İÖK2017 Başvuru Alanlar

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2017 Başvuru alanları:

Erken Çocukluk Eğitimi

Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele

Eğitimde Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi

Köy Okullarında Eğitim

Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitimi

Spor Eğitimi

Erken Çocukluk Eğitimi

Bu kategori, 0-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan, bilgi ve becerilerini geliştirmede rol oynayan sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve toplum temelli modelleri kapsar. Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak uygun ortamların sağlanmasıyla yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı ve geliştirildiği uygulamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele

Üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve farklı okul türlerinde, ayrımcılıkla mücadele alanında öğrencilerin ve/veya eğitim çalışanlarının farkındalık, bilgi, beceri düzeylerinde ve/veya tutumlarında olumlu değişim yaratan örnekleri kapsar. Uygulama ya da materyal genel olarak ayrımcılıkla mücadele odaklı olabileceği gibi, bireylerin ve toplulukların belirli özellikleri temelinde karşılaştığı (ırk ve etnik köken, engellilik, renk, din ve inanç, dil, milliyet, siyasal görüş, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, medeni durum, sağlık, yaş, mülkiyet, yoksulluk vb.) spesifik ayrımcılık türleri ve durumlarıyla mücadeleye dönük olabilir.

Eğitimde Sosyal ve Duygusal Becerilerin Desteklenmesi

Değişen dünya koşullarında çocukların bugün ve gelecekte toplumsal sorunların çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çocukların kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için empati, yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk alma gibi sosyal ve duygusal beceriler konusunda desteklenmeleri önemlidir. Bu kategori, çocuklarda yukarıda söz edilen becerilerin desteklenmesine katkı sağlayan uygulama örneklerini kapsar. Çocukların bu becerileri kazanması ve hayata geçirmesi için yapılan uygulama örnekleri, okulun karar alma süreçlerinden fiziki yapısına, ders materyallerinden müfredata, okul bahçesindeki oyun alanın okulun çevresiyle kurulan ilişkilere, mülteci çocukların okula uyumundan öğrenci başarısını değerlendirmeye kadar uzanan geniş bir çerçevede olabilir.

Köy Okullarında Eğitim

Yasal olarak köy statüsündeki yerleşim birimlerinde (ya da 2012 Büyükşehir Yasası’ndan önce köy statüsünde olan mahallelerde) bulunan okullardan gelecek örnek uygulamaları içerir. Birleştirilmiş sınıflar için geliştirilmiş alternatif sınıf ve zaman yönetimi metotları, sınıf içi uygulamalar; köy okullarında sıkça rastlanan devamsızlık, eğitimden ayrılma, seçmeli ders öğretmenlerinin eksikliği, ders materyali eksikliği, okulun fiziksel şartlarının yetersizliği gibi sorunlara karşı geliştirilmiş örnek uygulamalar; köy okullarında eğitime dair var olan fırsatlardan (doğa içinde eğitim verme olanağı, sınıf mevcudunun azlığının öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimi kolaylaştırması, ailelerin okullara fiziksel yakınlığı vb.) üst düzeyde faydalanan uygulamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitimi

Sınıflarında göçmen ve mülteci öğrenci olan öğretmen sayısının hızla arttığı bu günlerde, öğretmenlerin çok kültürlü okullarda, hem Türkiyeli hem de göçmen ve mülteci öğrencilerin eğitimini iyileştirmek adına yaptıkları sınıf içi/sınıf dışı uygulamalar bu kategoride değerlendirilecektir. Bu bağlamda, öğrencilerin akademik başarılarını ve yetilerini arttırmaya yönelik uygulamaların (örneğin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, anadili Türkçe olmayan öğrenciler için öğrenme süreçlerinin planlanması, travma teşhisi ve travma yaşamış çocuklara yönelik öğretme yöntemleri, farklılaştırılmış öğretim planları) yanı sıra farklı etnik köken ve kültürden gelen öğrencilerin bir arada yaşama becerilerini arttırmaya yönelik kapsayıcı eğitim, demokratik ve katılımcı sınıf yönetimi, çatışma çözümü, farklılıklara saygı gibi beceriler sağlamayı hedefleyen uygulamalar da değerlendirilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor

Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde beden eğitimi ve spor öğrenimini iyileştiren sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları kapsar.

http://egitimdeiyiornekler.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here