AVRUPA BİRLİĞİ ÖYKÜ YARIŞMASI

AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ MERKEZLERİ AĞI ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği temel değerlerinden biri olan  “Farklılıklar İçinde Birlik” konusudur.

TÜRÜ
Öykü Yarışması

AMACI
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde “Farklılıklar İçinde Birlik” kavramını vurgulamak, yetişmekte olan kuşakları bu konuda düşünmeye ve araştırmaya sevk etmektir. 

KAPSAMI
20 AB Bilgi Merkezi Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir,  Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde ve İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezleri tarafından ulusal düzeyde düzenlenecek Öykü Yarışmalarında dereceye giren ilk üç eser, ulusal yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.   

HEDEF KİTLESİ
Yarışma, aşağıda isimleri verilmiş olan 20 ildeki (ve İstanbul’da açılması planlananlar dahil) AB Bilgi Merkezleri dahil ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerini hedeflemektedir.

Bu iller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dır.
SÜRESİ
Yarışma iki aşamada tamamlanacaktır:

1.Aşama–illerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma: Şubat 2012 – Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
2.Aşama – Ulusal yarışma: Mayıs 2012 – Haziran 2012 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
3.Ulusal Yarışma Ödül Töreni: Haziran 2012’de yapılması planlanmaktadır.
4.Ulusal Yarışma ödülü olan Belçika – Bir AB Ülkesi Ziyareti: Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

YERİ
1. Aşama – İllerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma: 20 AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu iller: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,

Trabzon, Van ve 2012 yılında İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezlerini kapsayacaktır.

2. Aşama –  Ulusal Yarışmanın İstanbul’da yapılması planlanmaktadır.
 
TARİHİ
Yarışma Şubat 2012 – Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir(Bkz: Sayfa 4)
DUYURU ŞEKLİ
Yarışma illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ildeki tüm orta öğretim kurumlarına duyurulacaktır.
 KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama–illerde ilk üçe girenlerin belirleneceği yarışma ve 2. aşama, illerde dereceye girenler arasında ilk üçe girenlerin belirleneceği ulusal yarışma

2. Yarışmanın 1.aşamasına, illerde bulunan tüm ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin katılım hakkı vardır.  
3. Yarışmaya katılacak öyküler amaç kısmında belirtilen konuları içermelidir.
4. Bir öğrenci en fazla 2 (iki) adet öykü ile yarışmaya katılabilir. 
5. Öyküler kısa öykü türüne uygun olarak hazırlanacak olup, öykülerin en fazla 5.000 kelimeden oluşması gerekmektedir.
6. Öyküler bilgisayarla word formatında 12 punto olarak hazırlanacak ve 7 nüsha olarak AB Bilgi Merkezleri’ne teslim edilecektir.
7. Yalnızca 1 nüshada adı/soyadı/rumuz ve okul bilgisi bulunacaktır. Diğer nüshalarda ise sadece rumuz bulunacaktır. 
8. Başvurular AB Bilgi Merkezlerine elden, posta ile veya elektronik posta ile yapılacaktır (Bkz. Sayfa: 7)
9. İllerde her okulu temsilen birer danışman öğretmen (tercihen edebiyat öğretmeni) ve öğrencinin katılımı ile oluşturulacak grubun katılımıyla 1) AB Öykü yarışması teması hakkında bilgilendirme semineri ve 2) Öykü yazımını özendirici, teşvik edici “Öykü Nasıl Yazılır?” konulu seminer düzenlenecektir. Seminer, eğitmenler (yazarlar), yarışmayı organize eden kuruluş ve MEB işbirliğinde düzenlenecektir. İllerinde Öykü Yazma Seminerleri düzenlenmesine ilişkin tarih belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri onayı ile en geç 17 Şubat 2012 tarihine kadar AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Birimi’nce tespit edilecektir. (Bkz Sayfa: 9)
10.  1. aşamada dereceye giren ilk üç eser, ulusal aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.
11.  Ulusal aşamada tüm eserler incelenecek olup, Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüne layık görülen eserler İstanbul’da yapılması planlanan Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.

 

12. Yarışmaya katılan öyküler geri verilmeyecek ve metin sahibi herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından bir kitapta toplanacaktır. 
13.  Yarışmaya katılan eserler üzerinde jüri tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir. 

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ÖYKÜLER

• Temel değerler ile örtüşmeyen ve yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan öyküler,

• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen öyküler,
• Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren öyküler,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen öyküler,
• TC. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler, jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.  

ÖYKÜ YARIŞMASI JÜRİSİNDE KİMLERİN YER ALACAĞI
• Yarışmanın ilk aşamasında, jüri üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 1 edebiyat öğretmeni, Üniversite’den bir alan uzmanı, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü, Bilgi Merkezlerinin ev sahibi kuruluşunun temsilcisi ve bir öykü yazarından oluşacaktır. Merkezlerin hazırlayacağı jüri listeleri Proje Koordinasyon birimince onaylanacaktır.
• İllerde dereceye giren eserlerin Şartname şartlarına uygun olarak jüri tarafından değerlendirildiği ve ulusal yarışmaya katılmaya uygun olduğu konusundaki sorumluluk, AB Bilgi Merkezi Koordinatörlerine aittir.
• Yarışmanın ulusal aşamasında, jüri üyeleri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek 2 temsilci, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan ve/veya Proje Koordinasyon Ekibinden 2 temsilci ve 3 öykü yazarından oluşacaktır.    
GİDERLERİN KARŞILANMASI (Ulaşım, konaklama, iaşe vb.)

Yarışmanın amacına paralel olarak gerekli organizasyon, katılım ve ödül gezileri giderleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nca yürütülen AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi giderlerinden karşılanır.

İllerdeki Yarışmalar: ( Şubat – Mayıs 2012)
20 ilde ve İstanbul’da açılması planlanan AB Bilgi Merkezlerinde düzenlenen Öykü Yarışması’nın yerel organizasyon giderleri AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi projesi tarafından karşılanacaktır (bilgi merkezleri, iletişim destek projesi altında).

Ulusal Ödül Töreni ve Sosyal Etkinlik Programı (Haziran 2012)
Ulusal yarışmanın, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Her ilden üç öğrenci, üç danışman öğretmenin ve bir İl Milli Eğitim Müdürünün İstanbul’daki final yarışmalarına ve ödül törenine katılım masrafları – ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları ile öğrencilerin ferdi kaza sigortası – AB Bilgi Merkezleri
Ağı’nın Desteklenmesi Projesi tarafından karşılanacaktır. Ödül Töreni sonrasında öğrenciler ve okul temsilcileriyle kültürel ve sosyal içerikli bir şehir turu yapılacaktır.
Yurtdışı Gezisi: (Temmuz 2012)

Ödül gezisine katılan 3 öğrenci, 3 öğretmen ve bir Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin yolluk, yövmiye, iaşe ve ibate giderleri AB Türkiye Delegasyonu’nca yürütülen AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi tarafından karşılanacaktır. 

Yarışma için ikamet ettiği ilin ve/ve ya ilçenin dışına giden her öğrenci ferdi kaza sigortası ile sigortalanır.

ÖYKÜ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. Başvuru Süreci: Başvurular, AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu illerde ilan tarihleri uyarınca AB Bilgi Merkezleri’ne elden, e-posta ile ya da posta yolu ile teslim edilecektir.   

2.Öykülerin Değerlendirilmesi: Yarışmaya katılan tüm öyküler, jüri üyeleri tarafından dikkatle incelenip; değerlendirilecektir. Öykülerde eserin edebi değeri kadar öykünün içeriği ve Türkçe dil kurallarına uygun bir yazımın benimsenmiş olması aranacaktır.      

3.Kazanan Öykünün İlan Edilmesi: Ödül almaya hak kazanan öyküler, 2012 yılı Haziran ayında ilan edilecektir. 

4.Ulusal Yarışma: İllerde dereceye giren ilk üç eser sahibi öğrenci, danışman öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürü İstanbul’da düzenlenecek ulusal bölüme katılacaktır. Ulusal aşamada dereceye giren ilk üç eser sahibi, Belçika ve bir AB Ülkesi ziyaretine katılmaya hak kazanacaktır.

TARİH                                                                AKTİVİTE KONUSU
06 ŞUBAT 2012 -17 ŞUBAT 2012  
                                                                         – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilecek  Resmi  Yazıların iletilmesi
                                                                         – İllerdeki Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine resmi mektup
                                                                         – Okul müdürlerine İlanlar
                                                                         –  Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi
                                                                         –   Öğrenci danışmanları ile yarışma tanıtım toplantısı

20 ŞUBAT 2012- 16 MART 2012                    Öykü Yazma Seminerleri;
19 MART 2012- 27 NISAN 2012                   Öykülerin teslim tarihi
30 NISAN  2012 -04 MAYIS  2012               Jürinin Öyküleri İllerde Değerlendirmesi

04 MAYIS 2012 – 11 MAYIS 2012                 1. aşamayı takiben belirlenen ilk üçe giren öğrencilerin açıklanması 
14 MAYIS 2012- 18 MAYIS 2012                   Öykülerin Ulusal Jüriye Gönderimi
18 MAYIS  2012 – 08 HAZIRAN 2012          Ulusal Jürinin Değerlendirmesi
08 HAZIRAN 2012 – 22 HAZIRAN  2012    İstanbul Ulusal Ödül Töreni
TEMMUZ 2012                                                         Yurt Dışı Ziyareti
ÖDÜLLER
Yarışmada dereceye girecek öğrencilere şu ödüller verilecektir.

İLLERDE 1. AŞAMA SONUNDA VERİLECEK ÖDÜLLER:
• İlk üçe giren öğrencilerin okullarına teşekkür plaketi
• Her ilde il üçe giren öğrencinin danışman öğretmenine ve il milli eğitim temsilcilerine teşekkür sertifikası
    
ULUSAL ÖDÜLLER:
• Ulusal Ödül Töreni’nde; illerde dereceye giren eser sahibi öğrenciler ve danışman
Öğretmenler, İstanbul’a davet edilecektir. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ödüllerine layık görülen eser sahibi öğrenciler ile ilk üç eserin danışman öğretmeni ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir temsilci AB Kurumlarına Ziyaret Programı ile ödüllendirilecektir (Belçika ve Bir AB ülkesine). Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtdışı gezisi kapsamında ödül alan öğrencilere seyahat sigortası yaptırılacaktır.
• Her ilde il üçe giren öğrenciye, Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen kitaplardan
      hazırlanacak kitap seti
• Her ilde ilk üçe giren öğrencilere şilt ve netbook
• Ulusalda ilk üçe giren öğrenciye kupa ve fotoğraf makinesi 
• Danışman öğretmenlere ve il milli eğitim temsilcilerine şilt
GENEL HÜKÜM
Yarışmaya öykü gönderen tüm öğrenciler yukarıda yazılı olan hüküm ve kuralların tamamını kabul etmiş sayılır.

ÖYKÜLERİN TESLİM ŞEKLİ
Öyküler bilgisayarla word formatında 12 punto olarak hazırlanacak ve 7 nüsha olarak AB Bilgi Merkezleri’ne teslim edilecektir. 
AB Bilgi Merkezleri İletişim Adresleri şu şekildedir:

KURUM ADI E-POSTA ADRESLERİ ADRES TELEFON NO KOORDİNATÖR
GAZİANTEP AB BİLGİ MERKEZİ

 

 

gozdekaraata@gto.org.tr

 

GAZİANTEP TİCARET ODASI –

İNCİLİPINAR MAH 16NOLU SK. GAZİANTEP

Tel: 0342 220 30 30

Faks:0342 231 10 41

Gözde YILMAZ

 

DİYARBAKIR AB BİLGİ MERKEZİ  

mngunes@yahoo.com 

 

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

YUSUF AZİZOĞLU CAD. FİSKAYA, DİYARBAKIR

Tel: 0412 228 17 18

Faks:0412 224 45 12

MEHMET NEZİR                        GÜNEŞ
İZMİR AB BİLGİ MERKEZİ

 

burcukurcan@esiad.org.tr

 

ESİAD- EGE SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ

HERİS TOWER, ŞEHİT FETHİ BEY CAD. NO. 55, K:8, 35210 PASAPORT / İZMİR

Tel: 0232 483 88 33

Faks:0232 483 35 25

BURCU KURCAN
MERSİN AB BİLGİ

MERKEZİ 

 

mtso.abinfo@gmail.com

 

 

 

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI-

ÇANKAYA MAH.ATATÜRK CD. MTSO HİZMET BİNASI; KAT:3 – 33070 MERSİN

Tel: 0 324 238 95 00

Faks:0324 231 96 97

 

BENİN ERGENÇ
KAYSERİ AB BİLGİ MERKEZİ

 

pbulut@kayserito.org.tr

 

KAYSERİ TİCARET ODASI

 KİÇİKAPI TENNURİ SOK. NO:6 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 45 28-29

Faks:0352 232 84 12

PAKİZE BULUT
DENİZLİ AB BİLGİ MERKEZİ

 

cansun@dso.org.tr

 

DENİZLİ SANAYİ ODASI

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULV. NO:76/2-3

P.K:88 20100 DENİZLİ

Tel: 0 258 242 10 04

Faks:0258 263 81 25

CANSUN ÖZDÜLGER
BURSA AB BİLGİ MERKEZİ

 

e.kaplayan@btso.org.tr

 

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, MAVİ CD. 2. SOK. NO.2 BURSA

Tel: 0.224.275 16 93

Faks: 0.224.275 16 99

 

Esin KAPLAYAN
TRABZON AB BİLGİ MERKEZİ

 

yakupkarbuz@gmail.com

 

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI-

PAZARKAPI MAH. SAHİL CAD. NO.103 TRABZON

Tel: 0 462 326 80 70

Faks:0462 321 88 77

 

YAKUP KARBUZ
SAMSUN AB BİLGİ MERKEZİ

 

muberra@samsuntso.org.tr

ab@samsuntso.org.tr

 

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

HANÇERLİ MAH. ABBASAĞA SOK. NO.8 55020 SAMSUN

Tel: 0362 432 36 26

Faks:0362 432 90 55

MÜBERRA GENÇ

 

ANTALYA AB BİLGİ MERKEZİ

 

btopkaya@atso.org.tr

 

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI-

ÇEVREYOLU ÜZERİ GÖKSU MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:531 07260 ANTALYA

Tel: 0 242 314 37 42

Faks:0 242 314 37 38

 

BURCU TOPKAYA
ADANA AB BİLGİ MERKEZİ

 

 

 

berna@adana-to.org.tr

 

ADANA TİCARET ODASI

ABİDİNPAŞA CAD. NO: 52 SEYHAN ADANA

Tel: 0 322 351 39 11

Faks: 0 322 351 80 09

BERNA ÖVÜL

 

VAN AB BİLGİ MERKEZİ

 

koruc65@hotmail.com VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALİPAŞA MAH.İSKELE CAD. NO:83

VAN

Tel: 0 432 214 39 89

Faks:0432 216 44 88

KEREM ORUÇ
EDİRNE AB BİLGİ MERKEZİ

 

cigdemdonertas@hotmail.com

 

EDİRNE AB BİLGİ MERKEZİ

PAŞAKAPISI GÜNEY KÖŞKÜ, HÜKÜMET CADDESİ, 22020 EDİRNE

Tel: 0 284 214 93 13

Fax:0 284 214 22 13

ÇİĞDEM DÖNERTAŞ

 

KONYA AB BİLGİ MERKEZİ

 

 

abbb@kso.org.tr

yasemintelli@kso.org.tr

 

KONYA SANAYİ ODASI

1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İSTİKAMET CADDESİ NO:1 42300  SELÇUKLU / KONYA

Tel:0.332. 251 06 70

Fax:0.332. 248 93 51

YASEMİN TELLİ
ŞANLIURFA AB BİLGİ MERKEZİ bogazıcı03@gmail.com

 

ŞANLIURFA SANAYİ VE TİCARET ODASI

SARAYÖNÜ CAD. NO:72 ŞANLIURFA

Tel:0 414 215 28 20

Fax: 90 414 215 75 05

NİMET İNCE
ANKARA AB

BİLGİ MERKEZİ

sinem.kaya@tobb.org.tr

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TOBB DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (ESKİŞEHİR YOLU9. KM.) 06530 /ANKARA

Tel:0 (312)  218 23 93

Faks: 0 (312) 219 40 90 – 91 – 92 – 93

SİNEM KAYA
ESKİŞEHİR AB BİLGİ MERKEZİ eu-contact@etonet.org.tr

 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ARİFİYE MH. İKİ EYLÜL CD. NO:38/6 26010 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Tel: 0 222 230 72 30

Faks:0 222 230 72 33

 

GÖKHAN ÇOBANSOY

 

ERZURUM AB BİLGİ MERKEZİ elif.terzioglu@erzurumtso.tobb.org.tr

 

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI

CEMAL GÜRSEL CAD. ETSO BİNASI NO:1  HAVUZBAŞI/ERZURUM

Tel:0 (442) 233 33 89

Faks0 (442) 233 12 56

ELİFNUR TERZİOĞLU
SİVAS AB BİLGİ MERKEZİ banu_konk@hotmail.com

 

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

TURGUT ÖZEL BULVARI /SİVAS

Tel: 0 346 223 19 58

Faks: 0 346 221 22 37

BANU KONK
KOCAELİ AB BİLGİ MERKEZİ  ekanpara@kosano.org.tr

abbm@kosano.org.tr

 

KOCAELİ SANAYİ ODASI

FUAR İÇİ, 41040 İZMİT / KOCAELİ

Tel: + 90 262 315 80 54 – 315 80 86

Faks: + 90 262 321 90 70

ESRA KANPARA

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

Eserler elden, e-posta ya da posta ile yukarıda iletişim bilgileri verilen AB Bilgi Merkezleri’ne 7 nüsha halinde üzerinde sadece rumuz yazılarak iletilecektir. Ayrı bir zarfta eser sahibinin adı/soyadı/rumuz, okul bilgisi ve iletişim adresi bulunacaktır. 

E-posta ile yapılacak başvurularda;

–          öğrenci adı/soyadı/ rumuzu, okul bilgisi ve iletişim adresi mutlaka e-posta da bilgi olarak verilecektir.

–          öğrenciye ya da danışman öğretmene ulaşılabilecek bir telefon numarası 

mutlaka bulundurulacaktır. E-postanın gönderildiğine ilişkin AB Bilgi Merkezi’nden teyit alınması tavsiye edilmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda;

–          eser 7 nüsha olarak hazırlanacaktır.

–          öğrencinin adı/soyadı/ rumuz, okul bilgisi ve iletişim adresi ayrı bir zarfta sunulacaktır.

–          1 nüsha CD- Rom kaydedilecek gönderiye eklenecektir. 

–          son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

–          eserler her ilin AB Bilgi Merkezleri’nin yukarıda belirtilen adresine gönderilecektir.

Postanın gönderildiğine ilişkin teyit alınması tavsiye edilmektedir.

Örnek Zarf

GÖNDEREN : KAAN YILMAZ

Kayseri Fen Lisesi

Niğde Yolu 15.Km

Melikgazi / KAYSERİ

Kayseri AB Bilgi Merkezi

Kayseri Ticaret Odası

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Tekçe Apt. No: 34 Kat: 1 Melikgazi / KAYSERİ

 

AB ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI BAŞVURUSUDUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elden yapılan başvurularda;

–     eser 7 nüsha olarak teslim edilecektir.

–          öğrencinin adı/soyadı/ rumuz, okul bilgisi ve iletişim adresleri ayrı bir zarfta sunulacaktır.

–          1 nüsha CD- Rom kaydedilecek ve teslim edilen dosyaya eklenecektir. 

–          son başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 –    eserler her ilin AB Bilgi Merkezi’nin yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

 

 

 

 

AB BİLGİ MERKEZLERİ AĞI KOORDİNASYON BİRİMİ

İletişim Bilgileri

 

Proje Koordinatörü: H.Serra BAYRAM

Adres: Kayseri Ticaret Odası, AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Birimi

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Tekçe Apt. No: 34 Kat: 1 Melikgazi / KAYSERİ

Tel :   0 352 222 42 60

Faks: 0 352 222 42 70

E-posta : serrabayram@gmail.com

 

Ağ Faaliyet Uzmanı: Figen ERKEK

Adres: Kayseri Ticaret Odası, AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Birimi

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Tekçe Apt. No: 34 Kat: 1 Melikgazi / KAYSERİ

Tel :   0 352 222 42 60

Faks: 0 352 222 42 70

E-posta : figen_erkek@yahoo.com

 

Halkla İlişkiler Uzmanı: Pakize BULUT

Adres: Kayseri Ticaret Odası, AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Birimi

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Tekçe Apt. No: 34 Kat: 1 Melikgazi / KAYSERİ

Tel :   0 352 222 42 60

Faks: 0 352 222 42 70

E-posta : pakize_bulut@hotmail.com / pbulut@kayserito.org.tr