Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
 » 
Bu Benim Eserim 2013 Klavuzu
a aa
 • FaceBook ta paylaş
 • Bu Benim Eserim 2013 Klavuzu
  Bu Benim Eserim 2013 Klavuzu

  İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK ve FENBİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU

  Dün olduğu gibi bugün de insanlığın çağlar boyunca özlemini çektiği barışı, refahı ve
  sosyal adaleti sağlamanın yolu eğitimden geçmektedir. Yaşadığımız yüzyıl “Bilgi Çağı, Bilimsel
  ve Teknolojik Devrim Çağı, Bilişim Çağı” gibi ifadelerle adlandırılmakta, bilgi ve teknoloji
  toplumu olma yolunda ülkeler arasındaki yarış artan bir hızla devam etmektedir.
  21. yüzyılın öğrenci profili; bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı,
  sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim
  kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen insanlığın
  ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın ve yaşam boyu öğrenmeyi
  benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır.
  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması “Bu Benim
  Eserim” kurumsallaşma yolunda önemli aşamaları başarıyla geçmiş, tanınan, sürekliliği olan ve
  hatta “marka” haline gelen bir çalışma olmuştur.
  Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine
  Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  tarafından koordine edilmektedir.
  Bu projenin; insan yetiştirme kapasitemizin gelişmesi bakımından ülkemizin ihtiyaç
  duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek yolundaki çabalara değerli katkılar sağlayacağı inancıyla
  çalışmalara katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını kutlar, başarılar
  dileriz.

  GENEL BİLGİLER
  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza
  sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak ülke
  genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
  sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
  desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla ‘Bu Benim Eserim’
  İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması
  gerçekleştirilmektedir.
  Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği
  protokolü gereğince öğrenci projelerinin değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından
  oluşturulan bilim kurulları tarafından yürütülmektedir.
  Proje çalışması ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak
  gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları
  projeler ile çalışmaya katılabilmektedir. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi
  aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir
  ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.
  Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi
  Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim
  müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İÇG tarafından yapılmaktadır. İÇG tarafından
  onaylanan projeler bir sonraki aşama olan BÇG değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve
  Bölge Çalışma Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler
  önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. İl ve Bölge Çalışma
  Gruplarının değerlendirme aşamaları tamamen internet üzerinden elektronik ortamda
  gerçekleştirilmektedir.
  İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları BBK
  teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı
  akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar üzerinden
  incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. BBK, bölge
  sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri
  belirlemektedir.
  Her yıl 12 bölge merkezinden toplam 100 proje Ankara’da yapılacak final
  sergisine davet edilmektedir. Final sergisine katılan projeler TÜBİTAK tarafından
  oluşturulan MBK tarafından değerlendirilmekte ve ilk 50 ve ikinci 50’ye kalan projeler
  belirlenmektedir. Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler
  ödüllendirilmektedir.

  Proje çalışması kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 78.887 proje
  başvurusu yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2004-2013 yılları arasında
  yaklaşık 334.121 proje ve bunları hazırlayan 400.000 öğrencimiz bilimsel bir projenin
  hazırlanması konusunda çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş ve bunları raporlaştırmıştır.

  İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
  IX. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI
  BU BENİM ESERİM
  1.ÇALIŞMANIN AMACI
  Bu çalışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek,
  bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli
  çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı
  artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
  sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
  desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.
  2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
   Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa
  teşvik etmek,
   Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
  hazırlamak,
   Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak
  bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
   Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
  ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
  3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI
  Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim
  kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak
  gerçekleştirilecektir.
  4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
   Bu çalışmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ülke genelinde tüm ilköğretim
  kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
   Projeler İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve
  konularla ilgili yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar
  müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve
  tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
  etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacak, araştırma projeleri
  değerlendirilecektir.
   BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir
  şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
   Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje
  hazırlayabileceklerdir.
   Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen
  seçeceklerdir.
   Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.
   Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje
  ile çalışmaya katılabilirler.
   Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki
  öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
   Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
   BBE proje çalışmasına başvuran projeler, 23 Eylül 2013 – 09 Mayıs 2014
  tarihleri arasında ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya katılamazlar.
  Katılanlar hangi aşamada olursa olsun elenecektir.
   Proje başvuruları, 23 Eylül 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
  Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
   Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca
  internet üzerinden ulaşılabilecektir. Proje başvuru işlemleri internet ortamında
  yapılacaktır.
   Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu
  doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda
  gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır.
   Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul
  müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
   Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
   Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile danışman öğretmeni arasında birinci
  derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
   İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile
  danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
   İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje
  Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev
  alamazlar.

   Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin
  bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması
  durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak
  görev alabilirler.
   Danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan
  öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
   Proje bankasında arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir.
   Proje son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 tarihinden sonra proje başvuru
  formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
   Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması
  zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması
  veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun
  Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu’na
  bildirilmesi zorunludur. MYK’nın kararı geçerli olacaktır.
   Bölge ve final sergisine katılan;
  – öğrencilerin yol ücretleri,
  – danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
  – il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük
  yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
  – Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi
  bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG
  Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
  – İaşe ve ibate için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve ücret
  ödenmeyecektir. Bölge ve final sergisi dışındaki günlere ait harcırahlar
  bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.
   Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından
  hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya
  da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (bkz. sayfa 29) aykırı davranıldığı tespit
  edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer
  hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri
  alınacaktır.
  5. UYGULAMA SÜRESİ
  Çalışma, eğitim-öğretim yılı başında başlar ve o yıla ait uygulama takvimi
  doğrultusunda gerçekleştirilir.
  2013–2014 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX.
  Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve
  bunlara bağlı iller olmak üzere ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının
  (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.
  Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinde başlayıp 17 Ocak 2014 tarihinde sona
  erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular
  http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer
  almaktadır.
  6. PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
  İl ve bölge merkezlerinde yapılacak değerlendirme işlemleri internet ortamında
  gerçekleştirilecektir.
   Başvurular, İÇG tarafından incelenerek, değerlendirme sonucunda uygun
  bulunan projeler elektronik ortamda BÇG onayına sunulacaktır.
   BÇG tarafından onaylanan projeler elektronik ortamda projenin bir üst
  değerlendirmesini yapacak olan BBK’ya sunulacaktır.
   BBK’lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisine katılmasını uygun
  buldukları projeleri belirler. Belirlenen projeler bölge merkezlerinde
  sergilenecektir.
   BBK’lar ayrıca bölge sergisine katılan projeler içinden değerlendirme
  yaparak TEG Müdürlüğü tarafından belirlenen bölge kontenjanlarına göre
  Ankara’daki final sergisine katılacak projeleri tespit edecektir.
   BBK ve MBK üyeleri proje değerlendirmelerini öğretmen ve öğrencilerle
  görüşmeler yoluyla yapmaktadır. Öğrenciler projelerin
  değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo
  vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. Bölge
  koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum
  yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
   Final sergisine katılan projeler, MBK tarafından yapılan nihai
  değerlendirme sonucunda ödüllendirilecektir.
  SONUÇLARIN DUYURULMASI
  Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler, il düzeyindeki proje
  değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet sayfasından, değerlendirmenin
  bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını ise illerinin
  bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
  Ayrıca bütün değerlendirmeler (il ve bölge düzeyinde) sona erdikten itibaren
  danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik
  no ve Proje No” ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilirler.

  “BU BENİM ESERİM” PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ
  Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca
  Değerlendirilmesi
  (27 Ocak-14 Şubat 2014)
  Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca
  Değerlendirilmesi
  (17 Şubat- 21 Şubat 2014)
  Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
  (06-07 Mayıs 2014)
  Ödül Töreni
  (08 Mayıs 2014)
  Başvuru Formunun Doldurulması
  (23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014)
  Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine
  Katılacak Projelerin Belirlenmesi
  (08-09-10 Nisan 2014)
  Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesi
  ve Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi
  (24 Şubat-14 Mart 2014)
  Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince
  Onaylanması
  (En son onaylama tarihi 24 Ocak 2014)
  Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG
  Müdürlüğüne Gönderilmesi
  (09-31 Mayıs 2014)

  UYGULAMA BASAMAKLARI
  1. Proje Başvuru Formunun Doldurulması
  Proje başvuruları, 23 Eylül 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
  Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  Projeler bu tarihler arasında tamamlanacak ve proje bilgileri, proje internet
  sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacak
  http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresindeki başvuru formuna
  kaydedilecektir.
  Lütfen Dikkat!
   Proje No: İlk başvuruda proje numarası boş bırakılarak giriş yapılacaktır. Proje
  kaydedildiği anda sistem tarafından otomatik olarak bir proje numarası
  verilecektir. Proje ile ilgili güncellemelerde ilk proje numarası kullanılacaktır. Yeni
  proje girişlerinde, öğretmenin danışmanlık yaptığı ilk Projenin Numarası
  kullanılarak giriş yapılabilecektir. Bundan dolayı sistem tarafından verilen proje
  numaraları unutulmamalı ve saklanmalıdır.
   Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde, danışman öğretmeninin T.C Kimlik
  Numarası ve proje numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve
  istenilen değişiklikler başvuru süresi içinde yapılabilecektir.
   Proje başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulmasından danışman öğretmeni
  sorumludur.
  2. Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması-Kurum Onay İşlemleri
  Okul müdürlükleri, proje başvuru formlarını başka proje girişi olmayacağından
  emin olduktan sonra (en son tarih) 24 Ocak 2014 tarihine kadar onaylayabileceklerdir.
  Onay işlemleri için proje internet sayfasında http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/
  yer alan “Kurum/Okul Onay İşlemleri” bağlantısı kullanılacaktır.
  Okul müdürlükleri, Kurum/Okul Onay İşlemleri sayfasında kurum kodu ve
  şifresini (okulun kendisinin belirlediği ve bulunduğu ilin MEBBİS biriminden
  alacaığı en fazla 10 karakteri geçmeyen şifre) girerek kurum/okulundan yapılan proje
  başvurularının listesine ulaşabileceklerdir. Okul müdürlükleri, başvuru formlarındaki
  bilgilerde herhangi bir eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra
  onay işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
  Lütfen Dikkat !
  17 Ocak 2014 (saat 17.00) tarihinden sonra proje başvuru formu üzerinde
  hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Proje başvurusu ve değerlendirme işlemleri
  tamamen internet ortamında gerçekleştirildiğinden, projeyi hazırlayanlar ya da okul
  tarafından herhangi bir çıktı alınması gerekmemektedir. Ancak projeyi hazırlayanlar
  ya da okul, bilgi amaçlı proje ile ilgili bilgileri elektronik ortamda muhafaza edebilir.
  3. Projelerin İl Düzeyinde İÇG tarafından Değerlendirilmesi
  İÇG, başvuruların tamamlanmasının ardından 27 Ocak-14 Şubat 2014 tarihleri
  arasında ilden yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesini ve onay işlemlerini,
  belirlenen ölçütler doğrultusunda internet üzerinden yapacaklardır. Onaylanan projelerin
  listesi 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren il millî eğitim müdürlüklerinin internet
  sayfasında ilan edilecektir.
  4. Projelerin Bölge Düzeyinde BÇG tarafından Değerlendirilmesi
  BÇG, kendilerine bağlı illerdeki il çalışma gruplarının onayladığı projeleri 17-21
  Şubat 2014 tarihleri arasında internet üzerinden değerlendirerek onay işlemlerini
  gerçekleştirecektir. Onaylanan projelerin listesi, 24 Şubat 2014 tarihinden itibaren bölge
  merkezi olan il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfasında ilan edilecektir.
  5. Projelerin Bölge Bilim Kurulu (BBK) tarafından Değerlendirilmesi
  BBK, 24 Şubat – 14 Mart 2014 tarihleri arasında projeleri internet üzerinden
  değerlendirerek bölge sergisine katılacakları belirleyeceklerdir.
  BBK değerlendirme sonuçları, bölge merkezi olan ilin internet sayfasından 17
  Mart 2014 tarihinden itibaren ilan edilecektir.
  Sergi tarihleri ilgililere, bölge merkezindeki bölge koordinatörü tarafından
  duyurulacaktır.
  6. Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin
  Belirlenmesi
  12 Bölge Merkezinde 08-10 Nisan 2014 tarihlerinde bölge sergileri
  düzenlenecektir. Sergi esnasında BBK üyeleri, proje değerlendirmelerini görüşmeler
  yoluyla yapacaklardır. Öğrenciler, projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere
  fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum
  hazırlayacaktır. Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum
  yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
  BBK, bölge merkezlerinde yapılacak sergi sonunda Temel Eğitim Genel
  Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjan doğrultusunda Ankara’da yapılacak
  final sergisine katılması uygun bulunan projeleri belirleyecektir.
  Bölge sergilerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende, bölge
  sergisine katılan tüm proje sahiplerine bölge merkezi il tarafından hazırlanarak “Katılım
  Belgesi” verilecektir.
  7. Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
  BBK tarafından belirlenip Ankara’ya gönderilen projeler için 06 – 07 Mayıs 2014
  tarihleri arasında final sergisi düzenlenecektir. Sergiye katılacak proje sahibi öğrenci ve
  danışman öğretmenler Ankara’ya davet edilecektir.
  Ankara’da, TÜBİTAK MBK tarafından projelerin nihaî değerlendirmesi
  yapılacaktır.
  8. Ödül Töreni
  Final sergisi sonunda 08 Mayıs 2014 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir.
  Düzenlenen törende öğrencilere ve danışman öğretmenlere ödülleri ve katılım belgeleri
  verilecektir.

  PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
  Projelerin değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılacaktır.
  Verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.
  İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
   Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
  etkinlikler olmaması,
   Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
   Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
   Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık
  anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
   Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
  ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
   Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
   Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
   Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
  Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
   Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
  etkinlikler olmaması,
   Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
  ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
   Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında
  bütünsellik olması,
   Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
   Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
   Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
   Kaynakların belirtilmesi,
   Uygulanabilirliği,
   Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
   Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
  Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
   Özgünlük ve yaratıcılık,
   Kullanılan bilimsel yöntem,
   Tutarlılık ve katkı,
   Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
   Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
   Kaynakların belirtilmesi,
   Sonuç ve açıklık,
   Özümseme ve hâkimiyet,
   Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.

  PROJE NEDİR?
  Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen,
  birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde
  edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama,
  elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup
  olmadığının araştırılması söz konusudur (TÜBİTAK-Proje Yarışmaları Kitapçığı 2010,
  Proje Rehberi, s:18)
  Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda
  dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından
  yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.
  Proje konusunu belirlerken proje internet sayfasında yer alan Proje Bankasını
  incelemek, sizin çalışmanızın özgün olup olmadığını, daha önce benzer projelerin yapılıp
  yapılmadığını öğrenmenizi sağlayacaktır. Proje bankası daha önce yapılmış çalışmalara
  ulaşılabilen bir arama motoru niteliği taşımaktadır.
  PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
  Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi
  gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için
  kullanılan deneysel bir süreçtir.
  Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem
  kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir öğeyi başka bir öğenin
  “nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
  Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu
  belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve
  değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

  Bilimsel Yöntemin Adımları
  1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman
  başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
  Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.
  Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar
  arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.
  2. Konuyla İlgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan
  bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden
  yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz,
  bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir
  araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal
  toplanabilir.
  3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana
  geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir.
  “Eğer…….(ben bunu yaparsam)………..,(sonra)……..(bu)………….(olur)”
  Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak
  biçimde oluşturmalısınız.
  Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı,
  hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da
  tanımlanmalıdır.
  Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı
  vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri
  tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.
  Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere
  ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
  4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu
  yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir
  şekilde yapılması çok önemlidir.
  Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm
  koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu
  ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer
  tekrarlamalısınız.
  5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken
  ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı
  olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.
  Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle
  durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru
  olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları
  gerekebilir.
  6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir
  raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun
  benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide
  yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

  GÜVENLİK UYARILARI
  Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir.
  Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul
  edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
   Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler
  değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
   Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik (zehirli),
  kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında
  tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
   Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde
  öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri
  gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:
  a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)
  b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
  c) Hücre ve doku kültürleri,
  d) Mikroorganizmalar,
  e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
  Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara
  uymak zorunludur.
  a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını,
  herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma
  dâhil) gerektiren;
  b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif,
  toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki
  özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği;
  c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet
  çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden
  deneyleri içeren projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında
  gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli
  fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya
  da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.
  Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun
  üretim-bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka
  belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle
  olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren
  projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına
  aittir.
   İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki
  kurallara uymak zorundadır.
  İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile
  önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler
  yapılmamalıdır.
  İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:
  a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri
  rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
  b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin
  ölçülmesi,
  c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan
  DNA analizi deneyleri.
  Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak
  kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek
  olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden
  alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.
   İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar
  gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu
  olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki
  projeler kabul edilmeyecektir.
  Lütfen Dikkat!
  Proje uygulama süreci boyunca, başvuru kılavuzunda belirtilen
  hususlara uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun
  proje çalışmasından çıkarılacaktır.
  Proje çalışmaları esnasında öngörülmeyen hususlarda Temel Eğitim
  Genel Müdürlüğü Merkez Proje Yürütme Ekibinin alacağı kararlar
  geçerli olacaktır.

  PROJE İNTERNET SAYFASI
  Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren yapılacaktır. Proje çalışmasıyla ilgili
  ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ adresindeki proje
  internet sayfasında yer almaktadır. Proje internet sayfasına http://tegm.meb.gov.tr adresindeki
  “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması-Bu Benim
  Eserim” linklerinden de erişim mümkün olacaktır
  Proje internet sayfasında; proje başvuru işlemleri hakkında bilgi sunmak amacıyla proje
  kılavuzu, örnek proje başvuru formları, önceki yıllarda final sergisine katılan projelere ait
  bilgilerin yer aldığı kataloglar, bölge sergilerine katılmış projelerin bilgilerinin yer aldığı proje
  bankası ve duyurular, önceki yıllarda yapılan final sergilerine ve ödül törenlerine ait fotoğraflar
  ve görüntüler bulunmaktadır.
  Proje internet sayfasında ayrıca Proje Başvuru İşlemleri, Kurum/Okul Onay
  İşlemleri, il çalışma grubunun kullanacağı İl Çalışma Grubu Onay İşlemleri ve bölge çalışma
  grubunun kullanacağı Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri, Bölge Bilim Kurullarının
  kullanacağıBölge Bilim Kurulu Onay İşlemleri bağlantıları yer almaktadır.

  PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ
  Proje internet sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısından başvuru ekranına
  ulaşılabilecektir. Bu ekranda;
  Onay Kodu: Sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla sayfa her açıldığında otomatik
  olarak oluşturulan bir numara yer alacaktır. Bu numara sürekli değişeceğinden saklanması ya da
  kaydedilmesi zorunlu değildir. Sistem tarafından oluşturulan Onay Kodu ilgili boşluğa
  yazılacaktır. Sayfaya yeniden girildiğinde bu kod değişeceğinden yazılırken kontrol edilmelidir.
  Öğretmen T.C. Kimlik No: Proje başvuru formu danışman öğretmen tarafından
  doldurulacağından bu bölüme danışman öğretmenin T.C. Kimlik Numarası girilecektir.
  Lütfen Dikkat!
  İlk başvuruda proje numarası boş bırakılarak giriş yapılacaktır. Proje kaydedildiği
  anda sistem tarafından otomatik olarak bir proje numarası verilecektir. Proje ile ilgili
  güncellemelerde ilk proje numarası kullanılacaktır. Yeni proje girişlerinde, öğretmenin
  danışmanlık yaptığı ilk projenin numarası kullanılarak giriş yapılabilecektir. Bundan dolayı
  sistem tarafından verilen proje numaraları unutulmamalı ve saklanmalıdır.
  İlgili bölümler doldurulmadan önce, proje kılavuzu mutlaka incelenmelidir. Proje başvuru
  formuna giriş yapabilmek için “Kılavuzu Okudum” kutucuğu işaretlendikten sonra aktif hale
  gelen Giriş butonu tıklanarak başvuru formuna giriş yapılacaktır.

  PROJE BAŞVURU FORMU
  Proje başvuruları 23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler
  projelerini bu tarihler arasında hazırlayacaklar, tamamlanan projeler danışman öğretmen
  tarafından başvuru formuna kaydedilecektir.
  23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında formda değişiklik yapılmak istendiğinde
  danışman öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası ve kaydetme işleminden sonra sistem tarafından
  otomatik olarak oluşturulan proje numarası kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve
  istenilen değişiklikler yapılabilecektir.
  1. Bölüm: Proje Danışman Öğretmenine ve Okuluna Ait Bilgiler
  Proje danışman öğretmen ve okuluna ait bilgiler T.C. Kimlik Numarası ile giriş
  yapıldığında MEBBİS kayıtlarında olduğu biçimiyle otomatik olarak formda yer alacaktır.
  Bilgileri MEBBİS kayıtlarında yer almayan danışman öğretmenlerin (özel okullarda
  görevli öğretmenler ve ücretli öğretmenler) bilgileri kendileri tarafından doldurulacaktır.
  Ayrıca MEBBİS kayıtlarında yer almayan bilgiler danışman öğretmen tarafından ilgili
  bölümlere yazılacaktır.
  2. Bölüm: Öğrenci/ler ve Okuluna Ait Bilgiler
  Bu kısım danışman öğretmen tarafından doldurulacaktır. Öğrenci/lerin T.C. Kimlik
  Numarası, adı soyadı, öğrenim gördüğü il, ilçe ve kurum adı, okul adresi, kurum telefonu, sınıfı
  ve cinsiyeti ile ilgili bölümler eksiksiz olarak doldurulacaktır.
  3. Bölüm: Projeye Ait Bilgiler
  Öğretmenin Danışmanlığını Yaptığı Projeler: Danışman öğretmen birden fazla projeye
  danışmanlık yaptığı takdirde bu bölümde danışmanlığını yaptığı projelerle ilgili bilgiler otomatik
  olarak listelenecektir.
  Danışman öğretmen yeni bir proje girişi yapmak istediğinde önceki projeye ait
  bilgilerle giriş yapacak, giriş tamamlandığında başvuru formunda aktif hâle gelecek olan “Yeni
  Proje Ekle” butonunu tıklayacaktır. Daha sonra yeni projeye ilişkin bilgileri girebilecektir.
  Proje No: Bu kısım kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulacağından
  herhangi bir işlem yapılmayacaktır. İlk proje numarası oluşturulduktan sonra daha sonraki
  işlemler için de aynı numara kullanılacağı için unutulmamalı ve bu numara saklanmalıdır.
  Proje Alanı: Bu kısımda proje başvurusunun yapılacağı konu alanı listeden seçilecektir.

  Fen bilimleri projelerinde alan (fizik, kimya, biyoloji) seçiminin danışman öğretmen
  tarafından yapılması gerekmektedir.
  Proje bilgileri word belgesinde yer aldığı biçimde başvuru formuna eklenebilecektir.
  Proje bilgileri aşağıda yer alan başlıkları içerecek biçimde Times New Roman ve 12 Punto
  olarak hazırlanıp bu bölüme eklenecektir:
   Proje Adı: Bu kısma projenin adı yazılacaktır.
   Proje Amacı: Projenin amacı açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmalıdır.
  Amaç, elde edilmek istenen sonucu basit bir şekilde ortaya koymalıdır.
   Giriş: Bu kısımda proje çalışmasının konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması
  ve başkaları tarafından yapılan diğer çalışmalardan söz edilecektir. Projenin diğer
  benzer çalışmalardan farklı olan yönleri belirtilecek ve çalışmada neyin
  hedeflediği belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda projeyi hazırlarken destek alınan
  kişi ve kurumlar varsa bilgi verilebilir.
   Kullanılan yöntem: Burada proje çalışmasında gerçekleştirilen faaliyetler,
  izlenen yol, gözlemler, varsa yapılan deneyler yazılır.
   Proje Bütçesi
   Proje Çalışmasının Takvimi
   Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi
   Kaynaklar
  Resim Ekleme
  Proje başvuru formunun buraya kadar olan bölümlerinin doldurulması tamamlandıktan
  sonra proje çalışmasını hazırlayan öğrenci/öğrencilerin proje ile birlikte çekilmiş fotoğrafına ait
  ilk resim eklenecektir. Ardından Resim 1 ve Projeyi Kaydet tuşuna basılarak proje
  kaydedilecektir.
  Projeye birden fazla resim eklenmek isteniyorsa proje kaydedildikten sonra, aktif hale
  gelecek olan Proje Resmi 2 ve 2. resim kaydedildikten sonra aktif hale gelecek Proje Resmi 3
  butonları kullanılarak resimler eklenecektir.
  Eklenecek proje fotoğrafları 800X600 piksel boyutuna sistem tarafından otomatik
  olarak getirilecektir.

  LÜTFEN DİKKAT!
  1. Başvuru formunun kaydedilebilmesi için mutlaka en az bir Proje Resmi
  eklenmelidir. Aksi durumda başvuru formu kaydedilemeyecektir.
  2. MEBBİS güvenlik ayarları nedeniyle başvuru formunun 20 dakikada
  doldurulması gerekmektedir.
  3. Kaydetme işleminden sonra sistem tarafından oluşturulan proje numarası
  unutulmamalı ve bu numara not edilmelidir.
  4. Başvuru formundaki bilgilerin Microsoft Word ortamında önceden hazırlanıp
  kopyalanarak yapıştırılması formun kaydedilmesi işleminde kolaylık sağlayacaktır.
  23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında formda değişiklik yapılmak
  istenildiğinde danışman öğretmeninin T.C. Kimlik Numarası ve ilk kaydetme işleminden sonra
  sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan proje numarası kullanılarak başvuru formuna
  ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Güncelle
  butonu kullanılarak başvuru formundaki değişiklikler kaydedilebilecektir.
  Başvuru formunun doldurulması tamamlandıktan sonra kurum/okul onay süreci
  başlayacaktır.

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. BBE proje çalışması kim ya da kimler tarafından yürütülmektedir?
   Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine
  Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  tarafından koordine edilmektedir.
  2. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?
   Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli
  çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak
  yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve proje hazırlama konusunda öğrencilere yönelik proje çalışmasıdır.
  Kesinlikle bir yarışma değildir.
  3. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?
   BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir şekilde
  zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
  4. BBE proje çalışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?
   2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların)
  sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
  5. BBE proje çalışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?
   BBE proje çalışmasına sadece ülkemizde 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim gören
  ilköğretim öğrencileri katılabilirler.
  6. BBE proje çalışmasında finale kalıp ödül alan öğrencilere SBS gibi sınavlarda katkı puanı verilmekte
  midir?
   BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere SBS gibi sınavlarda herhangi bir ek puan
  verilmemektedir.
  7. BBE proje çalışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam edecektir?
   BBE proje çalışması 2004-2105 yılları arasında uygulanmak üzere planlanmıştır. 2014-2015 yılında
  son kez uygulanacaktır.
  8. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?
   BBE proje çalışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden y ada posta yoluyla
  başvurular kabul edilmemektedir.
  9. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?
   BBE proje çalışmasına başvuru yaparken ilk önce 2013-2014 BBE Uygulama kılavuzu indirilip
  kayıtla ilgili kısımlar okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır. Teknik destek için
  http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresinden veya aşağıda belirtilen iletişim
  kanallarından ulaşılmadır.
  İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı
  E-mail: tegm_projeler@meb.gov.tr
  Tel: 0 312 413 16 05
  Fax : 0 312 417 71 08
  10. BBE proje çalışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?
   BBE proje çalışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir)
  proje ile çalışmaya katılabilirler.
  11. BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da yarışmaya katılabilir mi?
   BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da yarışmaya katılamazlar.
  Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektirler.
  12. BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç projeye aynı anda
  danışmanlık yapabilirler?
   BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen Bilimleri
  ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda öğretmenin
  SIKÇASORULAN
  SORULAR35
  bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka
  branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
   Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
  13. Proje danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ne zamana kadar ek ders ücreti alabilecek?
   Danışman öğretmen haftada en fazla 6 saat olmak üzere önceden hazırlayacağı ayrıntılı
  proje takvimi ve planını kendi okul müdürlüğüne onaylattıktan sonra sisteme başvuru yapıp
  proje numarası alacak ve geçerlilik kazanacaktır. Projeler ne zaman elenirse o tarihe kadar
  öğretmen ek ders ücreti alacaktır. Ankara finaline katılan projelerin danışman öğretmenleri
  ise 8 Mayıs 2014 tarihine kadar ek ders alabileceklerdir.
  14. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış oldukları proje bilgilerini
  kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?
   BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer kopyasını
  kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü
  bünyesindeki “BBE İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları gerekmektedir.
  15. BBE proje çalışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru yapılabilir mi?
   BBE proje çalışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu tarihten sonra
  hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.
  16. BBE proje çalışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır ve sonuçları nerden
  öğrenilecektir?
   Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim müdürlükleri
  bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından yapılmaktadır. İÇG tarafından
  onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge Çalışma Gruplarının (BÇG)
  değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve Bölge Çalışma Grupları alan uzmanı öğretmenlerden
  oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda
  yapılmaktadır.
   İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim
  Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı
  akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar üzerinden
  incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. BBK, bölge
  sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri
  belirlemektedir.
   Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet
  sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme
  sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından
  öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge düzeyinde) sona erdikten
  itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik
  no ve Proje No” ile giriş yaparak da öğrenebilirler.
  17. BBE proje çalışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?
   Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen ölçütler doğrultusunda verilen
  kararlar kesindir, itiraz edilemez.
  18. BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya katılabilir mi?
   BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje çalışmasına aynı
  proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak reddecektir.
  19. BBE proje çalışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve final sergisine” katılmak
  zorunlu mudur?
   Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur.
  20. BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan öğrenci, danışman öğretmen
  ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir ücret ödeyecekler mi? 36
   Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
  il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG
  Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
   Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge
  sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü tarafından
  karşılanacaktır.
  21. BBE proje çalışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?
   BBE proje çalışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir.
  22. BBE proje çalışmasında ne tür ödüller verilmektedir?
   BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere ve danışman öğretmenlere genel olarak
  teknolojik ödüller verilmektedir. Para ödülü verilmemektedir.
  23. BBE proje çalışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?
   BBE proje çalışmasının finaline kalan 100 projenin sahibi öğrenciler TÜBİTAK Merkez Bilim
  Kurulu tarafından sergi boyunca değerlendirilerek 1. Elli ve 2. Elli olarak iki gruba ayrılacaktır.
  Bütün öğrenciler ödüllendirilecektir. Ancak iki grup arasında ufak farklar olacaktır.
  24. BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili bir sorun yaşanırsa hangi süreçler izlenmelidir?
   BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili olarak yaşanabilecek sorunlarda teknolojik ürün
  içinde garanti belgesi bulunmaktadır. Bununla birlikte bulunduğu yerdeki servise götürülmesi
  gerekmektedir.

  Gelen aramalar: bu benim eserim çalışması kuralları,bu benim eserim fen ile ilgili görseller,bu benim eserim kilavuz WORD,bu benim eserim meb,bu benim eserimde öğretmen ücreti,proje bankası bu benim eserim

  BENZER HABERLER

  11. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

  11. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi ...

  XI.Uluslararası  Bilim Temelleri  Bilgi  Yarışması GENEL KURALLARI TÜRKİYE 2014-2015  eğitim öğretim yılı   1.Genel Bilgiler: 1.1.  XI. Uluslararası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının kurucusu Otonom Kurumu « Ural Federal Bölgesi Öğretmen Evi » ’dir / Rusya Federasyonu, Ekaterinburg /. 1.2. «Uluslararası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışması»  eğitim projesinin,  yazılımın ve tüm yarışma...

  ÇOCUK ŞARKILARI SÖYLEME YARIŞMASI

  ÇOCUK ŞARKILARI SÖYLEME YARIŞMASI

  “ŞARKI SÖYLESE ÇOCUKLAR”, 2014 ÇOCUK ŞARKILARI SÖYLEME YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ   Tanım Bu yarışma, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olup, 2- 6. sınıf öğrencilerini kapsamına alan bir “Çocuk Şarkıları Seslendirme Yarışması”dır. Amaç Bu yarışma ile çocukların müziğe ilgisini artırmak ve onları çocuk şarkıları repertuarı ile tanıştırmak,...

  TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

  TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

  ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması TÜRÜ: Resim Yarışması AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları keşfetmek HEDEF KİTLE: İlkokul ve Ortaokul (8 yaş altı, 8-11 ve 12-15 yaş gruplarındaki öğrenciler) ZAMANI: 15 Kasım 2014 Başlangıç / 13 Şubat 2015 Bitiş KATILIM KOŞULLARI: •...

  Okyanus Koleji Genç Araştırmacılarını Arıyor

  Okyanus Koleji Genç Araştırmacılarını Ar...

  “Dünya’da oksijen olmasa ne olurdu?”, “Yüzyıllar önce Dünya var mıydı?”, “Dünyada hangi canlı türleri yaşıyordu?”, “Acaba Dünyamızdan başka diğer gezegenlerde de hayat var mıdır?”, “Uzay araçları nasıl çalışır?” gibi sorulara cevap arayacak olan Okyanus Koleji Ortaokul öğrencileri araştırmaları ile ‘Bilim İnsanı’ olma yolunda ilk adımı atacaklar. ‘Keşfetmek En Büyük Mutluluktur’...

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015

  Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015 başvuruları başladı.   Gençler öyküleriyle Türkiye’yi resmediyor!   Günışığı Kitaplığı’nın, yurt çapında 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini öykü yazmaya davet ettiği Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılım her yıl artıyor. Gençler kaleme aldıkları öykülerle, ülke gündeminden ve sorunlardan nasıl etkilendiklerini dile getiriyorlar.   Çocuklar ve...

  Bu habere hiç yorum yapılmamış.
  enerji verimliligi bilişim kongre yakın yaşam