Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
Genç Kalemler Hikâye Yarışması
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Genç Kalemler Hikâye Yarışması
  Genç Kalemler Hikâye Yarışması

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
  GENÇ KALEMLER
  HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Hikâye Yarışması

  GİRİŞ
  Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi; kendi kültürel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, geleneksel sanat dallarımız hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi için çok önemlidir. Bu amaçla daha fazla gence bu faaliyetlere katılma imkânının sağlanması, yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve sanatçı duyarlılığına sahip bireyler yetiştirilmesi için yapılan çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, yüzyıllardır Anadolu’da süregelen sanatlarımız ve kültürel değerlerimizin unutulmaması, gençlerimizin kültürümüze daha fazla ilgi göstermesinin sağlanması için yapılan çalışmaların arttırılması bir zorunluluktur.
  Dolayısıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkânları hazırlamak gerekmektedir.
  Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluşturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve kültürel değerlere duyarlılığı, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. Ülkemizin bu yapıyı oluşturmasının yolu ise gençlerden geçmektedir.
  3/6/2011 tarih ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak, bilim, sanat ve kültürel alanlara gençlerin ilgisini arttırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu faaliyetleri desteklemek amaç edinilmiştir.
  Bu kapsamda, düzenlenecek olan bu yarışma ile gençlerimizin özgün eserler ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerimize dayalı hikâyeleri edebiyatımıza kazandırmalarına ortam hazırlanmaktadır.

  AMAÇ

  • Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
  • Hikâyeciliğin genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
  • Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin hikâyelerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
  • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
  • Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
  • Gençlerin hikâye yoluyla, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerleri tanıyıp benimsemesine katkıda bulunmak,
  • Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
  • Nesiller arası köprülerin kurulmasını sağlamak,
  • Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
  • Dil şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.

  KONU BAŞLIKLARI

  • EMPATİ
  • HOŞGÖRÜ
  • ŞÜKÜR
  • SAYGI
  • SABIR
  • VEFA

  KATEGORİLER

  Genç Kalemler Hikâye Yarışması iki kategori halinde düzenlenecektir.

  • 1. Kategori:
  Ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler ve 14- 19 yaş arası (19 dahil) hikâyeye ilgi duyan bütün gençler katılabilir.

  • 2. Kategori:
  20-29 yaş arası (29 dahil) gençler katılabilir.

  YÖNTEM
  • Yarışma Seçici Kurulu tarafından her bir kategoride ilk üçe giren eserler ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan her bir kategori için ilk beş eser ilan edilecektir.

  KATILIM ŞARTLARI

  1) Yarışmaya ülke genelinde ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler ile üniversitede okuyan öğrenciler ve hikâyeye ilgi duyan bütün gençler katılabilir.
  2) Yarışmaya girecek hikâyelerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
  3) Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
  4) Her bir katılımcı hikâye yarışmasına bir hikâye ile katılabilir.
  5) Katılımcı, kimliğinin bir fotokopisini, doğruluk beyanını, başvuru formu ile birlikte bir adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak, hikâyenin yer aldığı ve üzerinde sadece rumuzunun yazılı olduğu büyük zarfın içine koyacaktır.
  6) Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
  7) Hikâye bilgisayarda, arial yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyutundaki ölçülerle en fazla 10 sayfa uzunluğunu geçmemelidir.
  8) Yayınlanmaya değer hikâyeler daha sonra kitap şeklinde basılacağı için Word formatında hazırlanmış üç çıktı ile birlikte CD’ye yüklenmiş olarak gönderilmelidir.
  9) Yarışmaya katılacaklar, hikâyelerini bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine 22/11/2013 tarihi saat 18:00’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  10) Yarışmaya katılmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine teslim edilen/gönderilen hikâyeler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.

  11) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
  12) Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer hikâyeler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
  13) Yarışmacılar katılacağı kategoriyi, rumuzlarını ve e-posta adreslerini teslim edecekleri/gönderecekleri büyük zarfın üzerine yazmalıdırlar.
  14) Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri hikâyelerin alıntı veya kopya olmadığına, hikâyeleri başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerine ilişkin doğruluk beyanını mutlaka imzalamış olmaları gerekmektedir. Doğruluk beyanını imzalamamış yarışmacının eseri yarışmaya alınmayacaktır.
  15) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
  16) Yarışma sonuçları www.gsb.gov.tr web sitesinde açıklanacak olup, ödüller Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir. Dereceye giren yarışmacıların ödül töreni için geliş – gidiş ve konaklama giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanacaktır.
  17) Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
  18) Gençlik ve Spor Bakanlığı yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  19) Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

  YARIŞMANIN DUYURULMASI
  Yarışma;
  • Gençlik ve Spor Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının (e-okul sistemi dahil), ülke genelindeki ortaöğretim kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının, gençlik merkezlerinin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin, tüm Valiliklerin ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde ve hizmet binalarında yarışma afişleri ve el broşürleri yoluyla,
  • Yerel ve ulusal dergi, gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla,
  • www.gsb.gov.tr web sitesinde,
  • Gençlik Spor Dergisinde duyurulacaktır.

  BAŞVURULAR

  Yarışmacı, kimlik fotokopisinin, bir adet fotoğrafın, başvuru formunun, imzalanmış doğruluk beyanının, katılım şartlarına uygun Word formatında hazırlanmış üç çıktı ile birlikte CD’ye yüklenmiş hikâye kopyasının, üzerinde sadece rumuzunun, katılacağı kategorinin ve e-posta adresinin yazılı olduğu zarfa koyarak, bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine 22/11/2013 tarih saat 18:00’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  BAŞVURU ADRESİ

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kalemler Hikâye Yarışması
  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
  Sorularınız için e-posta adresi: genckalemler@gsb.gov.tr
  Başvuru formu belgesi ve doğruluk beyanı, www.gsb.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

  YARIŞMA SECİÇİ KURULU
  • Beşir AYVAZOĞLU
  • Prof. Dr. Yakup ÇELİK
  • Doğan HIZLAN
  • Cemil KAVUKÇU
  • Prof. Dr. İskender PALA
  • Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK
  • Sadık YALSIZUÇANLAR

  olmak üzere 7 üyeden oluşur. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
  DEĞERLENDİRME
  Kurul tarafından her bir kategoride ilk üçe giren eserler ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan her bir kategori için ilk beş eser ilan edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.
  • Özgünlük
  • Kurgu
  • Üslup
  • Türkçe’nin doğru kullanılması
  • 2013 yılı konu başlıklarından en az birinin işlenmiş olması

  SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
  Sonuçlar www.gsb.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

  ÖDÜLLER
  Birinci kategoride dereceye girenler

  Birinci : Dizüstü Bilgisayar
  İkinci : Akıllı Cep Telefonu
  Üçüncü: Tablet Bilgisayar

  İkinci kategoride dereceye girenler

  Birinci : Dizüstü Bilgisayar
  İkinci : Akıllı Cep Telefonu
  Üçüncü: Tablet Bilgisayar

  Mansiyon Ödülleri

  Her kategoride beşer eser 1 adet dijital fotoğraf makinesi ile ödüllendirilecektir.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
  Adres: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:4 Altındağ / ANKARA
  Telefon: 0 312 596 67 44-69-57
  Faks: 0 312 596 67 99
  İnternet Adresi: www.gsb.gov.tr

  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
  GENÇ KALAMLER HİKÂYE YARIŞMASININ SÜRECİ
  Yarışma Duyurusunun Yapılması 03/06/2013
  Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih 22/11/2013
  Eserlerin Yarışma Seçici Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi İçin Son Tarih 20/12/2013
  Ödül Töreni 27/12/2013

  Etiketler :

  BENZER HABERLER

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1. Eurodesk Uluslararası Kısa Film Yarışması

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1...

  1. EURODESK ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI’ nın amacı kısa film üretimine destek olmak, üretilen kısa filmlerin seyircisi ile buluşmasını sağlamak, Türk kısa filmcilerin ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok ve daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmak ve Avrupa Birliği’nde gençlik çalışmalarına destek vererek Eurodesk faaliyetlerini yaygılaştırmaktır. Yarışma, Nevşehir...

  TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU

  TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU

  Sayın Akademisyen, Sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak arttırabilen bir TÜRKİYE oluşturmak bu ülke vatandaşı olan herkesin vazifesidir. Bir ülkede ekonomik büyümenin sürekliliği o ülkenin teknoloji üretimine bağlıdır. Teknoloji üretimi; ülkelerin tasarım, yenilik, AR-GE çalışmaları, maddi kaynak gibi birçok etkiye...

  “Tabiatın Kalbi Bolu” Fotoğraf Yarışması

  “Tabiatın Kalbi Bolu” Fotoğraf Yarışması...

  T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI “Tabiatın Kalbi Bolu” Fotoğraf Yarışması Amaç ve Kapsam Yarışma, her mevsim doğanın renklerinin güzelliğiyle tanınan Bolu, doğal ve estetik değerlerinin farklı bakış açıları ve sanatsal yorumlarla ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalışma alanı,...

  Yeşilyurt Belediyesi Kurumsal Logo Tasarım Yarışması

  Yeşilyurt Belediyesi Kurumsal Logo Tasar...

  YEŞİLYURT BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONUSU VE AMAÇ Yarışmanın konusu, 30 Mart 2014 Türkiye Yerel Yönetim Seçimleri ile birlikte büyükşehir olan Malatya’nın Merkez Yeşilyurt ilçesinin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve sanayideki gücü, doğal güzellikleri ile ilçemizin gelecek potansiyelini ve dinamizmini yansıtan, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı...

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

  Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL) MASCIL, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. 13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sorgulamaya-araştırmaya dayalı bilim öğretiminin (IBST) ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yaygın olarak kullanımını teşvik etmektir. Bu amaçla hizmet öncesi öğretmen adaylarına ve hizmet...

  YORUMLAR
  Bu Habere 1 Yorum Yapılmıştır.
  • kübra
   24 Eylül 2013 15:27

   katılıyorum ve birinci olmaya geliyorum

  logistics kampi yakın yaşam