İLKÖĞRETİM OKULLARI 5. SINIFLAR ARASI MATEMATİK ve BİLGİ YARIŞMASI

KONU
Madde 1. İlköğretim Okulları 5.Sınıflar Arası Matematik ve Bilgi yarışması şartnamesi.
 
AMAÇ
Madde  2.  Bu  yarışmada  ilköğretim  çağındaki  öğrencilerin  Matematik  bilgisini  ölçmenin  yanında mantık,  akıl  yürütme  ve
yorum  gücünü  ölçmek  amaçlanmaktadır.  Ayrıca  Türkçe,  Sosyal  Bilgiler,  Fen  ve  Teknoloji  alanında  öğrencilerin
performanslarının arttırılması ve en önemlisi Matematik dalının sevdirilmesi ve eğitim-öğretim seviyelerinin gelişimine katkıda
bulunarak bilimsel düşünce alışkanlığının kazandırılması amaçlanmıştır.
 
KAPSAM VE DAYANAK
Madde 3. Bu şartname, Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu tarafından ilköğretim okulları arasında düzenlenen 5.Sınıflar
Matematik ve Bilgi yarışması’nın, kural, yöntem ve değerlendirilmesini kapsar. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim
kurumları  Sosyal  etkinlikler  yönetmeliğinin  22.maddesinde  belirtilen  esaslar  çerçevesinde  düzenlenmekte  olup  beceri
yarışmalarıyla destelenmektedir.
 
KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR
Madde 4. 
a.Bu yarışmaya Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçesindeki tüm ilköğretim okullarının 5. sınıf öğrencileri katılabilirler.
b.Bir  ilköğretim  okulundaki  5.sınıfların  her  şubesinden  5’er  öğrenci  yarışmaya  katılabilir.  Daha  az  sayıda  öğrenciyle
yarışmaya katılmak mümkündür.
c.Başvurular,  öğrencilerin  okul  idareleri  tarafından  www.sehzadekoleji.com  ya  da  www.sehzadeyarisma.com  internet
adresinden online olarak yapılacak ve Sınav Giriş Belgesi çıktısı onaylanacaktır.
d.yarışmaya Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu’na devam eden öğrenciler katılamayacaktır. 
e. Sınava girecek öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesini sınav esnasında yanlarında bulunduracaklardır. 
f.yarışma ödüllü olup katılım ücretsizdir. 
 
YARIŞMAYA BAŞVURU
Madde 5. yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler www.sehzadekoleji.com ya da www.sehzadeyarisma.com internet adresinde
5.Sınıflar Matematik ve Bilgi yarışması bölümüne girip Başvuru Formu’nu dolduracaklar ve Sınav Giriş Belgesi çıktısı
alarak okul idaresine onaylattıktan sonra Başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
 
yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2012 Cuma günüdür.
 
YARIŞMA TARİHİ VE SAATİ 
Madde 6. yarışma 28 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 11.30’da tek seans olarak yapılacaktır. 
Ancak, yarışmaya katılacak olan öğrencilerin en geç saat 11.00’da yarışma yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav
başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen öğrenci sınava kabul edilecektir. Sonra gelenler sınava alınmayacaklardır. Geç
kalan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 
YARIŞMA YERİ
Madde 7. Başvurular internetten yapılacağı için sınav salonlarına yerleşim bilgisayar yardımıyla anında yapılacak ve Başvuru
esnasında  yarışmacının  hangi  salonda  ve  sırada  sınava  gireceği  sınav  giriş  belgesinde  yazılı  olarak  bulunacaktır.  5.sınıf
öğrencileri  Özel  Şehzade  Mehmet  İlköğretim  Okulu’nda  (Güzelyurt  Mah.  19  Mayıs  Bulvarı  No:2  MANĠSA)  yarışmaya
gireceklerdir. 
 
YARIŞMA ŞEKLİ
Madde 8. Bu yarışma, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin müfredatlarını kapsayan her dersten
20’şer  olmak  üzere  toplam  80  adet  çoktan  seçmeli  sorudan  oluşmaktadır.  Benzer  yarışmalarda  olduğu  gibi  4  şıklı  ve  3
yanlış 1 doğruyu götürecektir. Sınav süresi 100 dakikadır. A ve B şeklinde iki farklı soru kitapçığı olacaktır. 
 
YARIŞMA JÜRİSİ, DANIŞMA KURULU ve YÜRÜTME KURULU 
Madde 9.yarışma jürisi ve yürütme kurulu, aşağıda adı geçen akademisyen ve öğretmenlerden oluşmaktadır.
Doç. Dr. Mustafa KAZAZ 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOCAYĠĞĠT
Emrah TÜRKMEN (Matematik Öğretmeni)
Ahmet SEZEN (Matematik Öğretmeni)
H.Hüseyin DORUK(Matematik Öğretmeni)
Mehmet İlker SAYDAN (Sınıf Öğretmeni)
Mustafa KAYA (Sınıf Öğretmeni)
 
DEĞERLENDİRME
Madde 10. 5.sınıf kategorisinde değerlendirme yapılacak ve toplamda 25 öğrenci ve sınıf öğretmenleri ödüllendirilecektir.
Okullar sıralaması toplam puana göre ilk üç dereceye giren okullar ödüllendirilecektir. yarışmaya katılım okul mevcutlarına
göre  faklılık gösterebileceğinden aynı okuldan yarışmaya katılan en yüksek puanı alan 10 öğrencinin  toplam puanı  ile
okullar sıralaması yapılacaktır. Okul puanını artırmak için en az 10 öğrenciyle katılmak okul için avantaj sağlayacaktır.
  
ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ VE YARIŞMA TAKVİMİ
Madde 11. Ödül Töreni, 4 Mayıs 2012 Perşembe günü Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilecektir.