​​ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN TEORİDEN ​UYGULAMAYA SINIF DIŞI EĞİTİM

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN
TEORİDEN ​UYGULAMAYA SINIF DIŞI EĞİTİM
TÜBİTAK 2237A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Etkinliğin temel amacı, sınıf dışı eğitim pedagojisine sahip eğiticilerin yetiştirilebilmesi adına öğretmen adaylarına yönelik bir eğitim programının gerçekleştirilmesidir. Etkinlik kapsamında hazırlanan uygulamalı eğitim modülü altı temel başlık üzerinden şekillendirilmiştir.

Bu başlıklar;
“Sıfır Atık”,
“Ekolojik Okuryazarlık”,
“Çevre Bilgisi”,
“Biyomimikri”,
“Oryantiring”
“Küresel İklim Değişikliği olarak belirlenmiştir.

Bu eğitime katılan kişilerde,
● Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,
● Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek,
● Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,
● Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,
● Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak amaçlanmıştır.
Eğitim sonrasında ulaşılması planlanan uzun vadeli amaçlar ise; öğretmen adaylarının
görevlerine başladıktan sonra;
● Sınıf ortamında gerçekleştiremedikleri kişisel gelişimleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini doğada yani sınıf ortamının dışında müfredata uygun olarak tasarlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaları, öğrencilerinin bu alanlardan yararlanmalarını sağlayıp; yaşayarak, görerek, dokunarak doğal öğrenme teknikleri ile ezberden uzak kalıcı bilgi sahibi olan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
● Yaşam becerileri kazanımları sayesinde ile öğrencilerinin sınırlarını ve sorumluluklarını bilen, grupla dayanışma ve işbirliği içerisinde olabilen sosyal yaşam becerilerini geliştirebilen, kendisine, ailesine, değerlerine, inançlarına, ülkesine ve tüm yaşamına sahip çıkan özgür bireyler olarak yetişmesini sağlayabilecek donanımları kazanmaları,
● Öğrencilere, ebeveynlerden uzak, uzmanlar eşliğinde sosyal öğrenme eğitimlerinin verilerek bu süreçte öğrendikleri bilgiler ile hayatın her türlü zorluklarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmek,
● Yaşam ve sosyal becerilerini destekleyen eğitimler yoluyla öğrencilerin özgüven, el-göz koordinasyonu ve liderlik alanlarında gelişimini sağlamak,
● Oryantiring eğitimleri ile öğrencilerde doğayı kullanma ve tanıma, harita ve pusula kullanmayı öğrenerek arazide doğru rotada yol alma ve doğada hayatını idame ettirme yeteneklerinin kazandırılması olarak belirlenmiştir.

Etkinliğin kapsamı:
Çocukların aldıkları eğitimler, onları kısıtlayan ve sadece bilgileri öğrenmelerini hedefleyen ders etkinliklerinden çok dışarıda deneyimleriyle öğrendikleri doğa çalışmaları ile desteklendiğinde öğrencilerin özgüven, işbirliği ve yaratıcılık gibi alanlarda kendilerini geliştirdikleri görülmektedir (Özen, 2010; Birinci 2013). Sınıf dışı eğitim bu kapsamda öğrencilerin gelişimini desteklemek için kullanılan aktif bir öğrenme metodu olarak bilinmektedir. Sınıf dışı öğretim ile birlikte öğrencilerin, farklı öğretim ortamlarını öğrenme yaşantıları içerisinde deneyimlemeleri, eğitim sürecinde karşılaştıkları tasarlanmış problem durumları ile de problem çözme becerilerininin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler akademik becerilerin yanı sıra günlük yaşam becerileri de kazanmaktır (Özen, 2010). Hammerman, Hammerman ve Hammerman’ün (1994) ifade ettiğine göre sınıf dışı (derslik dışı) eğitim yeni bir kavram olmamakla birlikte bu kavramın ortaya çıkması 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Bu kavramın günümüze ulaşma sürecinde öncelikle Aristo ve Platon tarafından kullanıldığı, ardından ise yapılandırmacı yaklaşımı temel alan günümüz öğretim programlarında yer aldığı görülmektedir (Çobanoğlu ve Yazıcı, 2017). Dünyanın birçok ülkesinde uzunca bir süredir kullanılmasına rağmen sınıf dışı eğitim ülkemiz için halen yeni bir kavram olarak nitelendirilebilir.
Sınıf dışı eğitim etkinlikleri öğrencilerin doğa ile bütünleşmelerini sağlarken aynı zamanda hayal dünyalarını da geliştirmektedir. Sınıf dışı eğitimin bu yönünün son yıllarda bilgisayar başında ve kapalı alanlarda fazla zaman geçirerek doğadan kopmaya başlayan çocuklar için alternatif bir çözüm yolu olduğu da söylenebilir. Fakat bu yolu benimseyecek ve öğrencilere aktaracak olan kişiler elbette öncelikle öğretmenlerdir. Alanyazın incelendiğinde, sınıf dışı öğretim ortamlarının öğretmenler tarafından genellikle çeşitli gerekçeler ile ihmal edildiği görülmektedir. Öğretmenler için çoğunlukla “korkutucu” bulunan sınıf dışı ortamların daha sevilen ve ilgi duyulan bir alan haline gelebilmesi için öncelikle öğretmenlerin bu çalışmaları yürütebilecek donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda sınıf dışı uygulamalı eğitici eğitimlerinin, alanında uzman ve literatüre hâkim eğitimciler tarafından gerçekleştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu etkinlik kapsamın uzmanlar tarafından sürdürülebilirlik, ekolojik okuryazarlık,

biyomimetik (biyomimikri), sıfır atık, küresel iklim değişikliği ve oryantiring boyutlarında uygulamalı ve teorik etkinlikler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu etkinlikler ile öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek, ufuklarını açacak tasarımlar ve fikirler oluşturmalarını sağlamak Hedeflenmiştir.

Etkinlik katılımcılarında aranacak olan kriterler aşağıda verilmiştir;
● Devlet veya özel yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinin okul öncesi, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenim görüyor olmak,
● Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
● ARBİS araştırmacı bilgi sistemine kayıtlı olmak,
● Genel not ortalamasının 2,5 ve üzeri olması,
● Daha önce herhangi bir kurumdan sınıf dışı eğitime yönelik bir eğitim almamış olmak,
● Projeye seçilmeleri dahilinde proje tarihleri boyunca tüm etkinliklere devamsızlık yapmayacak şekilde katılmayı taahhüt ediyor olmak,
● Tütün ürünleri başta olmak üzere, bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanmıyor olmak.
Etkinliğin Samsun ili Canik ilçesinde yer alan Namiye-Mümin Erol Orman Okulunda ve yüzyüze yapılması planlanmaktadır. Eğitime cinsiyet ve branş dağılımlarının eşit olması koşulu gözetilerek farklı branşlardan 12 kadın ve 12 erkek öğretmen adayı olmak üzere toplam 24 öğretmen adayı kabul edilecektir.

DÜZENLEME KURULU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF OMCA ÇOBANOĞLU- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. MUTLUNİSA ÜNALDI CORAL-MERSİN ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. AYKUT EMRE BOZDOĞAN- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. FATİH BEKTAŞ- TRABZON ÜNİVERSİTESİ