ARF Team
Facebook Twitter Linkedin
BİLİM ŞENLİĞİ
reklam
 » 
ÖRNEK BİYOLOJİ PROJE RAPORU
a aa
ÖRNEK BİYOLOJİ PROJE RAPORU
ÖRNEK BİYOLOJİ PROJE RAPORU

BİYOLOJİ
ÖRNEK BİYOLOJİ PROJE RAPORU:

Projenin Adı:
Hava Kirliliğini Oluşturan Katı Parçacıkların Mutajenisite Yönünden İncelenmesi
Projenin Amacı:
Bu araştırmada hava kirliliğinin insan sağlığına olabilecek zararlarının basit, ucuz
ve kısa süreli testlerle dolaylı olarak ölçülmesi amaçlanmaktadır.
Giriş:
Yerküremizi kuşatan atmosferde birçok mutajen ve kanserojen maddenin varlığı
saptanmıştır  (Fishbein,  1976).  Mutajenisite  çalışmaları  için  duyarlı  mikrobiyolojik
bir yöntemin 1971 de Ames  tarafından geliştirilmesinden altı yıl sonra Pitts ve ark.
Ames yöntemini kullanarak atmosferdeki katı parçacıkların organik  fraksiyonlarında
mutajenik  aktivite  bulmuşlardır. Ankara,  hava  kirliliğinin  tehlikeli  boyutlara  ulaştığı
kentlerimizden  biridir.  Ankara  hava  kirliliğinin  değişik  boyutları  çalışılmış  olmakla
beraber  (Yeşilyurt,  1984),  kirleticilerin mutajenik  etkileri  daha  önce  çalışılmamıştır.
Bu  çalışma  Ankara  hava  kirliliğinin  bu  yönüyle  de  incelenerek  sonuçların  diğer
değişkenlerle karşılaştırılmasını hedefemektedir.
Yöntem:
Katı Madde Miktarının Bulunması:
Yüksek kapasiteli hava örnekleme cihazları ile “glass-fber” fltreler üzerinde 24 saat
süreyle toplanan parçacıklar soxhlet cihazında asetonla ekstrakte edildi. Daha sonra
“rotary” evaporatörde kurutulan örnekler dimethil sülfoksit içinde çözülerek -20°C de
saklandı.
Ames Mutajenisite Testi:
Organik  ekstraklar Ames  (1971)  tarafından  geliştirilen  “plate  incorporation”  testi
ile mutajenik  etkileri  bakımından  ölçüldü.  Bunun  için  Salmonella  typhimurium  test
suşu TA98 Nutrient broth  ta bir gece üretilip  (0.1 ml bakteri, 0.2 ml histidin-biyotin
karışımı ve 0.1 ml ekstrakt) 2 ml  lik 45 °C su banyosunda  tutulan %7  lik agar  içine
konularak karıştırılıp minimal glukoz agar plakları üzerine yayıldı ve 37 °C de 72 saat
inkübasyondan sonra histidin pozitif koloniler sayılarak mutajenik etki belirlendi.
Ankara’nın değişik semtlerinden elde edilen hava örnekleri ile yapılan çalışmaların
sonuçları Çizelge 1’de verilmektedir.
Çizelge 1: Ankara’nın değişik semtlerinden elde edilen hava örneklerinde gözlenen
mutajenik aktivite miktarları
  Hava örneğinin                     Alındığı                           Alınan                           T A98 bakterilerinin
  alındığı tarih                              semt                            miktar                                 (m3)  histidin pozitif sayısı
  20.1.1988                                  Cebeci                         1867                                           124
  27.1.1988                                  Aydınlıkevler           1881                                             64
  3.2.1988                                    Ulus                               1907                                            55
  10.2.1988                                 Tandoğan                    1803                                             88

Sonuçlar ve Tartışma:
Çizelge  1  den  görülebileceği  gibi  hava  örnekleri S.typhimurium TA98  bakterileri
üzerinde mutajenik etki göstermektedir. Mutajenik maddelerin  çoğunun  kanserojen
(kanser yapıcı) olduklarının bulunması  (McCann ve Ames, 1976) soluduğumuz kirli
havanın sağlığımız için ne büyük bir tehlike oluşturacağını göstermeye yeterlidir. Bu
çalışma ile tehlikenin boyutları hakkında bir fkir sahibi olmuş bulunmaktayız.

Kaynaklar:
Ames, B.N.,  (1971), The  detection  of  chemical mutagens with  enteric  bacteria,
Chemical Mutagens, Principles and Methods for their Detection (ed. A. Hollaender),
(Plenum, New York), Cilt 1, sayfa 267-283.
Fishbein, L., (1976), Atmospheric mutagens, Chemical Mutagens, Principles and
Methods  for  their Detection  (ed. A. Hollaender),  (Plenum, New York), Cilt 4,  sayfa
219-319.
McCann, J. Ve Ames, B.N., (1976), Detection of carcinogens as mutagens in the
Salmonella/microsome test: Assay of 300 chemicals: Discussion, Proc. Natrl. Acad.
Sci. USA. 73, sayfa 950-954.
Pitts, J.N., Grosjean, D. Ve Mischek, T.M., (1977), Mutagenic activity of airborne
particulate organic pollutants, Toxicol. Lett., 1, sayfa 65-70.
Yeşilyurt, C.,  (1984), Ankara Hava Kirlenmesinin Belli Kirleticiler ve Meteorolojik
Verilere Göre Değerlendirilmesi, Bilim Uzmanlığı Master Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.

Gelen aramalar: biyoloji bilim şenliği projeleri,biyoloji proje örnekleri,biyoloji deney raporu örneği,örnek biyoloji proje raporu,örnek biyoloji projeleri

BENZER HABERLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN                 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile  31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim...

Kültür Üni. Öğretim Görevlisi İlanı

Kültür Üni. Öğretim Görevlisi İlanı

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı Programı’na, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, aşağıda unvan ve şartları belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. Kadro Tipi Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı 1 Duyuru Tarihi 17.04.2014 Son Başvuru Tarihi 05.05.2014 BAŞVURU ŞEKLİ Başvurular, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne şahsen veya...

Nantes Yaratıcı Nesiller Gençlik Girişimleri Forumu

Nantes Yaratıcı Nesiller Gençlik Girişim...

Gençlik Forumu, birlikte yaşama ve başkalarına açılma vatandaşlık kavramını güçlendirmeye yardım eden orijinal projelerde yer almış, farklı Avrupa ülkelerindeki gençler arasında yenilikçi deneyimlerini tartışmak ve paylaşmak için bir fırsat olacaktır. 18 ila 30 yaşlarında olan dernek, örgüt ve gençlik grupları katılımcıları 31 Mayıs 2014 tarihinde başvurmaya davetlidir. Avrupalı katılımcıların ulaşım...

24-25 Mayıs 2014: Dünya Köyü Festivali, Helsinki, Finlandiya

24-25 Mayıs 2014: Dünya Köyü Festivali, ...

Festival, hoşgörülü çokkültürlülük, kalkınma işbirliği, küresel sorunlar ve gündelik yaşamı etkileyen kişinin olanaklarını genişletme üzerine odaklanarak, tüm dünyada farklı kültürlerin tatlarını ve sürprizlerini sunacaktır. Gönüllüler, 20 Nisan 2014 tarihinde kayıtlarını göndererek başvuru yapabilirler. Daha fazlası için: http://www.maailmakylassa.fi/english

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne Araştırma Görevlisi Alınacaktır

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne ...

T.C.  MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.
Yorum yapma kapalı.
akıl karı yarışma tpab genetik-gunleri ICSG İSTANBUL 2014 Öğrenci Yurtları Sitesi YURTPARK.NET Siber Güvenlik Chem Show Eurasia çocuk-zirvesi kardiyoloji kongre Özel Ders yakın yaşam Bilişimci Martılar Su Haberleri