kişiye birer adet tablet bilgisayar verilecektir.

10. Yarışma Takvimi
Yarışmanın resmi ilanı: 3 Kasım 2014
Eserlerin son teslim tarihi: 17 Nisan 2015
Ön Eleme: 20-24 Nisan 2015
Yarışma sonuçlarının açıklanması 14 Mayıs 2015

11. Yetki
11.1 Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurul’un kararları kesindir.
11.2 Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
11.3 Katılımcılar, katılım formunu imzalayarak, yarışma şartnamesinin tüm
hükümlerini kabul etmiş sayılır.
11.4 Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek
anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında BEBKA adına Yarışma Yürütme
Kurulu yetkilidir.

12. Yarışma Sonuçlarının Duyurulması ve Ödül Töreni
12.1 Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte www.anadoluanimasyon.com ile
www.bebka.org.tr siteleri aracılığıyla duyurulacaktır.
12.2 Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra BEBKA tarafından belirlenecektir.
13. Diğer Koşullar
Yarışma Yürütme Kurulu, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet
sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
BEBKA adına
Yarışma Yürütme Kurulu

Sıkça Sorulan Sorular
S:Animasyon filmlerin çekim yılıyla ilgili herhangi bir kısıtlama var mı?
C:Film çekimi için herhangi bir yıl kısıtlaması bulunmamaktadır.

S:Film daha önce herhangi bir festivale katılmış olabilir mi? Bu konuda bir kural var mı?
C:Eser daha önce katıldığı festivale telif haklarını bırakmamış ise, eser üzerindeki tüm telif hakları katılacak kişide bulunuyor ise, yarışmamıza katılmasında bir engel bulunmamaktadır.

Bu nedenle, eserin katılmış olduğu eski festivalin şartnamesini tekrar kontrol ederek telif haklarının yarışmaya katılınan kuruma devredilip devredilmediğini kontrol etmeniz önerilmektedir.

S:Yarışmaya 2D ve 3D tekniğiyle yapılan animasyonlar katılabilir ifadesi var. Stop-Motion tekniğiyle yapılan bir animasyon filmi ile yarışmaya katılmak uygun mudur?
C:Stop-Motion tekniği 3D animasyon tekniği kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yarışmamıza, Stop-Motion tekniğiyle hazırlanan animasyon film ile başvuru yapılabilmektedir.

S:Yarışmaya katılım için TR41 bölgesi kısıtlaması var mı?
C:Yarışma şartnamesinin 4. maddesi katılımcılar hakkındadır:
“Yarışmaya, BEBKA çalışanları ve seçici kurul üyeleri ile BEBKA çalışanlarının ve seçici kurulun 1. ve 2. derece kan ve kayın hısımları dışında; yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye’de Türk hukukuna göre kurulmuş tüzel kişiler katılabilir. Yarışmaya katılım, bireysel veya toplu halde olabileceği gibi öğrenci, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açıktır. Yarışmaya, gerçek kişilerden oluşan bir ekip ile katılım sağlanması halinde, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilmelidir ve her bir ekip üyesi Ek-1’de yer alan Yarışma Katılım Formu’nu doldurup imzalayarak BEBKA’ya sunmalıdır.”
Yarışma şartnamesinin yukarıdaki maddesinden de anlaşılacağı üzere başvuracak kişiler için TR41 bölgesi kısıtlaması bulunmamaktadır. Türkiye’nin her yerinden yarışmaya başvuru yapılabilir.

S: Yarışmanın temasında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Son başvuru tarihi nedir?
C:Şartnamede yapılan son değişiklikler ile yarışmada tema serbest hale getirilmiştir. Son başvuru tarihi ise 17 Nisan 2015’tir.

S: Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciyim. Bu yarışmaya katılmak istiyorum, ama yabancılar katılamaz diye duydum. Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için katılım koşulları nedir?
C:Şartname gereği yalnızca Türk vatandaşları ve Türk hukukuna göre kurulmuş olan tüzel kişiler katılım sağlayabilmektedir.
Ancak yarışmaya ekip olarak katılım halinde, “Ekip Sorumlusu” olarak tayin edilecek kişinin Türk vatandaşı olması durumunda, Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler “ekip üyesi” olarak yer alarak başvuruya katılabilmektedir.

S: Cut-out tekniği ile yapılan eserlar yarışmaya katılabilir mi?
C: Evet, Cut out tekniği 2D tasarım tekniği kapsamında değerlendirildiği için yarışmaya kabul edilmektedir.

S: Şartnamede “5.1 Çizgi filmlerin (animasyon) Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir” ibaresi yer alıyor. Benim göndermek istediğim animasyonda bir diyalog yok. Bu yarışma şartnamesindeki yukarıdaki ibareye göre sorun teşkil eder mi?
C: Şartnamede yer alan bu ifade dil kullanımı olan eserler için geçerlidir. Eserde diyalog olmaması halinde bu ifade etkilemeyecektir. Diyalog olmayan bir eserle yarışmaya katılabilirsiniz.

İletişim:
Tel: 0 224 211 1327
Faks: 0 224 211 1329
Adres: T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Yeni Yalova Yolu 4. km Buttim İş Merkezi
Buttim Plaza Kat:6 16250 Osmangazi/Bursa/Türkiye
E-posta: yarisma@bebka.org.tr